Послуги корпоративним клієнтам

Послуги корпоративним клієнтам

Детальніше про умови страхування юридичних осіб:

Тел. 044 498 40 45

Corporate@metlife.ua

Наші офіси

Шукаєте найближчий офіс?

Натисніть тут

Глосарій страхових термінів

Більшість з нас не використовує фінансову термінологію в повсякденному житті, тому деякі терміни здаються дещо незрозумілими. З метою полегшення розуміння термінології, ми підготували для Вас невеликий перелік тлумачень понять, що використовуються в договорі страхування. Сподіваємось, він буде корисним для Вас.

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

Математичні та статистичні дослідження способів утворення страхових резервів, страхових тарифів за видами страхування.

АНДЕРРАЙТЕР

Особа, уповноважена страховою компанією аналізувати, приймати на страхування (перестрахування) та відхиляти всі види ризиків, а також класифікувати обрані ризики для отримання за ними оптимальної страхової премії

ВИГОДОНАБУВАЧ

Фізична або юридична особа, визначена в Договорі Страхування одержувачем страхового відшкодування у випадку настання страхової події.

ВИКУПНА ВАРТІСТЬ (СУМА)

Сума, яка виплачується Страховиком у випадку дострокового завершення дії Договору Страхування життя та розраховується математично за програмами страхування основних ризиків на день припинення Договору Страхування життя в залежності від періоду, протягом якого діяв Договір Страхування життя.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Угода між Страховиком та Страхувальником, за якою одна сторона (Страховик) бере на себе за обумовлену винагороду (страхова премія) зобов’язання відшкодувати збитки іншої сторони (Страхувальника), що відбулися в наслідок передбачених в Договорі Страхування несприятливих подій, яким піддається застраховане майно, а також життя або здоров’я Страхувальника.

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА

Особа, про страхування життя або життя та здоров’я якої був укладений Договір Страхування та яка може набувати прав та обов’язків Страхувальника у відповідності до Договору Страхування. Можливість заміни Застрахованої Особи протягом дії Договору Страхування відсутня.

СТРАХОВА ВИПЛАТА

Будь-яка виплата, здійснена у відповідності до умов Договору Страхування.

СТРАХОВА ПОДІЯ

Обставина, визначена договором страхування (в добровільному страхуванні) або законом (в обов'язковому страхуванні) як подія, по якому страхувальник забов'язаний виконувати свої забов'язання по страховому відшкодуванню.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ

Плата за страхування, узгоджена двома сторонами Договору страхування для кожного виду ризику, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику у відповідності з Договором страхування.

СТРАХОВА СУМА

Грошова сума, передбачена умовами Договору страхування, в межах якої Страховик у відповідності з умовами страхування повинен здійснити виплату Застрахованій особі або Вигодонабувачу при настанні страхової події.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (СТРАХОВА ПОДІЯ)

Подія, що відбулася, та яка передбачена Договором Страхування або законом, з настанням якої виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику, Застрахованій Особі, Вигодонабувачу або іншим третім особам.

СТРАХОВИЙ РИЗИК

Передбачувана небезпечна подія, на випадок настання якої проводиться страхування.

СТРАХОВИК

Юридична особа, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності та бере на себе за певну винагороду (страхова премія) зобов’язання відшкодувати Страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено Договір Страхування, збитки, що виникли в результаті настання страхових випадків, обумовлених в Договорі.

СТРАХУВАЛЬНИК

Фізична чи юридична особа, що є стороною в Договорі Страхування, яка сплачує страхову премію та має право за законом або в силу Договору отримати у разі настання страхового випадку відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, зазначеної в Договорі Страхування. Страхувальник може укласти Договір Страхування як на свою користь, так і на користь іншої особи (Вигодо набувача).

ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ

Проміжок часу між початком та кінцем страхування, як зазначено в Договорі Страхування.