Глосарій страхових термінів

З метою полегшення розуміння термінології, ми підготували для Вас невеликий перелік тлумачень понять, що використовуються в договорі страхування. Сподіваємось, він буде корисним для Вас.

АВТОМАТИЧНИЙ КРЕДИТ

це можливість для страхувальника сплачувати майбутні страхові внески за рахунок сформованої викупної суми за договором страхування.

Надання кредиту для сплати страхових премій можливе за умови, що:

- договір страхування є чинним щонайменше 3 роки;

- умовами договору страхування передбачено формування викупної суми;

- розмір кредиту разом з іншими платежами на користь страховика не перевищує розміру викупної суми, розрахованої залежно від кількості років дії договору страхування.

Страхувальник має право погасити кредит та сплатити відсотки за користування кредитом у будь-який час протягом дії договору страхування.

У випадку непогашення заборгованості сума кредиту разом з іншими сумами, що належать до сплати страхувальником на користь страхової компанії, буде утримана із суми страхової виплати, передбаченої умовами договору страхування.

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

Математичні та статистичні дослідження способів утворення страхових резервів, страхових тарифів за видами страхування.

АНДЕРРАЙТЕР

Особа, уповноважена страховою компанією аналізувати, приймати на страхування (перестрахування) та відхиляти всі види ризиків, а також класифікувати обрані ризики для отримання за ними оптимальної страхової премії

АННУІТЕТ

Угода або контракт зі страховою компанією, за якою фізична особа набуває право на суми, що регулярно надходять, починаючи з певного часу, наприклад, виходу на пенсію.

БАНКІВСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Входження комерційних банків до сфери страхування (переважно особистого страхування); виражається в придбанні страхових компаній, що діють на ринку та/або (якщо це дозволено законодавством) організації системи продажів страхових полісів через розгалужену мережу банківських філій та відділень.

ВИГОДОНАБУВАЧ

Фізична або юридична особа, визначена в Договорі Страхування одержувачем страхового відшкодування у випадку настання страхової події.

ВИКУПНА ВАРТІСТЬ (СУМА)

Сума, яка виплачується Страховиком у випадку дострокового завершення дії Договору Страхування життя та розраховується математично за програмами страхування основних ризиків на день припинення Договору Страхування життя в залежності від періоду, протягом якого діяв Договір Страхування життя.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Угода між Страховиком та Страхувальником, за якою одна сторона (Страховик) бере на себе за обумовлену винагороду (страхова премія) зобов’язання відшкодувати збитки іншої сторони (Страхувальника), що відбулися в наслідок передбачених в Договорі Страхування несприятливих подій, яким піддається застраховане майно, а також життя або здоров’я Страхувальника.

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА

Особа, про страхування життя або життя та здоров’я якої був укладений Договір Страхування та яка може набувати прав та обов’язків Страхувальника у відповідності до Договору Страхування. Можливість заміни Застрахованої Особи протягом дії Договору Страхування відсутня.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ВНЕСКІВ

Договором страхування може бути передбачено можливість звільнення страхувальника від сплати страхових внесків у разі його смерті або настання повної непрацездатності. У такому випадку страхові внески за Полісом до кінця його дії або до кінця непрацездатності страхувальника сплачує страхова компанія.

Докладно умови звільнення від сплати страхових внесків за Договором страхування описано у Додатку 1-11 та 1-12 до Правил Страхування.

ІНДЕКСАЦІЯ

це один з найбільш ефективних методів для захисту коштів страхувальників від негативного впливу інфляції при довгостроковому інвестуванні, метою якого є збереження реальної вартості договору страхування життя на момент здійснення виплат та захист її від знецінення.

Індексація проводиться таким чином: кожного року страхова компанія визначає ставку індексації («індекс»), яка базується на відсотку інфляції в Україні за попередній рік за даними Держкомстату. У квитанції для сплати наступної Страхової премії за Полісом, страхова компанія пропонує страхувальнику сплатити індексовану страхову премію – тобто, помножену на індекс. Таким чином, Страхувальник сплачує збільшену Страхову Премію, а різницю між збільшеною премією та премією, сплаченою минулого року, буде спрямовано на збільшення Страхової Суми за програмами страхування або до спеціального фонду індексації, що сплачуватимуться  під час здійснення виплати за Договором страхування

Спеціальний фонд індексації

це грошовий фонд, що складається з сум, отриманих від індексації страхових премій за накопичувальними програмами страхування основних ризиків, а також сум, отриманих від інвестування коштів цього фонду. Створений з метою збільшення загальної вартості договору довгострокового страхування життя.

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Некомерційне об’єднання Страховиків з метою відстоювання своїх інтересів у владних структурах, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, встановлення контактів з відповідними об’єднаннями (асоціаціями) інших держав.

МЕДИЧНИЙ АНДЕРАЙТИНГ

це оцінка страховою компанією ризиків, пов’язаних зі станом здоров’я та перенесеними захворюваннями застрахованого або страхувальника за Договором страхування. Для такої оцінки береться за основу інформація, надана про себе страхувальником та заявленою застрахованою особою у Заяві про страхування, а також виписки, результати обстежень та інші медичні документи, якщо вони долучаються до Заяви. Проте, у деяких випадках страховик має право направити особу, на яку буде поширюватися страхове покриття, на медичне обстеження.

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Вид довгострокового страхування життя, за яким страхова сума виплачується Страхувальнику у разі дожиття ним до зазначеного строку або у випадку смерті застрахованого – його спадкоємцям. Такі поліси гарантують виплату страхового забезпечення (або самому застрахованому, або його чи її утриманцям або спадкоємцям), тому вони часто відіграють подвійну роль: як поліса страхування та як форми інвестицій.

НЕГАРАНТОВАНИЙ БОНУС

це додатковий інвестиційний дохід (інший, ніж передбачений законодавством),
зароблений страховою компанією від інвестування коштів резервів за договорами страхування. Негарантований він тому, що страхова компанія не може передбачити, чи заробить вона щось на інвестуванні, і якщо так, то скільки.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ИНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Грошовий фонд, що складається з сум, отриманих від індексації страхової суми на випадок смерті та сум, отриманих від інвестування коштів цього Фонду, створений з метою збільшення загальної вартості Договору Страхування за програмою страхування основних ризиків.

СТРАХОВА ВИПЛАТА

Будь-яка виплата, здійснена у відповідності до умов Договору Страхування.

СТРАХОВА ПОДІЯ

Обставина, визначена договором страхування (в добровільному страхуванні) або законом (в обов'язковому страхуванні) як подія, по якому страхувальник забов'язаний виконувати свої забов'язання по страховому відшкодуванню.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ

Плата за страхування, узгоджена двома сторонами Договору страхування для кожного виду ризику, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику у відповідності з Договором страхування.

СТРАХОВА СУМА

Грошова сума, передбачена умовами Договору страхування, в межах якої Страховик у відповідності з умовами страхування повинен здійснити виплату Застрахованій особі або Вигодонабувачу при настанні страхової події.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (СТРАХОВА ПОДІЯ)

Подія, що відбулася, та яка передбачена Договором Страхування або законом, з настанням якої виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику, Застрахованій Особі, Вигодонабувачу або іншим третім особам.

СТРАХОВИЙ ПОЛІС

Документ, який є письмовим підтвердженням факту укладення Договору Страхування та є його частиною.

СТРАХОВИЙ РИЗИК

Передбачувана небезпечна подія, на випадок настання якої проводиться страхування.

СТРАХОВИК

Юридична особа, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності та бере на себе за певну винагороду (страхова премія) зобов’язання відшкодувати Страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено Договір Страхування, збитки, що виникли в результаті настання страхових випадків, обумовлених в Договорі.

СТРАХУВАЛЬНИК

Фізична чи юридична особа, що є стороною в Договорі Страхування, яка сплачує страхову премію та має право за законом або в силу Договору отримати у разі настання страхового випадку відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, зазначеної в Договорі Страхування. Страхувальник може укласти Договір Страхування як на свою користь, так і на користь іншої особи (Вигодо набувача).

ТЕРМІН СТРАХУВАННЯ

Проміжок часу між початком та кінцем страхування, як зазначено в Договорі Страхування.