Skip Navigation

Правила страхування 2023 року _ 1.06.2023

Нова редакція від 01.06.2023

ПОВНА ВЕРСІЯ ПРАВИЛ СТРАХУВАННЯ – 2023

 

 

Страхування

Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, у разі настання певних подій (Страхових Випадків), визначених Договором Страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами страхових платежів (Страхових Премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхування життя

Вид особистого страхування, який передбачає обов'язок Страховика здійснити Страхову Виплату згідно з Договором Страхування у разі смерті Застрахованої Особи, а також, якщо це передбачено Договором Страхування, у разі дожиття Застрахованої Особи до закінчення строку дії Договору Страхування та (або) досягнення Застрахованою Особою визначеного Договором Страхування віку. Умови Договору Страхування життя можуть також передбачати обов'язок Страховика здійснити Страхову Виплату у разі Нещасного випадку, що стався із Застрахованою Особою, та (або) хвороби Застрахованої Особи. У разі, якщо при настанні Страхового Випадку передбачено регулярні послідовні довічні Страхові Виплати, обов'язковим є передбачення у Договорі Страхування ризику смерті Застрахованої Особи протягом періоду між початком дії Договору Страхування та першою Страховою Виплатою з числа довічних виплат ануїтету. В інших випадках передбачення ризику смерті Застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії Договору Страхування життя.

Страховик

Приватне акціонерне товариство «МетЛайф» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32109907), яке здійснює діяльність із добровільного страхування життя відповідно до законодавства України на підставі відповідної ліцензії. У випадку, якщо Страховик у зв’язку зі змінами у законодавстві чи з інших причин змінить найменування, воно підлягатиме застосуванню у всій документації, в тому числі за раніше укладеними Договорами Страхування.

Страхувальник

Юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала зі Страховиком Договори Страхування та зобов’язана сплачувати Страхові Премії у встановлені строки та виконувати інші умови Договору Страхування.

Сторона

Страховик та Страхувальник відповідно до визначення цихтермінів вище.

Застрахована Особа

Особа, про страхування життя або життя та здоров’я якої укладений Договір Страхування, та яка може набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з Договором Страхування.

Вигодонабувач

Фізична особа або особи та/ або юридична особа (особи), які мають право отримати Страхову Виплату згідно з умовами Договору Страхування.

Фізична особа або особи та/ або юридична особа (особи), які мають право отримати Страхову Виплату згідно з умовами Договору Страхування.

Фізична особа або особи та/ або юридична особа (особи), визначені Страхувальником в Договорі Страхування за погодженням із Застрахованою Особою та затверджені Страховиком, які мають право отримати Страхову Виплату у випадку смерті Застрахованої Особи. Якщо на момент подання заяви про отримання Страхової Виплати Вигодонабувач не визначений, або помер, або не має права на отримання Страхової Виплати, то Страхова Виплата виплачуватиметься спадкоємцям Застрахованої Особи згідно з чинним законодавством України.

Нещасний випадок

 

Випадкова, насильницька, раптова, не спричинена Застрахованою Особою навмисно подія зовнішнього відносно Застрахованої Особи походження, що сталась протягом строку дії Договору Страхування та спричинила тяжке тілесне ушкодження або травму, непрацездатність (постійну або тимчасову, повну або часткову) або смерть.

Нещасний випадок на транспорті 

Не спричинена Застрахованою Особою навмисно раптова подія на велосипедному, автодорожньому, електричному, рейковому, морському, річковому або авіаційному транспорті (повний перелік транспортних засобів визначено чинним законодавством України), що сталась під час перевезення Застрахованої Особи таким транспортним засобом (у якості пасажира або водія), незалежно від того чи під час руху, чи не у русі, включаючи посадку та висадку, зліт та приземлення, в процесі якого смерть або тілесне ушкодження Застрахованої Особи сталися в прямому зв’язку з використанням цього транспортного засобу за прямим призначенням. При цьому, якщо вимагається відповідним законодавством України, такий транспортний засіб має бути зареєстрований та офіційно допущений до використання в якості транспортного засобу та (за потреби) пасажирських перевезень. Нещасним випадком на транспорті також є непрацездатність (постійна або тимчасова, повна або часткова) або смерть Застрахованої Особи внаслідок удару транспортним засобом.

Страхова Сума

Грошова сума, яка передбачена умовами Договору Страхування для кожної Програми Страхування, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування при настанні Страхового Випадку зобов'язаний провести виплату Застрахованій Особі або Вигодонабувачу, або особі, що має право на отримання Страхової Виплати відповідно до законодавства України.

Страховий Випадок

Подія, передбачена Договором Страхування, з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити Страхову Виплату Застрахованій Особі або Вигодонабувачу згідно з Договором Страхування або особі, що має право на отримання Страхової Виплати відповідно до законодавства України. Конкретний перелік Страхових Випадків визначається у Договорі Страхування згідно з умовами програм страхування, включених до Договору Страхування, наведених у Додатку 1 до цих Правил.

Страхова Виплата

Грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору Страхування при настанні Страхового Випадку. Страхові Виплати за Договором Страхування життя здійснюються в розмірі Страхової Суми (її частини) та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у Договорі Страхування сум (ануїтету).

Страхова Премія (страховий платіж, страховий внесок)

Плата за страхування, узгоджена обома Сторонами для кожної Програми Страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором Страхування

Страховий Тариф

Ставка страхового внеску з одиниці Страхової Суми за визначений період страхування.

Договір Страхування 

Письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання Страхового Випадку здійснити належну Страхову Виплату Застрахованій Особі або Вигодонабувачу, або особі, що має право на отримання Страхової Виплати відповідно до законодавства України, а Страхувальник зобов'язується сплачувати Страхові Премії у визначені строки та виконувати інші умови Договору Страхування.

Заява про страхування

Заява про намір укласти Договір Страхування життя. Сторони можуть визначити Заяву про страхування невід’ємною частиною Договору Страхування.

Страховий Поліс

Посвідчення факту укладання Договору Страхування. У випадку укладання Договору Страхування шляхом обмінудокументами Страховий Поліс є його невід’ємною частиною

Викупна Сума

 

Викупна Сума - це сума, яка виплачується Страховиком у разі дострокового припинення дії Договору Страхування Життя та розраховується математично на день припинення Договору Страхування Життя залежно від періоду, протягом якого діяв Договір Страхування Життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною Правил страхування життя.

Ануїтет

Послідовність регулярних виплат, обумовлених у Договорі Страхування сум.

Період страхування

Період часу, зазначений в Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування як період, на який укладається Договір Страхування.

Належна дата сплати Страхової Премії 

Дата, визначена в Договорі Страхування для сплати Страхових Премій.

Попередня оплата

Сплата першої Страхової Премії після підписання Заяви про Страхування, яка вважатиметься Страховою Премією лише після того, як буде випущений Страховий Поліс

Дата набран нячинності 

День (що розпочинається о 00 годин 00 хвилин за київським часом встановленої дати), коли набирає чинності страхування за Договором Страхування.

Компетентні органи

Органи державної влади, правоохоронні органи, банки, медичні заклади та інші підприємства, установи і організації, що володіють інформацією про передумови, факт, причини, обставини та наслідки страхових випадків та інших подій, що можуть бути визнані страховим випадком, або пов’язані з ним
Заняття спортом на професійному рівні  Залучення з метою отримання прибутку до комерційного напрямку діяльності у спорті, пов'язаного з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні. Особа набуває статусу професійного спортсмена з моменту набрання чинності контракту з відповідними суб'єктами сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів, що є основним джерелом її доходів.
Кваліфікований лікар Кваліфікований (дипломований та сертифікований) випускник вищого медичного навчального закладу, який не є Застрахованою Особою або членом її сім’ї, діє у межах своїх посадових обов’язків та своєї ліцензії, виданої на здійснення лікарської діяльності з лікування тілесних ушкоджень або захворювань, які можуть вважатися Страховим Випадком відповідно до умов Програм страхування.

 

Додатки до правил страхування 2023

1.    Предмет страхування

1.1.             Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі.

1.2.            Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі.

1.3.      Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі.

1.4.      Страховим Випадком за цією Програмою є:

- Дожиття Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору страхування, зазначеної у Страховому Полісі або

- Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

1.5.      Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1.5.1.      Застрахованій Особі - Страхову Суму, визначену в Договорі Страхування, як страхова сума на випадок дожиття Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа жива на дату, визначену як дата закінчення дії Договору Страхування; або

1.5.2.      Вигодонабувачу - Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа померла до дати, визначеної як дата закінчення дії Договору Страхування.

1.6.      Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2.    Строк дії Договору Страхування

2.1.      Строк дії Договору Страхування, укладеного за цією Програмою, визначається Сторонами у Договорі Страхування.

3.    Припинення дії Програми

3.1.      Дія Програми припиняється в більш ранню з таких дат:

- дата закінчення строку дії Договору Страхування, зазначена у Страховому Полісі або у Договорі Страхування, або

- дата смерті Застрахованої Особи.

3.2.      Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми та Договору страхування життя, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

4.    Прикінцеві положення.

4.1.      Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

4.2.      Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі.

1.4. Страховим Випадком за цією Програмою є:

- Дожиття Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору страхування, зазначеної у Страховому Полісі або

- Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1.5.1. Застрахованій Особі - Страхову Суму, визначену в Договорі Страхування, як страхова сума на випадок дожиття Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа жива на дату, визначену як дата закінчення дії Договору Страхування; або

1.5.2. Вигодонабувачу - Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа померла до дати, визначеної як дата закінчення дії Договору Страхування Особи. Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи згідно з цією Програмою встановлюється в розмірі Страхової Премії/Страхових Премій, сплаченої/сплачених згідно з цією Програмою, збільшеної/збільшених на величину інвестиційного доходу, розрахованого за ставкою, зазначеною в Договорі Страхування.

1.6. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Строк дії Договору Страхування

Строк дії Договору Страхування, укладеного за цією Програмою, визначається Сторонами у Договорі Страхування.

3. Припинення дії Програми

3.1. Дія Програми припиняється в більш ранню з таких дат:

- дата закінчення строку дії Договору Страхування, зазначена у Страховому Полісі або у Договорі Страхування, або

- дата смерті Застрахованої Особи.

3.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми та Договору страхування життя, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

4. Прикінцеві положення.

4.1. Валютою цієї Програми, у якій визначено Страхову Суму та розмір Страхової Премії, здійснюються сплати Страхової Премії, резервування, нарахування Інвестиційного доходу, здійснюється розрахунок та виплата Викупної суми, Інвестиційного доходу, Страхової Виплати є іноземна валюта – долар США.

4.2. У разі зміни законодавства, будь-яких підзаконних актів та/або прийняття Урядом або Національним Банком України будь-яких рішень, що унеможливлять проведення Страховиком усіх або будь-якої з вищезазначених операцій у доларах США, Страховик залишає за собою право провести одноразову заміну валюти Програми у національну валюту України. При цьому відбудеться перерахування розмірів Страхових Премій, Резервів, Страхової Суми, Викупної Суми тощо у національну валюту України за курсом НБУ, встановленим на день такого перерахунку.

4.3. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

4.3.1. Положення про індексацію для Програм страхування основних ризиків (Додаток 1-29);

4.3.2. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил).

4.4. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

4.5. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі.

1.4. Страховим Випадком за цією Програмою є:

- Дожиття Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору страхування, зазначеної у Страховому Полісі або

- Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1.5.1. Застрахованій Особі - Страхову Суму, якщо Застрахована Особа жива на дату, визначену як дата закінчення дії Договору Страхування. Страхова Сума на випадок дожиття Застрахованої Особи на строк або дожиття Застрахованої Особи до певного віку встановлюється в розмірі Викупної Суми за Договором Страхування, розрахованої на дату закінчення дії цієї Програми; або

1.5.2. Вигодонабувачу - Страхову Суму, визначену в Договорі Страхування, як страхова сума на випадок смерті Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа померла до дати, визначеної як дата закінчення дії Договору Страхування Особи.

1.6. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Строк дії Договору Страхування

Строк дії Договору Страхування, укладеного за цією Програмою, визначається Сторонами у Договорі Страхування.

3. Припинення дії Програми

3.1. Дія Програми припиняється в більш ранню з таких дат:

  • дата закінчення строку дії Договору Страхування, зазначена у Страховому Полісі або у Договорі Страхування, або
  • дата смерті Застрахованої Особи.

3.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми та Договору страхування життя, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

3.3. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата Страхової Премії припиняється і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання виплати Страхувальнику Викупної суми, відповідно до чинного законодавства України, яка дорівнює незаробленій частині Страхової Премії (якщо така є) за вирахуванням 30% витрат на ведення справи, разом з будь-якою сплаченою авансом Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

4. Прикінцеві положення.

4.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

4.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

4.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

4.1.3. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

4.4.4. Положення про індексацію для Програм страхування основних ризиків (Додаток 1-29) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

4.2. Якщо це прямо зазначено в Страховому полісі або Договорі Страхування, Договором Страхування може бути передбачено страхування тільки на випадок настання смерті Застрахованої Особи до

дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

4.3. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

4.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі.

1.4. У випадку сплати одноразової Страхової Премії за цією Програмою Страховим Випадком є:

- Дожиття Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору страхування, зазначеної у Страховому Полісі або

- Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1) Застрахованій Особі - Страхову Суму, визначену в Договорі Страхування, як страхова сума на випадок дожиття Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа жива на дату, визначену як дата закінчення дії Договору Страхування; або

2) Вигодонабувачу - Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа померла до дати, визначеної як дата закінчення дії Договору Страхування Особи. Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи згідно з цією Програмою встановлюється в розмірі Страхової Премії, сплаченої згідно з цією Програмою, збільшеної

на величину інвестиційного доходу, розрахованого за ставкою, зазначеною в Договорі Страхування.

1.5. У випадку, якщо цією Програмою передбачена регулярна сплата Страхових Премій, застосовуються такі положення:

А) Якщо Застрахована Особа є повнолітньою на момент укладення Договору Страхування за цією Програмою, Страховим Випадком за цією Програмою є:

- Дожиття Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору страхування, зазначеної у Страховому Полісі або

- Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1) Застрахованій Особі – Страхову Суму, зазначену в Договорі Страхування як Страхова Сума на випадок дожиття Застрахованої Особи, якщо вона є живою на дату, зазначену як дата закінчення дії цієї Програми; або

2) Вигодонабувачу – Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, якщо Застрахована Особа померла внаслідок Нещасного випадку протягом 365 днів після дати настання Нещасного випадку і до дати, зазначеної у Полісі як дата закінчення дії цієї Програми. Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку згідно з цією Програмою встановлюється в подвійному розмірі Страхової Суми на випадок дожиття Застрахованої Особи. При цьому, у разі, якщо відповідно до результату оцінки медичних ризиків Застрахованій Особі було надано страхове покриття із обмеженням дії програми страхування «Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк» (PEAD) шляхом обмеження ризику смерті внаслідок Нещасного випадку «Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку», тобто, без надання страхового покриття за ризиком «Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку» (AD), то такий Випадок не вважається Страховим та виплата Страхової Суми не здійснюється; або

3) Вигодонабувачу – Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок інших причин, ніж нещасний випадок, якщо Застрахована Особа померла до дати, зазначеної у Полісі як дата закінчення дії цієї Програми. Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок причин інших, ніж нещасний випадок, встановлюється в розмірі Страхових Премій, сплачених за цією Програмою на момент смерті Застрахованої Особи та збільшених на величину інвестиційного доходу, розрахованого за ставкою, зазначеною в Договорі Страхування.

Б) Якщо Застрахована Особа є малолітньою або неповнолітньою особою на момент укладення Договору Страхування за цією Програмою, Страховим Випадком за цією Програмою є:

- Дожиття Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору страхування, зазначеної у Страховому Полісі або

- Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування або

- Смерть Страхувальника внаслідок Нещасного випадку до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору страхування.

Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1) Застрахованій Особі – Страхову Суму, зазначену в Договорі Страхування як Страхова Сума на випадок дожиття Застрахованої Особи, якщо вона є живою на дату, зазначену як дата закінчення дії цієї Програми; або

2) Вигодонабувачу – Страхову Суму на випадок смерті Страхувальника внаслідок Нещасного випадку, якщо Страхувальник помер внаслідок Нещасного випадку протягом 365 днів після дати Нещасного випадку і до дати, зазначеної у Полісі як дата закінчення дії цієї Програми. Страхова Сума на випадок смерті Страхувальника внаслідок Нещасного випадку встановлюється в подвійному розмірі Страхової Суми на випадок дожиття Застрахованої Особи. При цьому, у разі, якщо відповідно до результату оцінки медичних ризиків Страхувальнику було надано страхове покриття із обмеженням дії програми страхування «Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк» (PEAD) шляхом обмеження ризику смерті внаслідок Нещасного випадку «Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку», тобто, без надання страхового покриття за ризиком «Страхування на випадок смері внаслідок нещасного випадку» (AD), то такий Випадок не вважається Страховим та виплата Страхової Суми не здійснюється; або

3) Вигодонабувачу – Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа померла до дати, зазначеної у Полісі як дата закінчення дії цієї Програми. Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи встановлюється у розмірі Страхових Премій, сплачених за цією Програмою на момент смерті Застрахованої Особи та збільшених на величину інвестиційного доходу, розрахованого за ставкою, зазначеною в Договорі Страхування.

Дія страхування на випадок смерті внаслідок Нещасного випадку припиняється в більш ранню з таких дат:

- дата закінчення строку дії Договору Страхування, що зазначена в Страховому Полісі, або

- дата діагностування у Страхувальника психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо, або

- дата смерті Страхувальника з будь-якої причини до дати, зазначеної в Договорі Страхування як дата закінчення дії цієї Програми, у разі, якщо Застрахована Особа є малолітньою або неповнолітньою особою, тобто вік Застрахованої Особи є меншим ніж 18 років на момент укладання Договору Страхування.

1.6. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Виключення із страхових випадків для страхування на випадок смерті Застрахованої Особи (Страхувальника) внаслідок Нещасного випадку

2.1. Смерть внаслідок Нещасного випадку не визнається Страховим Випадком, якщо вона є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування, відповідно в такому разі Страхова Виплата не здійснюється.

2.2. Додатково до п. 2.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

2.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

2.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, повітряним спортом, альпінізмом, бойовими видами мистецтва, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

2.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

2.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

2.2.5. Тренування або пілотування або перебування як пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

2.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

2.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

2.2.8. Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

2.2.9. Проходження будь-яких експериментальних, дослідницьких або діагностичних процедур;

2.2.10. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів, інших спеціалістів альтернативної (нетрадиційної) медицини;

2.2.11. Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 2.2.1. цієї Програми.

3. Строк дії Договору Страхування

Строк дії Договору Страхування, укладеного за цією Програмою, визначається Сторонами у Договорі Страхування.

4. Припинення дії Програми

4.1. Дія Програми припиняється в більш ранню з таких дат:

- дата закінчення строку дії Договору Страхування, зазначена у Страховому Полісі або у Договорі Страхування, або

- дата смерті Застрахованої Особи.

4.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми та Договору Страхування, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

5.2. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком за цією Програмою є смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування, як дата закінчення дії Договору страхування.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, Вигодонабувачу – у розмірі Страхової Суми на випадок смерті Застрахованої Особи, якщо Застрахована Особа померла до дати, визначеної як дата закінчення дії Договору Страхування Особи.

1.6. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків за Договором Страхування, якщо тільки цю Програму не було включено до Договору Страхування та введено в дію пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

3. Припинення дії Програми

3.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

3.2. Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

3.2.1. Якщо будь-яка Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачується після настання терміну її сплати або протягом Пільгового Періоду; або

3.2.2. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

3.2.3. Після здійснення Страхової Виплати згідно з цією Програмою.

3.3. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

4. Прикінцеві положення

4.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

4.1.1. Надання Кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

4.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

4.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

4.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

4.1.5. Положення про індексацію для Програми страхування додаткових ризиків (Додаток 1-30) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

4.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

4.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

4.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил страхування.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком, що включається до цієї Програми, є смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, Вигодонабувачу – у розмірі Страхової Суми, визначеної у Договорі Страхування, у випадку смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку протягом строку дії цієї Програми.

1.6. Страхова Виплата буде здійснена, за умови що смерть Застрахованої Особи:

- є прямим наслідком Нещасного випадку, що стався з Застрахованою Особою в період дії цієї Програми, та

- мала місце протягом 365 днів від дати настання Нещасного випадку, який призвів до летального наслідку.

1.7. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї

Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

1.8. Малолітні та неповнолітні особи – тобто, особи, яким не виповнилося 18 (вісімнадцять) років - не можуть бути застраховані згідно з умовами цієї Програми.

2. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

2.1. Випадок, передбачений в п. 1.4 Програми, не визнається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування, відповідно в такому разі Страхова Виплата, передбачена в п. 1.5 Програми, не здійснюється.

2.2. Додатково до п. 2.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

2.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, у тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

2.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

2.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або

державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

2.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

2.2.5. Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

2.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

2.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

2.2.8. Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

2.2.9. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

2.2.10. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

2.2.11. Нещасний Випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 2.2.1 цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя.

3. Права Страховика у випадку смерті Застрахованої Особи

Додатково до прав, передбачених в п. 10.2 Правил страхування, Страховик має право, відповідно до наданого Застрахованою Особою дозволу, що передував прийняттю на страхування, на проведення обраними Страховиком спеціалістами/експертами обстеження та розтину тіла Застрахованої Особи, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

4. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

5. Припинення дії Програми

5.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

5.2. Додатково до статті 18. Правил дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

5.2.1. Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

5.2.2. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах; або

5.2.3. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

5.2.4. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

5.2.5. Після здійснення Страхової Виплати згідно з цією Програмою.

5.3. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

6. Прикінцеві положення

6.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

6.1.1. Надання Кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

6.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

6.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

6.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

6.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

6.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

6.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

6.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховими Випадками, що включаються до цієї Програми, є:

1.4.1. смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми;

1.4.2. смерть Застрахованої Особи та його/її подружжя внаслідок одного Нещасного випадку (смерть подружжя), що мав місце під час дії цієї Програми;

1.4.3. смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми, яка (Застрахована Особа) на момент настання Нещасного випадку мала щонайменше одну дитину віком до 1-го року, у тому числі усиновлену (сирітство).

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1.5.1. Вигодонабувачу - Страхову Суму на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, визначену у Договорі

Страхування, якщо Застрахована Особа померла внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми.

1.5.2. У випадку смерті Застрахованої Особи та його/її подружжя внаслідок одного Нещасного випадку, Страховик зобов’язується здійснити виплату додаткової Страхової Суми на випадок смерті подружжя внаслідок одного Нещасного випадку (додаткова Страхова Сума у випадку смерті подружжя), що встановлюється в розмірі суми, яка дорівнює меншій з двох сум:

- Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, визначена у Договорі Страхування;

- 1 000 000 (один мільйон) грн., якщо інше не передбачено Договором Страхування.

1.5.3. У разі смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми, яка (Застрахована Особа) на момент настання Нещасного випадку мала щонайменше одну дитину віком до 1-го року, у тому числі усиновлену (сирітство), Страховик зобов’язується здійснити виплату додаткової Страхової Суми на випадок сирітства, що встановлюється в розмірі суми, яка дорівнює меншій з двох сум:

- Страхова Сума на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, визначена у Договорі Страхування;

- 1 000 000 (один мільйон) грн., якщо інше не передбачено Договором Страхування.

1.5.4. У разі смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми за обставин, наведених у п.1.5.2 та п.1.5.3 одночасно, Страховик зобов’язується здійснити виплати додаткових страхових сум на випадок смерті подружжя та сирітства.

1.6. Страхова Виплата буде здійснена за умови, що смерть Застрахованої Особи та її подружжя (за умови дотримання обставин, наведених у пункті 1.5.2.):

- є прямим наслідком Нещасного випадку, що стався в період дії цієї Програми, та

- мала місце протягом 365 днів від дати настання Нещасного випадку, який призвів до летального наслідку.

1.7. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

1.8. Малолітні та неповнолітні особи – тобто, особи, яким не виповнилося 18 (вісімнадцять) років - не можуть бути застраховані згідно з умовами цієї Програми.

2. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

2.1. Випадок, передбачений в п. 1.4 Програми, не вважається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4. «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування. Відповідно, в такому разі Страхові Виплати, передбачені в п. 1.5 та п. 1.6 Програми, не здійснюється.

2.2. Додатково до п. 2.1 цієї Програми, Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

2.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

2.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

2.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень

та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок.;

2.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

2.2.5. Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

2.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

2.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

2.2.8. Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

2.2.9. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

2.2.10. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

2.2.11. Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 2.2.1 цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя.

3. Права Страховика у випадку смерті Застрахованої Особи

Додатково до прав, передбачених в п. 10.2 Правил страхування, Страховик має право, відповідно до наданого Застрахованою Особою дозволу, що передував прийняттю на страхування на проведення обраними Страховиком спеціалістами/експертами обстеження та розтину тіла

Застрахованої Особи, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

4. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

5. Припинення дії Програми

5.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

5.2. Додатково до статті 18 Правил страхування дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

5.2.1. Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

5.2.2. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах; або

5.2.3. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

5.2.4. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

5.2.5. Після здійснення Страхової Виплати згідно з цією Програмою.

5.3. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

6. Прикінцеві положення

6.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

6.1.1. Надання Кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

6.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

6.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

6.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

6.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

6.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

6.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

6.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назву цієї Програми зазначено у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховими Випадками, що включаються до цієї Програми, є:

1.4.1. Смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми;

1.4.2. Каліцтво Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми;

1.4.3. Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, що мав місце під час дії цієї Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

1.6. Малолітні та неповнолітні особи – тобто, особи, яким не виповнилося 18 (вісімнадцять) років - не можуть бути застраховані за ризиком «Смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку» згідно з умовами цієї Програми.

2. Страхові Виплати

Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

2.1. Смерть внаслідок Нещасного випадку:

2.1.1. Якщо внаслідок Нещасного випадку Застрахована Особа отримала тілесні ушкодження, що призвели до її смерті, Страховик зобов’язаний здійснити Страхову Виплату Вигодонабувачу за умови, що смерть настала протягом 365 днів з дня настання Нещасного випадку, який спричинив таку смерть;

2.1.2. Якщо Застрахована Особа була застрахована і на випадок смерті внаслідок Нещасного випадку, і на випадок Постійної та Повної непрацездатності внаслідок Нещасного випадку за одним і тим самим Договором Страхування, то настання такої непрацездатності та смерть Застрахованої Особи внаслідок того самого тілесного ушкодження розглядаються як настання одного страхового випадку, а саме: смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку;

2.1.3. Якщо Застрахована Особа отримала Страхову Виплату на випадок Непрацездатності внаслідок Нещасного випадку, і якщо після цього ті самі тілесні ушкодження зумовлять смерть Застрахованої Особи, то будь-які суми здійснених Страхових Виплат на випадок Непрацездатності внаслідок Нещасного випадку буде вирахувано із належної Страхової Виплати на випадок смерті внаслідок Нещасного випадку.

2.2. Постійна та Повна Непрацездатність:

2.2.1. Для цілей цієї програми Постійною та Повною Непрацездатністю Застрахованої Особи вважатиметься непрацездатність, яка не дозволятиме Застрахованій Особі займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за винагороду або заради отримання прибутку.

2.2.2. Якщо внаслідок Нещасного випадку Застрахована Особа отримала тілесні ушкодження, що протягом 365 днів, починаючи з дати настання Нещасного випадку, призведуть до Постійної та Повної Непрацездатності Застрахованої Особи, як визначено вище, то Страховик виплатить Страхову Суму з урахуванням положень п. 2.2.4 цієї Програми за умови, що така непрацездатність тривала протягом 12 (дванадцяти) місяців безперервно і є повною та постійною в кінці цього періоду;

2.2.3. Однак, не зважаючи на п. 2.2.2 Програми, Страховик вважатиме Постійною та Повною Непрацездатністю і не застосовуватиме 12 - місячний очікувальний період до наведеного у таблиці нижче:

Стаття Опис Повної та Постійної Непрацездатності Розмір Страхової Виплати (у відсотках від Страхової Суми)
1 Повна втрата зору на обидва ока 100%
2 Повна глухота на обидва вуха 100%
3 Повна втрата мови 100%
4 Видалення нижньої щелепи 100%
5

Повна втрата обох рук або обох кистей

100%
6

Повна втрата обох ніг або обох стоп

100%
7

Повна втрата однієї руки або однієї кисті та однієї ноги або однієї стопи

100%
8

Повне слабоумство

100%

 

2.2.4. Страховик вирахує зі Страхової Виплати будь-які суми, які були сплачені раніше або підлягають виплаті за цією Програмою у зв’язку із тим самим видом непрацездатності внаслідок того самого Нещасного випадку.

2.3. Каліцтво

2.3.1. Якщо внаслідок Нещасного випадку, передбаченого цією Програмою, має місце Каліцтво, зазначене у Таблиці Видів Втрат, наведеної нижче у цьому пункті, то Страховик здійснює на користь Застрахованої Особи Страхові Виплати, які дорівнюють частині Страхової Суми згідно з Таблицею Видів Втрат для конкретної травми, але за умови, що таке Каліцтво є прямим наслідком такої травми незалежно від будь-яких інших обставин та сталося протягом 365 днів після настання Нещасного випадку, який зумовив таке Каліцтво;

ТАБЛИЦЯ ВИДІВ ВТРАТ - Детальніше

Стаття Вид каліцтва Розмір Страхової Виплати (у відсотках від Страхової Суми)
   

Права

Ліва
1 Втрата однієї руки 60% 50%
2 Втрата однієї кисті або передпліччя 60% 50%
3 Втрата однієї ноги вище коліна 60% 60%
4 Втрата однієї ноги на рівні або нижче коліна 50% 50%
5

Втрата однієї стопи

40% 40%
6

Втрата зору на одне око

50%

2.3.2. Якщо Застрахована Особа є ліворукою та зазначила це у Заяві про Страхування, або це офіційно визнано, тоді визначені вище частини Страхової Суми для різних видів непрацездатності лівих та правих кінцівок взаємно змінюються;

2.3.3. Якщо наслідки Нещасного випадку погіршуються через недбалість Застрахованої Особи або її відмову отримати необхідну медичну допомогу, то сума належних Страхових Виплат розраховується не згідно з реальними наслідками Нещасного випадку, що стався із Застрахованою Особою, а згідно з наслідками, які б мала звичайна фізично здорова особа у зв’язку з таким Нещасним випадком, якби вона отримала відповідне та раціональне медичне лікування, що має бути підтверджено лікарем-експертом, призначеним Страховиком. У разі попереднього погіршення фізичного стану здоров’я Застрахованої Особи тільки реальні та дійсні наслідки зазначеного Нещасного випадку мають бути основою для визначення розміру Страхових Виплат;

2.3.4. Розмір Страхових Виплат, пов’язаних із видами каліцтва, які не зазначені в наведеній у п. 2.3.1 Програми Таблиці Видів Втрат, розраховується відповідно до їх серйозності у порівнянні з тими випадками, що зазначені в Таблиці, і при цьому не береться до уваги професія чи місце роботи Застрахованої Особи;

2.3.5. Загальна сума Страхових Виплат, яка сплачується через настання декількох випадків каліцтва та Повної Непрацездатності внаслідок одного або декількох Нещасних Випадків, розраховується шляхом додавання різних сум, але загальний розмір не повинен перевищувати загальну Страхову Суму, зазначену у Договорі Страхування;

2.3.6. Будь-які випадки Каліцтва органів або частин тіла, що мають постійну аномалію або патологію, яка існувала до настання Нещасного випадку, виключаються зі Страхових Випадків за Договором Страхування в частині такої аномалії або патології, яка існувала до настання Нещасного випадку, що має бути підтверджено лікарем-експертом, призначеним Страховиком.

3. Умови здійснення Страхових Виплат

3.1. Підтвердження Смерті внаслідок Нещасного випадку надається одним із Вигодонабувачів або його законним представником у вигляді свідоцтва про смерть або, у разі зникнення тіла, судового рішення про оголошення громадянина померлим, що набуло законної сили.

3.2. Страхові Виплати на випадок Непрацездатності внаслідок Нещасного випадку (Постійної та Повної Непрацездатності) здійснюються після медичного визнання Страховиком цієї Непрацездатності Постійною та Повною.

3.3. Страхова Виплата буде здійснена, за умови що Нещасний Випадок, який зумовив настання Страхового Випадку мав місце:

- протягом дії цієї Програми;

- до дати чергової річниці дії Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи.

4. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

4.1. Випадки, передбачені в п. 1.4. Програми, не визнаються Страховим Випадком, якщо вони є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил добровільного страхування життя.

4.2. Додатково до п. 4.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат при настанні випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

4.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи за цією Програмою, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

4.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних

засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

4.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок.;

4.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

4.2.5. Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

4.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

4.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

4.2.8. Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

4.2.9. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

4.2.10. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

4.2.11. Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1. цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя;

5. Права Страховика у разі настання Страхового Випадку

Додатково до прав, передбачених в п. 10.2 Правил страхування, Страховик має право проводити обстеження Застрахованої Особи з метою визначення, чи є її постійна непрацездатність внаслідок Нещасного випадку повною або частковою відповідно до умов цієї Програми. Будь-які належні Страхові Виплати відповідно до умов цієї Програми ґрунтуються на результатах зазначеного медичного обстеження.

6. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми буде дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

7. Припинення дії Програми

7.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

7.2. Дія цієї Програми припиняється та Страховик звільняється від своїх відповідних зобов’язань у випадку здійснення Страхової Виплати на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку або здійснення виплати 100% Страхової Суми внаслідок одного або кількох Нещасних Випадків у випадку Каліцтва або Постійної та Повної Непрацездатності.

7.3. Додатково до статті 18 Правил добровільного страхування життя дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

7.3.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо;

7.3.2. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

7.3.3. Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

7.3.4. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

7.4. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

8. Прикінцеві положення

8.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

8.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

8.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

8.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

8.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

8.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

8.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

8.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

8.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком згідно з цією Програмою є Постійна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку.

Постійна Непрацездатність – це повне або часткове невідновне порушення природнього функціоналу органу або частини тіла Застрахованої Особи, що є наслідком Нещасного випадку, який стався з Застрахованою Особою під час терміну дії Програми. Вид Постійної Непрацездатності визначається за допомогою спеціальної Таблиці Видів Втрат. Страховик здійснює Застрахованій Особі Страхові Виплати, які дорівнюють частині Страхової Суми згідно з Таблицею Видів Втрат для конкретної втрати, але за умови, що така Постійна Непрацездатність сталася протягом 365 днів після дати Нещасного випадку, який зумовив таку Постійну Непрацездатність, та триває протягом решти життя такої Застрахованої Особи.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової

Виплати, Застрахованій Особі у випадку її Постійної Непрацездатності відповідно до цієї Програми.

1.6. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Страхова Виплата

2.1. Розмір Страхових Виплат на випадок Постійної Непрацездатності внаслідок випадків, які не зазначені в наведеній нижче Таблиці Видів Втрат, розраховується відповідно до їх серйозності в порівнянні з тими випадками, що зазначені в Таблиці Видів Втрат, при цьому не береться до уваги професія чи місце роботи Застрахованої Особи.

2.2. Загальна сума Страхових Виплат, яка сплачується через настання декількох видів Непрацездатності внаслідок одного Нещасного випадку, розраховується шляхом додавання різних сум, визначених за допомогою Таблиці Видів Втрат, але загальний розмір не повинен перевищувати загальну Страхову Суму, зазначену у Договорі Страхування, за виключенням випадків, наведених у п. 2.3 і п. 2.4.

2.3. У разі, якщо розмір Страхової Виплати складає 60% від Страхової Суми або більше, Страховик здійснить додаткові Страхові Виплати у розмірі 3% від Страхової Суми, які будуть сплачуватись щомісячно протягом 3-х років (всього 36 виплат) за умови, що Застрахована Особа є живою.

2.4. У разі, якщо вік Застрахованої Особи не перевищує 18 років та Страховий Випадок стався з Застрахованою Особою протягом календарних місяців січня, червня, липня або серпня, розмір Страхової Виплати подвоюється відносно розміру, наведного у Таблиці Видів Втрат.

2.5. Якщо стан Застрахованої Особи погіршується через недбалість Застрахованої Особи або її відмову отримати необхідну медичну допомогу, то сума належних Страхових Виплат розраховується не відповідно до реальних наслідків Нещасного випадку, що стався із Застрахованою Особою, а відповідно до наслідків, які б мала звичайна фізично здорова особа в результаті такого Нещасного випадку, якби вона отримала відповідне та раціональне медичне лікування, що має бути підтверджено лікарем-експертом, призначеним Страховиком. У разі попереднього погіршення фізичного стану здоров’я Застрахованої Особи тільки реальні та дійсні наслідки зазначеного Нещасного випадку мають бути основою для визначення розміру Страхових Виплат.

2.6. Якщо Застрахована Особа є ліворукою та зазначила це у Заяві про Страхування або це офіційно визнано, тоді визначені нижче частки від Страхової Суми для різних видів непрацездатності лівих та правих кінцівок взаємно змінюються.

2.7. Дія Програми припиняється відразу після настання Страхового Випадку «Постійна та Повна Непрацездатність» згідно з цією Програмою, але настання такого Страхового Випадку не зумовлює припинення дії Договору Страхування в цілому.

2.8. Будь-які випадки Втрати органів або частин тіла, що мають постійну аномалію або патологію, яка існувала до настання Нещасного випадку, виключаються зі Страхових Випадків за Договором Страхування в частині такої аномалії або патології, що має бути підтверджено лікарем-експертом, призначеним Страховиком.

2.9. Страхову Виплату буде здійснено за умови, що Нещасний Випадок, який зумовив настання Страхового Випадку, мав місце:

- протягом дії цієї Програми;

- до дати чергової річниці дії Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи.

 

3.      Таблиця Видів Втрат - Детальніше

Розділ/ Стаття Непрацездатність Розмір Страхової Виплати (у відсотках від Страхової Суми)
І

Постійна та Повна Непрацездатність:

 
1 Повна втрата зору на обидва ока  100%
2

Повна втрата обох кистей або рук

100%
3 Повна глухота на обидва вуха травматичного походження  100%
4 Повна втрата мовлення 100%
5

Повна втрата однієї руки та однієї ноги

100%
6

Повна втрата однієї руки та однієї стопи

100%
7 Повна втрата однієї кисті та однієї стопи 100%
8 Повна втрата однієї кисті та однієї ноги 100%
9

Повна втрата обох ніг

100%
10

Повна втрата обох ніг

100%
11

Видалення нижньої щелепи

100%

12

Повне слабоумство

100%

II

Постійна Часткова Непрацездатність:

 

1

Голова:

Втрата кісткової тканини черепа по всій його товщині

 

 

1.a

-  Поверхня площею не менше 6 кв.см

40%

 

Розділ/ Стаття

Непрацездатність 

Розмір Страхової Виплати (у відсотках від Страхової Суми
1.б

-  Поверхня площею від 3 до 6 кв.см

20%

1.в

-  Поверхня площею менше 3 кв.см

10%

2

Часткове видалення нижньої щелепи, її висхідної частини у повному обсязі або половини верхньої щелепи

40%

3

Пошкодження головного мозку, що призвело до постійних неврологічних порушень (підтверджених кваліфікованим лікарем – неврологом через 365 днів після дати Нещасного випадку)

15%

4

Повна глухота на одне вухо

30%

5

Повна втрата одного ока

50%

2

Верхні кінцівки

Права

Ліва

1

Втрата однієї руки або кисті

60%

50%

2 Значна втрата кісткової тканини руки

 

 

 

 

3 (чітко виражене та невиліковне ураження) 50% 40%
4 Повний параліч верхньої кінцівки

 

 

 

 

5 (невиліковне ураження нервів) 65% 55%
6

Анкілоз зап’ястка у сприятливому положенні (прямо або в пронації)

 

20%

 

15%

7 Анкілоз плеча

40%

30%

8

Анкілоз ліктя у сприятливому положенні (15 градусів від прямого кута);

35%

30%

9

Анкілоз ліктя у несприятливому положенні

40%

35%

10

Значна втрата кісткової тканини двох кісток передпліччя (чітко виражене та невиліковне ураження)

40%

30%

11

Повний параліч серединного нерва

45%

35%

12 Повний параліч променевого нерва на рівні суглобової западини ліктьового суглоба 40% 35%
13 Повний параліч променевого нерва на рівні передпліччя 30% 25%
14 Повний параліч променевого нерва на рівні кисті 20% 15%
15 Повний параліч ліктьового нерва 30% 25%
16 Анкілоз зап’ястка у сприятливому положенні (прямо або в пронації) 20% 15%
17 Анкілоз зап’ястка у несприятливому положенні (згинання, або неприродне розгинання, або супінація) 30% 25%
18 Повна втрата великого пальця 20% 15%
19 Часткова втрата великого пальця (нігтьової фаланги) 10% 5%
20 Повний анкілоз великого пальця 20% 15%
21 Повна ампутація вказівного пальця 15% 10%
22 Повна втрата двох фаланг вказівного пальця 10% 8%
23 Повна втрата нігтьової фаланги вказівного пальця 5% 3%
24 Одночасна ампутація великого пальця і вказівного пальця 35% 25%
25 Повна втрата великого пальця та іншого пальця (крім вказівного) 25% 20%
26 Повна втрата двох пальців (крім великого та вказівного) 12% 8%
27 Повна втрата трьох пальців (крім великого та вказівного) 20% 15%
28 Повна втрата чотирьох пальців, включаючи великий палець 45% 40%
29 Повна втрата чотирьох пальців, виключаючи великий палець 40% 35%
30 Повна втрата середнього пальця 10% 8%
31 Повна втрата пальця (крім великого, вказівного та середнього) 7% 3%
3 Нижні Кінцівки
1     Повна втрата нижньої кінцівки на рівні верхньої половини стегна 60%
2 Повна втрата нижньої кінцівки на рівні верхньої половини стегна 50%
3 Повна втрата стопи (дезартикуляція на рівні гомілковостопного суглоба) 45%
4 Повна втрата стопи (дезартикуляція на рівні гомілковостопного суглоба) 40%
5 Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні поперечного суглоба стопи) 35%
6 Часткова втрата стопи (передплюсно-плюснева дезартикуляція) 30%
7 Повний параліч нижньої кінцівки (невиліковне ураження нерва) 60%
8 Повний параліч двох нервів (зовнішній та внутрішній підколінний сідничний нерв) 40%
9 Повний параліч зовнішнього підколінного сідничного нерва 20%
10 Повний параліч внутрішнього підколінного сідничного нерва 30%
11 Анкілоз кульшового суглоба 40%
12 Анкілоз колінного суглоба 20%
13 Втрата кісткової тканини стегна або обох кісток гомілки (невиліковний стан) 60%
14 Втрата кісткової тканини наколінка зі значним розходженням фрагментів та значним обмеженням рухів при випрямленні ноги 40%
15 Втрата кісткової тканини наколінка зі збереженням рухів 20%
16 Вкорочення нижньої кінцівки щонайменше на 5 см 30%
17 Вкорочення нижньої кінцівки від 3 до 5 см 20%
18 Вкорочення нижньої кінцівки від 1 до 3 см 10%
19 Повна ампутація всіх пальців стопи 25%
20 Ампутація чотирьох пальців стопи, включаючи великий палець 20%
21 Повна втрата чотирьох пальців стопи 10%
22 Повна втрата великого пальця стопи 10%
23 Повна втрата двох пальців стопи 5%
24 Ампутація одного пальця стопи (крім великого пальця) 3%

Анкілоз пальців кистей (крім вказівного та великого) та пальців стоп (крім великого) дає право на компенсацію в розмірі 50% від суми виплати у випадку втрати зазначених частин тіла.

4. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

4.1. Випадки, передбачені у п. 1.4. цієї Програми, не визнаються Страховим Випадком, якщо вони є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених у статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил добровільного страхування життя.

4.2. Додатково до п. 4.1 цієї Програми, Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

4.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

4.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

4.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

4.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

4.2.5. Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

4.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

4.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

4.2.8. Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

4.2.9. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

4.2.10. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

4.2.11. Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1. цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахункі. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих

Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя;

4.2.12. Будь-які патологічні переломи, тобто переломи кісток, вражених будь якими хворобами та/або іншими патологічними змінами, що мають негативний вплив на структуру та міцність кісткової тканини та призвели до будь-якого з наведених в таблиці видів втрат.

5. Права Страховика у разі настання Страхового Випадку

Додатково до прав, передбачених в п. 10.2 Правил страхування, Страховик має право проводити обстеження Застрахованої Особи з метою визначення, чи є постійна непрацездатність внаслідок Нещасного випадку повною або частковою відповідно до умов цієї Програми. Будь-які належні Страхові Виплати відповідно до цієї Програми ґрунтуються на результатах зазначеного медичного обстеження.

6. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми буде дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки ця Програма не була введена в дію та включена до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

7. Припинення дії Програми

7.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

7.2. Дія цієї Програми припиняється та Страховик звільняється від своїх відповідних зобов’язань у таких випадках:

7.2.1. здійснення Страхової Виплати на випадок Постійної та Повної Непрацездатності; або

7.2.2. здійснення виплати 100% Страхової Суми внаслідок одного або кількох Нещасних Випадків у випадку Постійної Часткової Непрацездатності.

7.3. Додатково до статті 18 Правил добровільного страхування життя дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

7.3.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

7.3.2. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує

діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

7.3.3. Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

7.3.4. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

7.4. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми, окрім випадків, передбачених п. 7.2 цієї Програми, сплата додаткової Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

8. Прикінцеві положення

8.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

8.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

8.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

8.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

8.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

8.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

8.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

8.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30

(тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

8.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

Анкілоз плеча

Додатки до правил страхування 2023

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком згідно з цією Програмою є такі випадки:

1.4.1. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку, який призвів до госпіталізації (код Нm-a);

1.4.2. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку, який призвів до транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації згідно з п. 1.4.1. цієї Програми, якщо це зазначено в Договорі Страхування згідно з п. 3.4. Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Визначення термінів

2.1. Термін «пацієнт» використовується у Договорі Страхування для визначення особи, яка згідно з даними медичної карти стаціонарного хворого відповідно до стандартів надання медичної допомоги (згідно зі встановленим діагнозом) безперервно перебувала в лікарні в якості

стаціонарного хворого протягом не менше, ніж 24 (двадцять чотири) години.

2.2. Термін «лікарня» використовується у Договорі Страхування для визначення медичного закладу, який:

- має ліцензію на здійснення медичної допомоги та лікування (якщо така ліцензія вимагається законодавством);

- призначений в основному для надання стаціонарної медичної допомоги хворим;

- здійснює цілодобово сестринський догляд кваліфікованими медсестрами та має хоча б одного ліцензованого та кваліфікованого (дипломованого та сертифікованого) лікаря;

- має в наявності обладнання для діагностики та проведення хірургічного втручання в своїх приміщеннях або в інших пристосованих для цього приміщеннях за домовленістю;

- не є медсестринським відділенням лікарні, денним стаціонаром, а також відділенням з надання допомоги пристарілим або видужуючим, де пацієнт отримує головним чином медсестринську допомогу, а також не є за спеціалізацією будинком відпочинку, санаторієм, профілакторієм, медсестринським або геронтологічним відділенням чи реабілітаційним відділенням, і т.д.;

- не є місцем проживання Застрахованої Особи або стаціонаром на дому.

2.3.Термін «транспортування автомобілем швидкої допомоги» використовується у Договорі Страхування для визначення перевезення Застрахованої Особи до медичного закладу автомобілем швидкої допомоги або іншим транспортом, наземним, водним або повітряним, спеціально та виключно призначеним для транспортування хворих до медичних закладів із відповідним обладнанням та санітарно-лікарським складом (екіпажем). Кожен випадок транспортування автомобілем швидкої допомоги має бути належним чином засвідчено у відповідних документах державних служб швидкої допомоги або служб швидкої допомоги приватної лікарні та лікарні, де проводилася госпіталізація згідно з п. 3.1 та/або п. 3.2 цієї Програми.

3. Страхова Виплата

3.1. Страховик здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок розладу здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку, який стався після початку дії цієї Програми та призвів до госпіталізації Застрахованої Особи (п. 1.4.1 цієї Програми), розмір якої зазначено у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування, за умови, що фактичне перебування на стаціонарному лікуванні тривало безперервно не менше ніж 4 (чотири) дні (96 годин). Страховим випадком визнається лише 1 (одна) госпіталізація протягом 30 днів. Госпіталізація, що тривала 31 – 60 днів безперервно, вважається 2-ма страховими випадками, госпіталізація, що тривала 61 – 90 днів безперервно, вважається 3-ма страховими випадками. Страховик не визнає перебування у денному стаціонарі та/або амбулаторне лікування

Застрахованого госпіталізацією, і, відповідно, не здійснює Страхових Виплат у таких випадках.

3.2. У разі госпіталізації Застрахованої Особи до відділення реанімації (інтенсивної терапії) лікарні, Страховик здійснює Страхову Виплату, розмір якої дорівнює подвійній Страховій Сумі на випадок госпіталізації, зазначеної у Договорі Страхування, замість Страхової Виплати, передбаченої п. 3.1 Програми, за умови, що фактичне перебування на лікуванні у відділенні реанімації (інтенсивної терапії) тривало безперервно не менше ніж 24 години. Страховим випадком визнається лише 1 (одна) госпіталізація до відділення реанімації (інтенсивної терапії) протягом 30 днів. Госпіталізація до відділення реанімації (інтенсивної терапії), що тривала 31 – 60 днів безперервно, вважається 2-ма страховими випадками, госпіталізація до відділення реанімації (інтенсивної терапії), що тривала 61 – 90 днів безперервно, вважається 3-ма страховими випадками.

3.3. Максимальна кількість страхових випадків за ризиком описаним у п. 3.1 – п. 3.2 цієї Програми, протягом 365 днів дії Програми, не може перевищувати 3 (три).

3.4. Страховик також здійснює Страхову Виплату у випадку транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації (як визначено п. 3.1 та/або п. 3.2 цієї Програми). Страхова Виплата на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні сплачується тільки за умови, якщо здійснюється Страхові Виплати на випадок госпіталізації, передбачені п. 3.1 та/або п. 3.2 цієї Програми. Розмір Страхової Виплати на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні дорівнює 25% розміру Страхової Суми на випадок госпіталізації, зазначеної у Страховому Полісі або Договорі Страхування, та не залежить від кількості днів госпіталізації і, відповідно, від розміру Страхової Виплати на випадок госпіталізації.

3.5. Страховик має право провести медичне обстеження Застрахованої Особи за допомогою кваліфікованого лікаря, який призначається Страховиком.

3.6. Страхові Виплати згідно з цією Програмою здійснюються за умови, що Страховий Випадок відбувся протягом періоду дії цієї Програми, а належні на момент настання страхового випадку Страхові Премії згідно з цією Програмою сплачені відповідно до умов Договору Страхування.

4. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

4.1. Випадок не визнається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування.

4.2. Додатково до п. 4.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

4.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи в частині цієї Програми, що стосується нещасних випадків, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

4.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі участь у змаганнях та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або мотоспортом із використанням будь-яких наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

4.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

4.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

4.2.5. Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, або у випадку стрибка Застрахованої Особи з парашутом;

4.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника; 

4.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

4.2.8. Будь-які патологічні переломи, тобто переломи в результаті захворювання кісткової тканини;

4.2.9. Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

4.2.10. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

4.2.11. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які практикують нетрадиційні (альтернативні) методи лікування;

4.2.12. Нещасний Випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1. цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя.

4.3.Додатково до п. 4.1 та п. 4.2 цієї Програми такі випадки не визнаються Страховими Випадками:

4.3.1. Отримання косметичних або інших аналогічних процедур будь-якого виду або проведення пластичних операцій (в тому числі виправлення викривленої носової перетинки (септопластика, риносептопластика тощо), якщо вони не показані у зв’язку із Нещасним Випадком, як ці терміни визначаються в Правилах;

4.3.2. Будь-яке лікування опіків, спричинених сонячним опроміненням;

4.3.3. Будь-яке лікування меніску протягом перших 60 (шістдесяти) днів після дати набрання чинності цієї Програми.

5. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата, зазначена у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування.

6. Припинення дії Програми

6.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

6.2. Дія цієї Програми припиняється у чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування.

6.3. Додатково до статті 18 Правил страхування дія цієї Програми припиняється, якщо:

6.3.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

6.3.2. Страхова Премія, термін сплати якої настав за Договором Страхування, не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

6.3.3. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами страхування, або дію Програми страхування основних ризиків припинено на будь-яких підставах.

6.4. У випадку припинення дії Програми за вимогою будь-якої зі Сторін сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

7. Письмова заява про настання Страхового Випадку

7.1. Письмова заява має бути подана Страховику не пізніше, ніж протягом 60 (шістидесяти) календарних днів після настання випадку, який може бути визнаний Страховим Випадком згідно з цією Програмою. У разі наявності поважних причин, що перешкоджають поданню такого повідомлення та які пов’язані зі станом здоров’я Застрахованої Особи або іншими обставинами, Страховик може вимагати підтвердження таких причин шляхом надання Застрахованою Особою/Страхувальником відповідних офіційних документів.

7.2. Всі необхідні документи, інформація та результати обстежень мають бути надані Страховикові у формі, яка ним вимагається. За необхідності Застрахована Особа повинна пройти медичне обстеження на вимогу та за рахунок Страховика. Після отримання тілесних ушкоджень або настання хвороби Застрахована Особа повинна якнайшвидше отримати допомогу кваліфікованого лікаря та ретельно дотримуватись лікарських призначень. Страховик звільняється від будь яких зобов‘язань щодо наслідків, які виникають через те, що Застрахована Особа не отримала медичну допомогу, не дотримувалась лікаря лікарських призначень. У разі смерті Застрахованої Особи, Страховик має право вимагати проведення патологоанатомічного дослідження за власний рахунок та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

7.3. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням точного діагнозу, виписний епікриз, інші документи, які містять всі медичні записи та документи щодо проведеного лікування, та інші документи, що підтверджують факт, обставини та наслідки Страхового Випадку, мають бути надані Страховикові на його вимогу в кожному випадку.

8. Прикінцеві положення

8.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

8.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

8.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

8.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

8.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

8.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

8.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

8.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право

достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

8.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком згідно з цією Програмою є такі випадки:

1.4.1. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку або хвороби, який призвів до госпіталізації (код Нm-as);

1.4.2. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку або хвороби, який призвів до транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації згідно з п. 1.4.1. цієї Програми, якщо це зазначено в Договорі Страхування згідно з п. 3.4. Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Визначення термінів

2.1. Термін «пацієнт» використовується у Договорі Страхування для визначення особи, яка згідно з даними медичної карти стаціонарного хворого відповідно до стандартів надання медичної допомоги (згідно зі встановленим діагнозом) безперервно перебувала в лікарні в якості

стаціонарного хворого протягом не менше, ніж 24 (двадцять чотири) години.

2.2. Термін «лікарня» використовується у Договорі Страхування для визначення медичного закладу, який:

-має ліцензію на здійснення медичної допомоги та лікування (якщо така ліцензія вимагається законодавством);

-призначений в основному для надання стаціонарної медичної допомоги хворим;

-здійснює цілодобово сестринський догляд кваліфікованими медсестрами та має хоча б одного ліцензованого та кваліфікованого (дипломованого та сертифікованого) лікаря;

-має в наявності обладнання для діагностики та проведення хірургічного втручання в своїх приміщеннях або в інших пристосованих для цього приміщеннях за домовленістю;

-не є медсестринським відділенням лікарні, денним стаціонаром, а також відділенням з надання допомоги пристарілим або видужуючим, де пацієнт отримує головним чином медсестринську допомогу, а також не є за спеціалізацією будинком відпочинку, санаторієм, профілакторієм, медсестринським або геронтологічним відділенням чи реабілітаційним відділенням, і т.д.;

-не є місцем проживання Застрахованої Особи або стаціонаром на дому.

2.3. Термін «хвороба» або «захворювання» використовується у Договорі Страхування для визначення зміни стану фізичного здоров’я Застрахованої Особи, яка сталася з нею вперше після початку дії цієї Програми та Періоду Очікування, якщо такий вказується у Договорі Страхування.

2.4. Термін «транспортування автомобілем швидкої допомоги» використовується у Договорі Страхування для визначення перевезення Застрахованої Особи до медичного закладу автомобілем швидкої допомоги або іншим транспортом, наземним, водним або повітряним, спеціально та виключно призначеним для транспортування хворих до медичних закладів із відповідним обладнанням та санітарно-лікарським складом (екіпажем). Кожен випадок транспортування автомобілем швидкої допомоги має бути належним чином засвідчено у відповідних документах державних служб швидкої допомоги або служб швидкої допомоги приватної лікарні та лікарні, де проводилася госпіталізація згідно з п. 3.1 та/або п. 3.2 цієї Програми.

3. Страхова Виплата

3.1. Страховик здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок розладу здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку або хвороби, який стався після початку дії цієї Програми та призвів до госпіталізації Застрахованої Особи (п.1.4.1 цієї Програми), розмір якої зазначено у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування, за умови, що фактичне перебування на стаціонарному лікуванні тривало безперервно не менше ніж 4 (чотири) дні (96 годин). Страховим випадком визнається лише 1 (одна) госпіталізація

протягом 30 днів. Госпіталізація, що тривала 31 – 60 днів безперервно, вважається 2-ма страховими випадками, госпіталізація, що тривала 61 – 90 днів безперервно, вважається 3-ма страховими випадками. Страховик не визнає перебування у денному стаціонарі та/або амбулаторне лікування Застрахованого госпіталізацією, і, відповідно, не здійснює Страхових Виплат у таких випадках.

3.2. У разі госпіталізації Застрахованої Особи до відділення реанімації (інтенсивної терапії) лікарні, Страховик здійснює Страхову Виплату, розмір якої дорівнює подвійній Страховій Сумі на випадок госпіталізації, зазначеної у Договорі Страхування, замість Страхової Виплати, передбаченої п. 3.1 Програми, за умови, що фактичне перебування на лікуванні у відділенні реанімації (інтенсивної терапії) тривало безперервно не менше ніж 24 години. Страховим випадком визнається лише 1 (одна) госпіталізація до відділення реанімації (інтенсивної терапії) протягом 30 днів. Госпіталізація до відділення реанімації (інтенсивної терапії), що тривала 31 – 60 днів безперервно, вважається 2-ма страховими випадками, госпіталізація до відділення реанімації (інтенсивної терапії), що тривала 61 – 90 днів безперервно, вважається 3-ма страховими випадками.

3.3. Максимальна кількість страхових випадків за ризиком описаним у п. 3.1 та п. 3.2 цієї Програми протягом 365 днів дії Програми не може перевищувати 3 (три).

3.4. Страховик також здійснює Страхову Виплату у випадку транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації (як визначено п. 3.1 та/або п. 3.2 цієї Програми). Страхова Виплата на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні сплачується тільки за умови, якщо здійснюється Страхові Виплати на випадок госпіталізації, передбачені п. 3.1 та/або п. 3.2 цієї Програми. Розмір Страхової Виплати на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні дорівнює 25% розміру Страхової Суми на випадок госпіталізації, зазначеної у Страховому Полісі або Договорі Страхування, та не залежить від кількості днів госпіталізації і, відповідно, від розміру Страхової Виплати на випадок госпіталізації.

3.5. Страховик має право провести медичне обстеження Застрахованої Особи за допомогою кваліфікованого лікаря, який призначається Страховиком.

3.6. Страхові Виплати згідно з цією Програмою здійснюються за умови, що Страховий Випадок відбувся протягом періоду дії цієї Програми, а належні на момент настання страхового випадку Страхові Премії згідно з цією Програмою сплачені відповідно до умов Договору Страхування.

4. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

4.1. Випадок не визнається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4

«Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування.

4.2. Додатково до п. 4.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

4.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи в частині цієї Програми, що стосується нещасних випадків, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням;

4.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі участь у змаганнях та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або мотоспортом із використанням будь-яких наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

4.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок.;

4.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

4.2.5. Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, або у випадку стрибка Застрахованої Особи з парашутом;

4.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

4.2.7. Отруєння, вдихання отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

4.2.8. Будь-які патологічні переломи, тобто переломи в результаті захворювання кісткової тканини;

4.2.9. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

4.2.10. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які практикують нетрадиційні (альтернативні) методи лікування;

4.2.11. Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1 цієї Програми;

4.2.12. Госпіталізація у зв’язку із вагітністю, пологами, викиднем або здійсненням аборту;

4.2.13. Проходження профілактичного або іншого медичного огляду, коли відсутні об’єктивні ознаки погіршення нормального стану здоров’я;

4.2.14. Отримання косметичних або інших аналогічних процедур будь-якого виду або проведення пластичних операцій (в тому числі виправлення викривленої носової перетинки (септопластика, риносептопластика тощо)), якщо вони не показані у зв’язку із Нещасним Випадком, як ці терміни визначаються в Правилах;

4.2.15. Будь-яка госпіталізація у зв’язку з будь-якою хворобою протягом перших 60 (шістдесяти) днів після дати набрання чинності цієї Програми, окрім випадків госпіталізації через гострий апендицит та гостре харчове отруєння;

4.2.16. Лікування, в тому числі видалення аденоїдів, поліпів або мигдаликів протягом перших 180 (ста вісімдесяти) днів після дати початку дії цієї Програми;

4.2.17. Будь-яке реабілітаційне лікування, допомога або оздоровлення, профілактичне лікування в лікувальному центрі, медичному закладі або реабілітаційному центрі (реабілітаційне лікування та допомога);

4.2.18. Лікування спадкових або вроджених аномалій та станів, спричинених ними;

4.2.19. Лікування будь-яких психічних або нервових розладів, лікування спокоєм або лікування алкогольної та/або наркотичної залежності;

4.2.20. Лікування будь-якої інфекції, отриманої під час стаціонарного лікування (госпітальна інфекція);

4.2.21. Амбулаторне лікування хвороб зору (включаючи хірургічне втручання, проведене в амбулаторних умовах), припис окулярів, контактних лінз, слухових апаратів;

4.2.22. Будь-яке лікування опіків, спричинених сонячним опроміненням;

4.2.23. Будь-яке лікування меніску протягом перших 60 (шістдесяти) днів, після дати набрання чинності цієї програми.

5. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата, зазначена у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування.

6. Припинення дії Програми

6.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

6.2. Дія цієї Програми припиняється у чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування.

6.3. Додатково до статті 18 Правил страхування дія цієї Програми припиняється, якщо:

6.3.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

6.3.2. Страхова Премія, термін сплати якої настав за Договором Страхування, не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

6.3.3. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами страхування, або дію Програми страхування основних ризиків припинено на будь-яких підставах.

6.4. У випадку припинення дії Програми за вимогою будь-якої зі Сторін сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з  будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

7. Письмова заява про настання Страхового Випадку

7.1. Письмова заява має бути подана Страховику не пізніше, ніж протягом 60 (шістидесяти) календарних днів після настання випадку, який може бути визнаний Страховим Випадком згідно з цією Програмою. У разі наявності поважних причин, що перешкоджають поданню такого повідомлення та які пов’язані зі станом здоров’я Застрахованої Особи або іншими обставинами, Страховик може вимагати підтвердження таких причин шляхом надання Застрахованою Особою/Страхувальником відповідних офіційних документів.

7.2. Всі необхідні документи, інформація та результати обстежень мають бути надані Страховикові у формі, яка ним вимагається. За необхідності Застрахована Особа повинна пройти медичне обстеження на вимогу та за рахунок Страховика. Після отримання тілесних ушкоджень або настання хвороби Застрахована Особа повинна якнайшвидше отримати допомогу кваліфікованого лікаря та ретельно дотримуватись лікарських призначень. Страховик звільняється від будь яких зобов‘язань щодо наслідків, які виникають через те, що Застрахована Особа не отримала медичну допомогу, не дотримувалась лікаря лікарських призначень. У разі смерті Застрахованої Особи, Страховик має право вимагати проведення патологоанатомічного дослідження за власний рахунок та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

7.3. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням точного діагнозу, виписний епікриз, інші документи, які містять всі медичні записи та документи щодо проведеного лікування, та інші документи, що підтверджують факт, обставини та наслідки Страхового Випадку, мають бути надані Страховикові на його вимогу в кожному випадку.

8. Період Очікування

8.1. Період Очікування триває 60 (шістдесят) днів, починаючи з дати Початку дії цієї Програми. Протягом цього періоду не може виникнути право на отримання Страхових Виплат.

8.2. Період Очікування не застосовується до подій, що є результатом Нещасного Випадку.

8.3. У разі, якщо випадок, що має ознаки страхового, стався протягом «періоду очікування» та мало місце внесення змін до умов Договору страхування життя (збільшення/зменшення розміру Страхової (-их) Суми (сум) та/або збільшення/зменшення кількості захворювань) на останню дату сплати, від якої рахується «період очікування», то сума Страхової

Виплати розраховується та резервується відповідно до умов програми страхування/розмірів Страхових Сум/кількості захворювань, що мали місце до останньої дати сплати, на яку вносилися зміни (тобто, до внесення змін).

9. Прикінцеві положення

9.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

9.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

9.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

9.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

9.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

9.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

9.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

9.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

9.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1.      Предмет страхування

1.1.            Положення цієї Програми складають невід‘ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2.            Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3.            Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4.            Страховим Випадком згідно з цією Програмою є:

1.4.1.  Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, який призвів до хірургічного втручання (код S); та/або

1.4.2.  Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, який призвів до госпіталізації (код Н); та/або

1.4.3. Тимчасова непрацездатність в період одужання після госпіталізації, зазначеної в п.1.4.2. Програми, якщо це зазначено в Договорі Страхування згідно з п.3.8. Програми (код С);

1.4.4. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, який призвів до транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації згідно з п.1.4.2. цієї Програми, якщо це зазначено в Договорі Страхування згідно з п.3.9. Програми.

1.5.            Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2.      Визначення термінів

2.1.  Термін «пацієнт» використовується у Договорі Страхування для визначення особи, яка згідно з даними медичної карти стаціонарного хворого відповідно до стандартів надання медичної допомоги (згідно зі встановленим діагнозом) безперервно перебувала в лікарні в якості стаціонарного хворого протягом не менше, ніж 24 (двадцять чотири) години.

2.2.            Термін «лікарня» використовується у Договорі Страхування для визначення медичного закладу, який:

-        має ліцензію на здійснення медичної допомоги та лікування (якщо така ліцензія вимагається законодавством);

-        призначений в основному для надання стаціонарної медичної допомоги хворим;

-        здійснює цілодобово сестринський догляд кваліфікованими медсестрами та має хоча б одного ліцензованого та кваліфікованого (дипломованого та сертифікованого) лікаря;

-        має в наявності обладнання для діагностики та проведення хірургічного втручання в своїх приміщеннях або в інших пристосованих для цього приміщеннях за домовленістю;

-        не є медсестринським відділенням лікарні, денним стаціонаром, а також відділенням з надання допомоги пристарілим або видужуючим, де пацієнт отримує головним чином медсестринську допомогу, а також не є за спеціалізацією будинком відпочинку, санаторієм, профілакторієм, медсестринським або геронтологічним відділенням чи реабілітаційним відділенням і т.д.;

-        не є місцем проживання Застрахованої Особи або стаціонаром на дому.

2.3.            Термін «транспортування автомобілем швидкої допомоги» використовується у Договорі Страхування для визначення перевезення Застрахованої Особи до медичного закладу автомобілем швидкої допомоги або іншим транспортом, наземним, водним або повітряним, спеціально та виключно призначеним для транспортування хворих до медичних закладів із відповідним обладнанням та санітарно-лікарським складом (екіпажем). Кожен випадок транспортування автомобілем швидкої допомоги має бути належним чином засвідчено у відповідних документах державних служб швидкої допомоги або служб швидкої допомоги приватної лікарні та лікарні, де проводилася госпіталізація згідно з п. 3.5 та/або п. 3.6 цієї Програми.

2.4.            Термін «хірургічне втручання (хірургічна операція або оперативне втручання)» - комплекс впливів на тканини або органи людини, що проводяться лікарем з метою лікування в умовах акредитованого медичного закладу, що виконуються за допомогою різних способів роз`єднання, переміщення і з `єднання тканин. Такий комплекс впливів на тканини або органи людини, що проводяться лікарем з метою лікування, включає в себе механічний вплив (хірургічними інструментами), температурний вплив (кріохірургія, термокоагуляція та ін.), електрокоагуляцію, радіочастотний вплив, лазерне випромінювання та інші способи хірургічного втручання.

3.      Страхова Виплата

3.1.            Якщо Застрахована Особа зазнає хірургічного втручання внаслідок Нещасного випадку, який стався після початку дії цієї Програми, Страховик здійснює Страхові Виплати, сума яких розраховується як частка від Страхової Суми, зазначеної у Договорі Страхування, яка відповідає такому хірургічному втручанню (відповідно до Таблиці оцінки хірургічних операцій).

3.2.            Якщо Застрахована Особа зазнає хірургічного втручання, яке є Страховим Випадком згідно з цією Програмою, але не наведене в Таблиці оцінки хірургічних операцій в результаті Нещасного випадку, то в такому випадку Страховик розраховуватиме суму Страхових Виплат шляхом порівняння такого хірургічного втручання з максимально наближеною за рівнем складності хірургічною операцією, яка наведена в Таблиці оцінки хірургічних операцій в результаті Нещасного випадку. Рівень складності хірургічної операції визначається лікарем-експертом, який призначається Страховиком.

3.3.            Якщо Застрахована Особа зазнає декількох хірургічних операцій одночасно, то Страхові Виплати здійснюються у сумі, яка відповідає хірургічній операції з найбільшою часткою від Страхової Суми відповідно до Таблиці оцінки хірургічних операцій в результаті Нещасного випадку.

3.4.            Якщо розмір Страхових Виплат, здійснених у випадку хірургічного втручання, дорівнює Страховій Сумі, то Страховик звільняється від подальших зобов’язань згідно з п. 1.4.1 цієї Програми до наступної річниці дії Програми. Зобов’язання Страховика може бути поновлено у разі сплати наступної Страхової Премії за цією Програмою.

3.5.            Страховик також здійснює Страхові Виплати у випадку госпіталізації Застрахованої Особи у розмірі, зазначеному у Договорі Страхування, за кожен день її фактичного перебування на стаціонарному лікуванні після 3 (трьох) послідовних днів госпіталізації, починаючи з 4-го, і максимально до 365-го дня, якщо Застрахована Особа госпіталізується через розлад здоров’я внаслідок Нещасного випадку, який вперше стався після Початку дії цієї Програми, а також якщо Застрахована Особа перебуває під наглядом кваліфікованого лікаря. Страховик не визнає перебування у денному стаціонарі та/або амбулаторне лікування Застрахованого госпіталізацією, і, відповідно, не здійснює Страхових виплат у таких випадках.

3.6.            У разі госпіталізації Застрахованої Особи до відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні Страховик здійснює Страхову Виплату за кожен день такої госпіталізації, починаючи з першого дня. Обов’язковою умовою для здійснення Страхової Виплати є те, що госпіталізація до відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні має тривати принаймні 24 години. Страхова Виплата на випадок госпіталізації до відділення реанімації та інтенсивної терапії дорівнює подвійній Страховій Сумі на випадок госпіталізації, зазначеної у Договорі Страхування, та здійснюється замість Страхової Виплати, передбаченої п. 3.5 Програми.

3.7.            Наступні перебування у лікарні через одну і ту саму причину вважатимуться одним Страховим Випадком, якщо між такими перебуваннями пройшло не більше 12 (дванадцяти) місяців, протягом яких Застрахована Особа була госпіталізована через цю причину.

3.8.            Страховик також здійснює Страхові Виплати на випадок тимчасової непрацездатності в період одужання після госпіталізації, якщо такі Страхові Виплати передбачені у Договорі Страхування і якщо сплачена відповідна додаткова Страхова Премія. Страхові Виплати на випадок тимчасової непрацездатності в період одужання після госпіталізації сплачуються тільки за умови, якщо здійснюються Страхові Виплати на випадок госпіталізації, передбачені п. 3.5 та/або п. 3.6 Програми, незалежно від того, де саме Застрахована Особа проведе період одужання. Тривалість тимчасової непрацездатності в період одужання після госпіталізації за цією Програмою дорівнює подвійній кількості днів фактичного перебування Застрахованої Особи на стаціонарному лікуванні. Денна сума Страхових Виплат протягом періоду одужання зазначається у Договорі Страхування.

3.9.            Страховик також здійснює Страхову Виплату у випадку транспортування Застрахованої Особи автомобілем швидкої допомоги до лікарні з метою госпіталізації (як визначено п. 3.5 та/або п. 3.6 цієї Програми). Страхова Виплата на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем швидкої допомоги до лікарні сплачується тільки за умови, якщо здійснюються Страхові Виплати на випадок госпіталізації, передбачені п. 3.5 та/або п. 3.6 цієї Програми. Розмір Страхової Виплати на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем швидкої допомоги до лікарні дорівнює потроєному розміру Страхової Суми на випадок госпіталізації за один день госпіталізації, зазначеної у Страховому Полісі або Договорі Страхування, та не залежить від кількості днів госпіталізації і, відповідно, від розміру Страхової Виплати на випадок госпіталізації.

3.10.        Страховик має право провести медичне обстеження Застрахованої Особи за допомогою кваліфікованого лікаря, який призначається Страховиком.

3.11.        Якщо розмір здійснених Страхових Виплат дорівнює Страховій Сумі, встановленій для конкретного Страхового Випадку згідно з Договором Страхування, то Страховик звільняється від подальших зобов’язань стосовно такого Страхового Випадку або його наслідків.

3.12.        Страхові Виплати згідно з цією Програмою здійснюються за умови, що Страховий Випадок відбувся протягом періоду дії цієї Програми, а належні на момент настання страхового випадку Страхові Премії згідно з цією Програмою сплачені відповідно до умов Договору Страхування.

4.      Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

4.1.  Випадок не визнається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4. «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування.

4.2.  Додатково до п. 4.1. цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

4.2.1.      Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

-       особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

-       каскадери;

-       циркові артисти (акробати, дресирувальники);

-       працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-       військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

-       аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

-       військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

-       члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

-       професійні спортсмени та тренери;

-       особисті охоронці;

-       водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

4.2.2.      Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі участь у змаганнях та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або мотоспортом із використанням будь-яких наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

4.2.3.      Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

4.2.4.      Пересування на підводному човні будь-якого типу;

4.2.5.      Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, або у випадку стрибка Застрахованої Особи з парашутом;

4.2.6.      Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

4.2.7.      Отруєння, вдихання отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

4.2.8.      Будь-які патологічні переломи, тобто переломи в результаті захворювання кісткової тканини;

4.2.9.      Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

4.2.10.  Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

4.2.11.  Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які практикують нетрадиційні (альтернативні) методи лікування;

4.2.12.  Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1 цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя.

4.3.            Додатково до п. 4.1 та п. 4.2 цієї Програми такі випадки не визнаються Страховими Випадками:

4.3.1. Отримання косметичних або інших аналогічних процедур будь-якого виду або проведення пластичних операцій (в тому числі виправлення викривленої носової перетинки (септопластика, риносептопластика тощо)), якщо вони не показані у зв’язку із Нещасним Випадком, як цей термін визначається в Правилах;

4.3.2. Лікування будь-якої інфекції, отриманої під час стаціонарного лікування (госпітальна інфекція).

4.3.3. Будь-яке лікування опіків, спричинених сонячним опроміненням;

4.3.4. Будь-яке лікування меніску протягом перших 60 (шістдесяти) днів після дати набрання чинності цієї Програми.

5.      Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата, зазначена у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування.

6.      Припинення дії Програми

6.1.            Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

6.2.            Дія цієї Програми припиняється у чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше якщо інше не передбачено в Договорі Страхування

6.3.            Додатково до статті 18 Правил страхування дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

6.3.1.      У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

6.3.2.      Страхова Премія, термін сплати якої настав за Договором Страхування або Програмами страхування додаткових ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

6.3.3.      Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Повністю Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами страхування, дію Програми страхування основних ризиків припинено на будь-яких підставах.

6.4.             У випадку припинення дії Програми за вимогою будь-якої зі Сторін сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

7.      Таблиця оцінки хірургічних операцій в результаті Нещасного випадку - Детальніше

 

8.      Письмова Заява про настання Страхового Випадку

8.1.            Письмова заява має бути подана Страховику не пізніше, ніж протягом 60 (шістидесяти) календарних днів після настання випадку, який може бути визнаний Страховим Випадком згідно з цією Програмою. У разі наявності поважних причин, що перешкоджають поданню такого повідомлення та які пов’язані зі станом здоров’я Застрахованої Особи або іншими обставинами, Страховик може вимагати підтвердження таких причин шляхом надання Застрахованою Особою/Страхувальником відповідних офіційних документів.

8.2.            Всі необхідні документи, інформація та результати обстежень мають бути надані Страховикові у формі, яка ним вимагається. За необхідності Застрахована Особа повинна пройти медичне обстеження на вимогу та за рахунок Страховика. Після отримання тілесних ушкоджень Застрахована Особа повинна якнайшвидше отримати допомогу кваліфікованого лікаря та ретельно дотримуватись лікарських призначень. Страховик звільняється від будь-яких зобов‘язань щодо наслідків, які виникають через те, що Застрахована Особа не отримала медичну допомогу, не дотримувалась лікарських призначень. У разі смерті Застрахованої Особи, Страховик має право вимагати проведення патологоанатомічного дослідження за власний рахунок та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

8.3.            Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням точного діагнозу, виписний епікриз, інші документи, які містять всі медичні записи та документи щодо проведеного лікування, та інші документи, які підтверджують факт, обставини та наслідки Страхового Випадку, мають бути надані Страховикові на його вимогу в кожному випадку.

9.      Прикінцеві положення

9.1.            До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

9.1.1.      Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

9.1.2.      Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

9.1.3.      Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

9.1.4.      Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

9.1.5.      Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

9.2.            Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

9.3.            Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

9.4.            Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1.        Предмет страхування

1.1.   Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2.   Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3.   Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4.  Страховим Випадком згідно з цією Програмою є такі випадки:

1.4.1.  Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку або хвороби, який призвів до хірургічного втручання (код S); та/або

1.4.2.  Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку або хвороби, який призвів до госпіталізації (код Н); та/або

1.4.3.  Тимчасова непрацездатність в період одужання після госпіталізації, зазначеної в п.1.4.2 Програми, якщо це зазначено в Договорі Страхування згідно з п.3.8 Програми (код С);

1.4.4.  Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку або хвороби, який призвів до транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації згідно з п.1.4.2 цієї Програми, якщо це зазначено в Договорі Страхування згідно з п.3.9 Програми.

1.5.  Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2.      Визначення термінів

2.1. Термін «пацієнт» використовується у Договорі Страхування для визначення особи, яка згідно з даними медичної карти стаціонарного хворого відповідно до стандартів надання медичної допомоги (згідно зі встановленим діагнозом) безперервно перебувала в лікарні в якості стаціонарного хворого протягом не менше, ніж 24 (двадцять чотири) години.

2.2. Термін «лікарня» використовується у Договорі Страхування для визначення медичного закладу, який:

-       має ліцензію на здійснення медичної допомоги та лікування (якщо така ліцензія вимагається законодавством);

-       призначений в основному для надання стаціонарної медичної допомоги хворим;

-       здійснює цілодобово сестринський догляд кваліфікованими медсестрами та має хоча б одного ліцензованого та кваліфікованого (дипломованого та сертифікованого) лікаря;

-       має в наявності обладнання для діагностики та проведення хірургічного втручання в своїх приміщеннях або в інших пристосованих для цього приміщеннях за домовленістю;

-       не є медсестринським відділенням лікарні, денним стаціонаром, а також відділенням з надання допомоги пристарілим або видужуючим, де пацієнт отримує головним чином медсестринську допомогу, а також не є за спеціалізацією будинком відпочинку, санаторієм, профілакторієм, медсестринським або геронтологічним відділенням чи реабілітаційним відділенням, і т.д.;

-       не є місцем проживання Застрахованої Особи або стаціонаром на дому.

2.3.  Термін «хвороба» або «захворювання» використовується у Договорі Страхування для визначення зміни стану фізичного здоров’я Застрахованої Особи, яка сталася з нею вперше після початку дії цієї Програми та Періоду Очікування, якщо такий вказується у Договорі Страхування.

2.4.  Термін «транспортування автомобілем швидкої допомоги» використовується у Договорі Страхування для визначення перевезення Застрахованої Особи до медичного закладу автомобілем швидкої допомоги або іншим транспортом, наземним, водним або повітряним, спеціально та виключно призначеним для транспортування хворих до медичних закладів із відповідним обладнанням та санітарно-лікарським складом (екіпажем). Кожен випадок транспортування автомобілем швидкої допомоги має бути належним чином засвідчено у відповідних документах державних служб швидкої допомоги або служб швидкої допомоги приватної лікарні та лікарні, де проводилася госпіталізація згідно з п.3.5 та/або п.3.6 цієї Програми.

2.5.  Термін «хірургічне втручання (хірургічна операція або оперативне втручання)» - комплекс впливів на тканини або органи людини, що проводяться лікарем з метою лікування в умовах акредитованого медичного закладу, що виконуються за допомогою різних способів роз`єднання, переміщення і з`єднання тканин. Такий комплекс впливів на тканини або органи людини, що проводяться лікарем з метою лікування, включає в себе механічний вплив (хірургічними інструментами), температурний вплив (кріохірургія, термокоагуляція та ін.), електрокоагуляцію, радіочастотний вплив, лазерне випромінювання та інші способи хірургічного втручання.

3.    Страхова Виплата

3.1.  Якщо Застрахована Особа зазнає хірургічного втручання внаслідок Нещасного випадку або через хворобу, які вперше виникли після початку дії цієї Програми, Страховик здійснює Страхові Виплати, сума яких розраховується як частка від Страхової Суми, зазначеної у Договорі Страхування, яка відповідає такому хірургічному втручанню (відповідно до Таблиці оцінки хірургічних операцій).

3.2.  Якщо Застрахована Особа зазнає хірургічного втручання, яке є Страховим Випадком згідно з цією Програмою, але не наведене в Таблиці оцінки хірургічних операцій, то в такому випадку Страховик розраховуватиме суму Страхових Виплат шляхом порівняння такого хірургічного втручання з максимально наближеною за рівнем складності хірургічною операцією, наведеною в Таблиці оцінки хірургічних операцій. Рівень складності хірургічної операції визначається лікарем-експертом, який призначається Страховиком.

3.3.  Якщо Застрахована Особа зазнає декількох хірургічних операцій одночасно, то Страхові Виплати здійснюються у сумі, яка відповідає хірургічній операції з найбільшою часткою від Страхової Суми, визначеною в Таблиці оцінки хірургічних операцій.

3.4.  Якщо розмір Страхових Виплат, здійснених у випадку хірургічного втручання, дорівнює Страховій Сумі, то Страховик звільняється від подальших зобов’язань згідно з п. 1.4.1 цієї Програми до наступної річниці дії Програми. Зобов’язання Страховика може бути поновлено у разі сплати наступної Страхової Премії за цією Програмою.

3.5.  Страховик також здійснює Страхові Виплати у випадку госпіталізації Застрахованої Особи у розмірі, зазначеному у Договорі Страхування, за кожен день її фактичного перебування на стаціонарному лікуванні після 3 (трьох) послідовних днів госпіталізації, починаючи з 4-го, і максимально до 365-го дня, якщо Застрахована Особа госпіталізується через розлад здоров’я внаслідок хвороби, перші прояви якої з’явилися після початку дії цієї Програми, або Нещасного випадку, який стався після початку дії цієї Програми, а також, якщо Застрахована Особа перебуває під наглядом кваліфікованого лікаря. Страховик не визнає перебування у денному стаціонарі та/або амбулаторне лікування Застрахованого госпіталізацією, і, відповідно, не здійснює Страхових Виплат у таких випадках.

3.6.  У разі госпіталізації Застрахованої Особи до відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні Страховик здійснює Страхову Виплату за кожен день такої госпіталізації, починаючи з першого дня. Обов’язковою умовою для здійснення Страхової Виплати є те, що госпіталізація до відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні має тривати принаймні 24 години. Страхова Виплата на випадок госпіталізації до відділення реанімації та інтенсивної терапії дорівнює подвійній Страховій Сумі на випадок госпіталізації, зазначеної у Договорі Страхування, та здійснюється замість Страхової Виплати, передбаченої п. 3.5 Програми.

3.7.  Наступні перебування у лікарні через одну і ту саму причину вважатимуться одним Страховим Випадком, якщо між такими перебуваннями пройшло не більше 12 (дванадцяти) місяців, протягом яких Застрахована Особа була госпіталізована через цю причину.

3.8.  Страховик також здійснює Страхові Виплати на випадок тимчасової непрацездатності в період одужання після госпіталізації, якщо такі Страхові Виплати передбачені у Договорі Страхування і якщо сплачена відповідна додаткова Страхова Премія. Страхові Виплати на випадок тимчасової непрацездатності в період одужання після госпіталізації сплачуються тільки за умови, якщо здійснюються Страхові Виплати на випадок госпіталізації, передбачені п. 3.5 та/або п. 3.6 Програми, незалежно від того, де саме Застрахована Особа проведе період одужання. Тривалість тимчасової непрацездатності в період одужання після госпіталізації за цією Програмою дорівнює подвійній кількості днів фактичного перебування Застрахованої Особи на стаціонарному лікуванні. Денна сума Страхових Виплат протягом періоду одужання зазначається у Договорі Страхування.

3.9.  Страховик також здійснює Страхову Виплату у випадку транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні з метою госпіталізації (як визначено п. 3.5 та/або п. 3.6 цієї Програми). Страхові Виплати на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні сплачується тільки за умови, якщо здійснюються Страхові Виплати на випадок госпіталізації, передбачені п. 3.5 та/або п. 3.6 цієї Програми. Розмір Страхової Виплати на випадок транспортування Застрахованої Особи автомобілем «швидкої допомоги» до лікарні дорівнює потроєному розміру Страхової Суми на випадок госпіталізації за один день госпіталізації, зазначеної у Страховому Полісі або Договорі Страхування, та не залежить від кількості днів госпіталізації і, відповідно, від розміру Страхової Виплати на випадок госпіталізації.

3.10.   Страховик має право провести медичне обстеження Застрахованої Особи за допомогою кваліфікованого лікаря, який призначається Страховиком.

3.11.   Якщо розмір здійснених Страхових Виплат дорівнює Страховій Сумі, встановленій для конкретного Страхового Випадку в Договорі Страхування, то Страховик звільняється від подальших зобов’язань стосовно такого Страхового Випадку або його наслідків.

3.12.   Страхові Виплати згідно з цією Програмою здійснюються за умови, що Страховий Випадок відбувся протягом періоду дії цієї Програми, а належні на момент настання страхового випадку Страхові Премії згідно з цією Програмою сплачені відповідно до умов Договору Страхування.

4.    Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

1.1.  Випадок не визнається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування.

1.2.  Додатково до п. 4.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

1.2.1.      Професійна діяльність Застрахованої Особи в частині цієї Програми, що стосується нещасних випадків, в тому числі за таким фахом:

-       особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

-       каскадери;

-       циркові артисти (акробати, дресирувальники);

-       працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-       військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

-       військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

-       члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

-       професійні спортсмени та тренери;

-       особисті охоронці;

-       водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням;

1.2.2.      Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі участь у змаганнях та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або мотоспортом із використанням будь-яких наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

1.2.3.      Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

1.2.4.      Пересування на підводному човні будь-якого типу;

1.2.5.      Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, або у випадку стрибка Застрахованої Особи з парашутом;

1.2.6.      Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

1.2.7.      Отруєння, вдихання отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

1.2.8.      Будь-які патологічні переломи, тобто переломи в результаті захворювання кісткової тканини;

1.2.9.       Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

1.2.10.  Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які практикують нетрадиційні (альтернативні) методи лікування;

1.2.11.  Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1. цієї Програми.

1.3.  Додатково до п. 4.1 та п. 4.2 цієї Програми такі випадки не визнаються Страховими Випадками:

1.3.1.      Госпіталізація/ лікування/ хірургічне втручання у зв’язку із вагітністю, пологами, викиднем або здійсненням аборту;

1.3.2.      Проходження профілактичного або іншого медичного огляду, коли відсутні об’єктивні ознаки погіршення нормального стану здоров’я;

1.3.3.      Отримання косметичних або інших аналогічних процедур будь-якого виду або проведення пластичних операцій (в тому числі виправлення викривленої носової перетинки (септопластика, риносептопластика тощо)), якщо вони не показані у зв’язку із Нещасним Випадком, як ці терміни визначаються в Правилах;

1.3.4.      Будь-яка госпіталізація у зв’язку з будь-якою хворобою протягом перших 60 (шістдесяти) днів після дати набрання чинності цієї Програми, окрім випадків госпіталізації через гострий апендицит та гостре харчове отруєння;

1.3.5.      Лікування, в тому числі видалення аденоїдів, поліпів або мигдаликів протягом перших 180 (ста вісімдесяти) днів після дати початку дії цієї Програми;

1.3.6.      Будь-яке реабілітаційне лікування, допомога або оздоровлення, профілактичне лікування в лікувальному центрі, медичному закладі або реабілітаційному центрі (реабілітаційне лікування та допомога);

1.3.7.      Лікування спадкових або вроджених аномалій та станів, спричинених ними;

1.3.8.      Лікування будь-яких психічних або нервових розладів, лікування спокоєм або лікування алкогольної та/або наркотичної залежності;

1.3.9.      Лікування будь-якої інфекції, отриманої під час стаціонарного лікування (госпітальна інфекція);

1.3.10.  Амбулаторне лікування хвороб зору (включаючи хірургічне втручання, проведене в амбулаторних умовах та будь-які методики корекції зору), припис окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, окрім хірургічного втручання внаслідок нещасного випадку та хірургічних втручань, які зазначені у Таблиці оцінки хірургічних операцій;

1.3.11.  Будь-яке амбулаторне стоматологічне лікування внаслідок хвороби, включаючи хірургічне втручання, протезування зубів. Стоматологічне хірургічне втручання під час стаціонарного лікування Застрахованої Особи з приводу стоматологічного захворювання, а також стоматологічне хірургічне втручання внаслідок нещасного випадку (амбулаторне або стаціонарне) визнається страховим випадком;

1.3.12.  Будь-яке лікування опіків, спричинених сонячним опроміненням;

1.3.13.  Будь-яке лікування меніску протягом перших 60 (шістдесяти) днів, після дати набрання чинності цієї програми.

1.3.14.  Будь-які доброякісні новоутворення шкіри (атероми, ліпоми, бородавки, папіломи, родимки, невуси, ангіоми та гемангіоми, фіброми та ін.), окрім випадків  лікування в умовах стаціонару протягом щонайменше 3 днів.

1.3.15.  Будь-які гнійничкові захворювання шкіри (стрептококкової, стафілококкової або змішаної етиології), окрім випадків  лікування в умовах стаціонару протягом щонайменше 3 днів.

5.    Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата, зазначена у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування.

6.    Припинення дії Програми

6.1.            Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

6.2.  Дія цієї Програми припиняється у чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування.

6.3.  Додатково до статті 18 Правил страхування дія цієї Програми припиняється, якщо:

6.3.1.      Страхова Премія, термін сплати якої настав за Договором Страхування, не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

6.3.2.      Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами страхування, або дію Програми страхування основних ризиків припинено на будь-яких підставах.

6.4.  У випадку припинення дії Програми за вимогою будь-якої зі Сторін сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

7.    Таблиця оцінки хірургічних операцій

 

8.    Письмова заява про настання Страхового Випадку

8.1.            Письмова заява має бути подана Страховику не пізніше, ніж протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після настання випадку, який може бути визнаний Страховим Випадком згідно з цією Програмою. У разі наявності поважних причин, що перешкоджають поданню такого повідомлення та які пов’язані зі станом здоров’я Застрахованої Особи або іншими обставинами, Страховик може вимагати підтвердження таких причин шляхом надання Застрахованою Особою/Страхувальником відповідних офіційних документів.

8.2.            Всі необхідні документи, інформація та результати обстежень мають бути надані Страховикові у формі, яка ним вимагається. За необхідності Застрахована Особа повинна пройти медичне обстеження на вимогу та за рахунок Страховика. Після отримання тілесних ушкоджень або настання хвороби Застрахована Особа повинна якнайшвидше отримати допомогу кваліфікованого лікаря та ретельно дотримуватись лікарських призначень. Страховик звільняється від будь яких зобов‘язань щодо наслідків, які виникають через те, що Застрахована Особа не отримала медичну допомогу, не дотримувалась лікаря лікарських призначень. У разі смерті Застрахованої Особи, Страховик має право вимагати проведення патологоанатомічного дослідження за власний рахунок та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

8.3.            Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням точного діагнозу, виписний епікриз, інші документи, які містять всі медичні записи та документи щодо проведеного лікування, та інші документи, що підтверджують факт, обставини та наслідки Страхового Випадку, мають бути надані Страховикові на його вимогу в кожному випадку.

9.    Період Очікування

4.1.            Період Очікування триває 60 (шістдесят) днів, починаючи з дати Початку дії цієї Програми. Протягом цього періоду не може виникнути право на отримання Страхових Виплат.

4.2.            Період Очікування не застосовується до подій, що є результатом Нещасного випадку.

4.3.            У разі, якщо випадок, що має ознаки страхового, стався протягом «періоду очікування» та мало місце внесення змін до умов Договору страхування життя (збільшення/зменшення розміру Страхової (-их) Суми (сум) та/або збільшення/зменшення кількості захворювань) на останню дату сплати, від якої рахується «період очікування», то сума Страхової Виплати розраховується та резервується відповідно до умов програми страхуваня/розмірів Страхових Сум/кількості захворювань, що мали місце до останньої дати сплати, на яку вносилися зміни (тобто, до внесення змін).

10.    Прикінцеві положення

10.1.        До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

10.1.1.  Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

10.1.2.  Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

10.1.3.  Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

10.1.4.  Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

10.1.5.  Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

10.2.        Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

10.3.        Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.  

10.4.        Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1.                  Предмет страхування

1.1.  Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2.  Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3.  Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у Договорі Страхування.

1.4.  Страховим Випадком за цією Програмою є розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, спричинений тілесним ушкодженням.

1.5.  Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2.        Визначення

В цій Програмі наведені нижче терміни матимуть таке значення:

2.1.  Травма – будь-яке погіршення стану здоров’я Застрахованої Особи, спричинене Нещасним випадком незалежно від того, чи призвело це до непрацездатності Застрахованої Особи.

2.2.  Тілесне ушкодження – травма(и), або будь-які наслідки травми, що одержала Застрахована Особа, які зазначені в Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень та доповненнях до неї (п. 4 цієї Програми).

3.        Страхова Виплата

3.1.  В разі настання Страхового Випадку Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, Застрахованій Особі -  у розмірі частини Страхової Суми, встановленої для відповідного тілесного ушкодження в Таблиці визначення розміру страхових виплат для тілесних ушкоджень.

3.2.  Страхову Виплату буде здійснено за умови, що Нещасний Випадок мав місце:

-          протягом дії цієї Програми;

-          до дати чергової річниці дії Програми після 65-го дня народження Застрахованої Особи.

3.3.  Загальна сума Страхових Виплат, яка сплачується щодо двох і більше тілесних ушкоджень внаслідок одного Нещасного випадку, розраховується шляхом додавання різних сум для кожного з таких ушкоджень (окрім наведених у одній статті Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень), але загальний розмір не може перевищувати 100% Страхової Суми для Страхових Випадків згідно з цією Програмою, зазначеною у Страховому Полісі або у Договорі Страхування.

Якщо в результаті однієї травми виникнуть декілька тілесних ушкодженнь або ускладненнь, наведених в одній статті Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень, Страхова Виплата здійснюється одноразово у розмірі, що дорівнює розміру Страхової Виплати за найбільш тяжке з тілесних ушкодженнь, діагностованих в Застрахованої Особи, якщо інше не вказано в прімітках до відповідної статті Таблиці.

3.4.  Розмір Страхової Виплати на випадок тілесного ушкодження, яке є Страховим Випадком за цією Програмою, але не наведене у Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень, розраховується відповідно до його тяжкості у порівнянні з тими випадками, що зазначені в Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень, при цьому не береться до уваги професія чи місце роботи Застрахованої Особи.

3.5.  При цьому, Страховим Випадком не вважається отримання забоїв, садна, припухлостей та набряків м`яких тканин.  

3.6.  Розмір Страхової Виплати у разі субхондрального перелому дорівнює 50% від значення розміру Страхової Виплати, наведеного в Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень для кожного відповідного перелому.

3.7.  За кожною окремою статтею Таблиці здійснюється не більше  2 Страхових Виплат протягом 12-ти місяців між будь-якими двома річницями дії цієї Програми.

4.        Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень

Таблиця загальних ушкоджень 

ДЕТАЛЬНІШЕ

 

4.1.  Таблиця Страхових виплат, що здійснюються у зв’язку з отриманням Застрахованою Особою опіків та/або обморожень (у відсотках від Страхової Суми) 

ДЕТАЛЬНІШЕ

 

4.1. Доповнення до Таблиці Страхових виплат, що здійснюються у зв’язку з отриманням Застрахованою Особою опіків та/або обморожень:

4.1.1.1.     У випадку опіків дихальних шляхів – розмір Страхової Виплати становить 30% від Страхової Суми;

4.1.1.2.     У випадку опіків (обморожень) голови та/або шиї суму Страхової Виплати буде збільшено на:

-       5%, якщо опік (обмороження) займає площу менше 5% поверхні тіла;

-       10%, якщо опік (обмороження) займає площу від 5 до 10% поверхні тіла.

4.1.1.3.     У випадку опіків (обморожень) в області паху, суму Страхової Виплати буде додатково збільшено на 10% від Страхової суми;

4.1.1.4.     Обов’язковою умовою для здійснення Страхової Виплати у випадках опіків/обморожень площею понад 5% від площі поверхні тіла є наявність документів, що підтверджують факт лікування в умовах стаціонару.

4.2.       Таблиця Страхових Виплат, що здійснюються у зв’язку зі зниженням зору Застрахованої Особи через травму, отриману внаслідок Нещасного випадку (у відсотках від Страхової Суми) - ДЕТАЛЬНІШЕ

Гострота зору

 % від Страхової Суми

 

Гострота зору

 % від Страхової Суми

До травми

Після травми

%

До травми

Після травми

%

1

0,9

3

0,6

0,5

5

0,8

5

 

0,4

5

0,7

5

 

0,3

10

0,6

10

 

0,2

10

0,5

10

 

0,1

15

0,4

10

 

Нижче за 0,1

20

0,3

15

 

0

25

0,2

20

0,5

0,4

5

0,1

30

 

0,3

5

Нижче за 0,1

40

 

0,2

10

0

50

 

0,1

10

0,9

0,8

3

 

Нижче за 0,1

15

0,7

5

 

0

20

0,6

5

0,4

0,3

5

0,5

10

 

0,2

5

0,4

10

 

0,1

10

0,3

15

 

Нижче за 0,1

15

0,2

20

 

0

20

0,1

30

0,3

0,2

5

Нижче за 0,1

40

 

0,1

5

0

50

 

Нижче за 0,1

10

0,8

0,7

3

 

0

20

0,6

5

0,2

0,1

5

0,5

10

Нижче за 0,1

10

0,4

10

0

20

0,3

15

0,1

Нижче за 0,1

10

0,2

20

0

20

0,1

30

Нижче за 0,1

0

20

Нижче за 0,1

40

     

0

50

     

0,7

0,6

3

     

0,5

5

     

0,4

10

     

0,3

10

     

0,2

15

     

0,1

20

     

Нижче за 0,1

30

     

0

40

     

4.2.1.      Доповнення до Таблиці Страхових Виплат, що здійснюються у зв’язку зі зниженням зору Застрахованої Особи через травму, отриману внаслідок Нещасного випадку:

4.2.1.1.     Рішення про виплату Страхової Суми у зв’язку з погіршенням гостроти зору внаслідок травми ухвалюється після відповідного лікування, але не раніше ніж через 90 (дев’яносто) днів після отримання травми. Після закінчення цього терміну Застрахована Особа має пройти медичне обстеження для визначення гостроти зору обох очей (без урахування корекції) та інших наслідків травм;

4.2.1.2.     Якщо немає даних щодо гостроти зору Застрахованої Особи до отриманої нею травми ока, то вона вважається такою самою, як гострота зору неушкодженого ока. Однак, якщо гострота зору неушкодженого ока виявляється нижчою за гостроту зору ушкодженого ока, вважається, що гострота зору ушкодженого ока до отримання травми дорівнювала 1;

4.2.1.3.     Якщо обидва ока Застрахованої Особи були ушкоджені, і немає даних щодо гостроти їх зору до отримання травми, то вважається, що гострота їхнього зору до отримання травми дорівнювала 1.

5.            Виключення зі Страхових Випадків та обмеження страхування

5.1.            Випадки не визнаються Страховим Випадком, якщо вони є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил;

5.2.            Додатково до п. 5.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі  настання Страхових Випадків, причиною яких є, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

5.2.1.      Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

-       особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

-       каскадери;

-       циркові артисти (акробати, дресирувальники);

-       працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-       військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

-       аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

-       військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

-       члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

-       професійні спортсмени та тренери;

-       особисті охоронці;

-       водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

5.2.2.      Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

5.2.3.      Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

5.2.4.      Пересування на підводному човні будь-якого типу;

5.2.5.      Тренування або пілотування, або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

5.2.6.      Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

5.2.7.      Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

5.2.8.      Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

5.2.9.      Нещасний випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 5.3.1. цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя;

5.2.10.  Тілесні ушкодження внаслідок Нещасного випадку, які спричинили люмбаго або запалення сідничного нерва;

5.2.11.  Патологічний перелом, включаючи переломи внаслідок остеопорозу;

5.2.12.  Втомний перелом;

5.2.13.  Будь-які опіки, спричинені сонячним опроміненням;

5.2.14.  Будь-які тілесні ушкодження (переломи або інші ушкодження цілісності кісткової тканини, будь-якої іншої тканини тощо), що були здійснені лікарем в якості методики лікування будь-якого захворювання або з косметичною метою, окрім випадків виправлення лікарської помилки, наявність та потреба виправлення якої підтверджується відповідними медичними документами.

6.    Письмова заява про настання Страхового Випадку

 

6.1.            Письмова заява має бути подана Страховику не пізніше, ніж протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після настання випадку, який може бути визнаний Страховим Випадком згідно з цією Програмою. У разі наявності поважних причин, що перешкоджають поданню такого повідомлення та які пов’язані зі станом здоров’я Застрахованої Особи або іншими обставинами, Страховик може вимагати підтвердження таких причин шляхом надання Застрахованою Особою/Страхувальником відповідних офіційних документів.

6.2.            Всі необхідні документи, інформація та результати обстежень мають бути надані Страховикові у формі, яка ним вимагається. За необхідності Застрахована Особа повинна пройти медичне обстеження на вимогу та за рахунок Страховика. Після отримання тілесних ушкоджень або настання хвороби Застрахована Особа повинна якнайшвидше отримати допомогу кваліфікованого лікаря та ретельно дотримуватись лікарських призначень. Страховик звільняється від будь яких зобов‘язань щодо наслідків, які виникають через те, що Застрахована Особа не отримала медичну допомогу, не дотримувалась лікаря лікарських призначень. У разі смерті Застрахованої Особи, Страховик має право вимагати проведення патологоанатомічного дослідження за власний рахунок та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

6.3.            Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням точного діагнозу, виписний епікриз, інші документи, які містять всі медичні записи та документи щодо проведеного лікування, та інші документи, що підтверджують факт, обставини та наслідки Страхового Випадку, мають бути надані Страховикові на його вимогу в кожному випадку.

7.    Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми буде дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у Договорі Страхування або відповідному Додатку до Договору Страхування.

8.    Припинення дії Програми

8.1.            Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

8.2.            Дія цієї Програми припиняється, та Страховик звільняється від своїх відповідних зобов’язань до наступної річниці дії Програми у випадку виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі - здійснення виплати 100% Страхової Суми внаслідок одного або кількох Нещасних Випадків у випадку тілесних ушкоджень Застрахованої Особи. Зобов’язання Страховика може бути поновлено у разі сплати наступної Страхової Премії за цією Програмою.

8.3.            Дія цієї Програми припиняється у чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

8.4.            Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

8.4.1.      У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

8.4.2.      Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

8.4.3.      Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

8.5.            У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії припиняється і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми (окрім випадків, передбачених п. 8.2 цієї Програми). Незароблена частина Страхової Премії - це частина Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

9.            Прикінцеві положення

9.1.            До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

9.1.1.      Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

9.1.2.      Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

9.1.3.      Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

9.1.4.      Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

9.1.5.      Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31 до Правил).

9.2.            Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

9.3.            Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

9.4.            Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1.      Предмет страхування

1.1.       Положення цієї Програми складають невід‘ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування.

1.2.       Згідно з цією Програмою здійснюється страхування додаткових ризиків Страхувальника, прізвище, ім’я та по батькові якого зазначаються в Договорі Страхування, на письмову вимогу Страхувальника, здійснену в момент подання Заяви про Страхування або пізніше у відповідному Додатку до Договору Страхування протягом строку дії Договору Страхування.

1.3.       Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4.      Страховими Випадками, що включається до цієї Програми, є смерть або Постійна та Повна Непрацездатність Страхувальника.

1.5.      Страховик зобов’язується до дати закінчення дії цієї Програми та:

а) після отримання та затвердження Страховиком необхідного письмового підтвердження смерті Страхувальника звільнити третіх осіб, на користь яких Страхувальник уклав Договір Страхування, або осіб, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів Застрахованої Особи, від зобов’язання сплати кожної наступної Страхової Премії за Договором Страхування, починаючи з чергової Страхової Премії, термін сплати якої настане після дати смерті Страхувальника, і закінчуючи датою, визначеною п.3.5 цієї Програми;

б) після отримання та затвердження Страховиком необхідного письмового підтвердження Постійної та Повної Непрацездатності Страхувальника, як цей термін визначено далі у п. 2 цієї Програми, звільнити Страхувальника від зобов’язання сплати наступної Страхової Премії за Договором Страхування протягом періоду тривання такої Непрацездатності, починаючи з чергової Страхової Премії, термін сплати якої настане після нещасного випадку або діагностування хвороби і закінчуючи датою, визначеною п.3.5 цієї Програми.

2.      Визначення Постійної та Повної Непрацездатності

2.1.      Постійною та Повною Непрацездатністю (далі за текстом також «Непрацездатність») згідно з цією Програмою є Непрацездатність, яка  виникла внаслідок нещасного випадку або хворобою і яка повністю та остаточно перешкоджає Страхувальнику займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за винагороду або заради отримання прибутку, за умови що Постійна та Повна Непрацездатність безперервно триває протягом щонайменше 180 (ста вісімдесяти) днів з дати настання нещасного випадку або діагностування захворювання. Непрацездатність протягом такого строку вважається Постійною та Повною тільки для цілей визначення початку відповідних зобов’язань Страховика щодо звільнення від сплати наступних Страхових Премій за Договором Страхування згідно з умовами цієї Програми.

2.2.      Незалежно від положень п. 2.1 цієї Програми, Страховик визнає як Постійну та Повну Непрацездатність таку непрацездатність, яка виникла внаслідок перерахованих нижче випадків:

а) повної та невідновної втрати зору на обидва ока; або

б) повної та невідновної втрати через відчленування:

-  обох рук вище зап’ястка; або

-  обох стоп вище  гомілковостопного суглоба; або

-  однієї руки вище зап’ястка та однієї стопи вище гомілковостопного суглоба.

3.    Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування на випадок Смерті або Постійної та Повної Непрацездатності Страхувальника

Страховик звільнить від зобов’язання сплати Страхової Премії Страхувальника або третіх осіб, на користь яких Страхувальник уклав Договір Страхування, або осіб, на яких відповідно до чинного законодавства України покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів Застрахованої Особи, за умови що:

3.1.      така Смерть/ Непрацездатність Страхувальника не є наслідком:

3.1.1.      Будь-яких обставин, зазначених в статті 4 Правил страхування;

3.1.2.      Додатково до п. 3.1.1 цієї Програми, Страховик не визнає Страховими Випадками випадки, причиною яких є професійна діяльність Страхувальника, в тому числі за таким фахом:

-     особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

-     каскадери;

-     військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють у політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

-      військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби,

-     службовці МВС;

-     парашутисти;

-     охоронці, незалежно від того, озброєні чи ні;

-     робітники, що працюють із використанням гірського спорядження (на висоті вище трьох поверхів), робота на щоглах та на опорних щоглах високовольтних ліній електропередачі;

-     аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністи);

-     водолази, працівники, чия діяльність пов’язана із підводним занурюванням;

-     члени гірської рятувальної служби;

-     гірські провідники;

-     працівники рятувальних служб, підпорядкованих відповідним органам державної влади (МНС або аналогічні), що безпосередньо виконують рятувальні роботи на місці подій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, катастроф природнього або техногенного характеру тощо або роботи з протидії таким явищам та їхнім негативним наслідкам;

-     пожежники;

-     шахтарі в забої;

-     працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-     персонал, що обслуговує техніку та залізничне полотно;

-     професійні спортсмени та тренери;

-     циркові артисти (акробати, дресирувальники);

3.1.3.      Тілесних ушкоджень або хвороби, навмисно завданих Страхувальником самому собі, у здоровому глузді або в стані психічного розладу;

3.1.4.      Тілесних ушкоджень, навмисно нанесених Страхувальнику будь-якою особою або особами за згодою Страхувальника, незалежно від психічного стану Страхувальника;

3.1.5.      Тілесних ушкоджень, отриманих:

3.1.5.1.      Внаслідок заняття Страхувальником спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Страхувальником спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким кінним спортом, повітряним спортом, альпінізмом, бойовими видами мистецтва, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

3.1.5.2.      Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

3.1.5.3.      Внаслідок пересування на підводному човні будь-якого типу;

3.1.5.4.      Внаслідок тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка Страхувальника з парашутом;

3.1.5.5.      Внаслідок безпосередньої участі у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

3.1.5.6.      Отруєння, вдихання отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

3.1.5.7.      Внаслідок будь-яких методів або способів лікування неврологічних та психічних захворювань, незалежно від їх класифікації, психічних відхилень, депресійного стану або розладів вищої нервової діяльності;

3.1.5.8.      Внаслідок проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

3.1.5.9.      Внаслідок лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

3.1.5.10.  Внаслідок Нещасного випадку в результаті керування Страхувальником мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Страхувальником службових обов’язків, з урахуванням п. 3.1.2 цієї Програми;

3.1.5.11.  Внаслідок тілесних ушкоджень внаслідок Нещасного випадку, які спричинили килу, люмбаго або запалення сідничного нерва;

3.2.      Смерть/ Непрацездатність настала внаслідок тілесних ушкоджень або хвороби, що мали місце протягом періоду дії цієї Програми, та усі належні за цією Програмою Страхові Премії були сплачені відповідно до умов Договору Страхування;

3.3.      Смерть/ Непрацездатність настала до дати чергової річниці дії Програми після 60-го дня народження Страхувальника;

3.4.      Смерть/ Непрацездатність настала до дати чергової річниці дії Програми після 21-го дня народження Застрахованої Особи;

3.5.      У випадку смерті Страхувальника або тривання Постійної та Повної Непрацездатності звільнення від зобов’язання сплати Страхових Премій буде припинено після настання першої з таких дат:

1)   дати закінчення дії Договору Страхування; або

2)   дати чергової річниці дії Договору Страхування після 21-го дня народження  Застрахованої Особи; або

3)   дати чергової річниці дії Договору Страхування після 65-го дня народження Страхувальника, незалежно від того, чи є Страхувальник живим на цю дату; або

4)  дати одужання Страхувальника та припинення Непрацездатності (відновлення здатності Страхувальника працювати або займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу).

4.      Повідомлення про настання Страхового Випадку «Смерть»

Особи, що подають заяву про настання Страхового Випадку за цією Програмою, зобов’язані повідомити Страховика в письмовій формі про смерть Страхувальника із подальшим наданням всіх необхідних документів, перерахованих в п. 15.2 Правил.

5.        Повідомлення про настання Страхового Випадку «Непрацездатність»

5.1.      Для ухвалення рішення за заявою про настання Страхового Випадку за цією Програмою Страхувальник зобов’язаний у 60-денний термін поінформувати Страховика про настання непрацездатності у письмовій формі будь-яким способом, який дозволить Страховику зареєструвати таке повідомлення, із подальшим наданням всіх необхідних документів, перерахованих в п. 15.2 Правил залежно від причини настання непрацездатності.

5.2.      Вищезазначені документи надаються протягом періоду тривання Непрацездатності Страхувальника.

5.3.      Невиконання умов п. 5.1 або п. 5.2 цієї Програми дає Страховику право скасувати своє зобов’язання щодо звільнення від сплати Страхових Премій.

5.4.      Звільнення від зобов’язання сплати Страхових Премій набирає чинності (якщо інше не зазначено в Договорі Страхування) після отримання Страховиком повного підтвердження Непрацездатності Страхувальника відповідно до вимог п. 2 цієї Програми.

6.    Права Страховика у випадку Непрацездатності Страхувальника

Страховик має право проводити обстеження Страхувальника з метою визначення його Постійної та Повної Непрацездатності відповідно до умов цієї Програми. Звільнення від зобов’язання сплати Страхової Премії згідно з цією Програмою залежить від результатів медичного обстеження у тих випадках, коли таке право використовується Страховиком. Медичне обстеження здійснюється за рахунок Страховика, якщо Договором Страхування не передбачено інше.

7.    Підтвердження тривалості Непрацездатності

7.1.      Незважаючи на те, що підтвердження Непрацездатності може бути прийняте Страховиком як достатнє та переконливе, Страхувальник повинен надавати Страховику на його вимогу через розумно необхідні проміжки часу відповідні підтвердження про характер тривалості такої Непрацездатності. Якщо Непрацездатність продовжувалась безперервно протягом двох повних років, Страховик вимагатиме отримання зазначеного підтвердження не частіше ніж один раз на рік.

7.2.      Якщо Страхувальник не надає таке підтвердження або з’ясовується, що він відновив здатність здійснювати будь-яку трудову чи професійну діяльність, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за плату чи заради отримання прибутку, то повна сума всіх Страхових Премій, що підлягають сплаті після такого ненадання або з’ясування, має сплачуватися Страхувальником згідно з умовами Договору Страхування та цієї Програми.

8.    Початок дії Програми

8.1.      Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків за Договором Страхування, якщо тільки цю Програму не було включено в Договір Страхування та введено в дію пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

8.2.      На дату початку дії цієї Програми:

8.2.1.вік Страхувальника має бути не більше 55 (п’ятдесяти п’яти) років; та

8.2.2.вік Застрахованої Особи має бути не більше 16 (шістнадцяти) років.

9.    Припинення дії Програми

9.1.      Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

9.2.      Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

9.1.1.      У разі діагностування у Страхувальника психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

9.1.2.      Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

9.1.3.      Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах; або

9.1.4.      В дату закінчення дії страхування за цією Програмою, визначену в Договорі Страхування; або

9.1.5.      У першу з таких дат  незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування:

-       у чергову річницю дії цієї Програми після 60-го дня народження Страхувальника з  урахуванням положень п. 3.5 цієї Програми, або

-       у чергову річницю дії цієї Програми після 21-го дня народження Застрахованої Особи.

9.2.      У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою терміну сплати наступної Страхової Премії.

10.  Сплата Страхових Премій у випадку Непрацездатності

10.1.   Щодо цієї Програми застосовуються відповідні положення Правил страхування щодо сплати Страхових Премій. Додатковою умовою, однак, є те, що Страхувальник не має права змінювати графік сплати Страхових Премій протягом тривання Непрацездатності.

10.2.   Звільнення Страховиком від зобов’язання сплати Страхових Премій набирає чинності, починаючи з чергової належної дати сплати Страхової Премії, яка настає після дати смерті або дати підтвердження Непрацездатності відповідно до вимог п. 2 цієї Програми. Страхувальник зобов’язаний сплачувати Страхові Премії, передбачені Договором Страхування, належні дати сплати яких настають до дати затвердження факту Непрацездатності Страховиком. Після затвердження Страховиком факту Непрацездатності Страхувальника відповідно до вимог п. 2 цієї Програми Страховик поверне всі Страхові Премії, сплачені Страхувальником в період з дати настання Непрацездатності до дати її затвердження Страховиком.

11.  Страхові Виплати за Договором Страхування

11.1.   Сума Страхових Виплат згідно з Договором Страхування не зменшується пропорційно сумі Страхових Премій, від сплати яких Страхувальник був звільнений згідно з цією Програмою.

11.2.   Будь-яка сума Негарантованого бонусу, а також будь-яка Викупна Сума відповідно до Договору Страхування розраховуються так, якби Страхові Премії були сплачені Страхувальником.

12.  Помилкова інформація

До цієї Програми застосовуються положення статті 16 Правил. Додатково встановлюється, що у випадку неправильного зазначення реального віку Застрахованої Особи та/або Страхувальника, навмисного або ненавмисного, в момент подання Заяви про страхування, Програма є недійсною, якщо реальний вік Застрахованої Особи був більшим за 16 років та/або реальний вік Страхувальника був більшим за 55 років, та будь-яку додаткову Страхову Премію, сплачену за цією Програмою, має бути повернено Страхувальнику за винятком будь-яких сум, належних до сплати Страховику.

13.  Прикінцеві положення

13.1.   До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

13.1.1.  Одноразової Страхової Премії (п. 5.3 Правил);

13.1.2.  Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

13.1.3.  Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

13.1.4.  Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил).

13.2.   Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31) до цієї Програми не застосовується.

13.3.   Після настання Страхового Випадку згідно з цією Програмою Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування.

13.4.   Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1.      Предмет страхування

1.1.  Положення цієї Програми складають невід‘ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2.  Згідно з цією Програмою здійснюється страхування додаткових ризиків Страхувальника, прізвище, ім’я та по батькові якого вказуються в Страховому Полісі, на письмову вимогу Страхувальника, здійснену в момент подання Заяви про Страхування або пізніше у відповідному Додатку до Договору Страхування протягом строку дії Договору Страхування.

1.3.  Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4.            Страховим Випадком, що включається до цієї Програми, є Повна Непрацездатність Страхувальника.

1.5.  Страховик зобов’язується звільнити Страхувальника від зобов’язання сплати Страхової Премії за Договором Страхування після отримання Страховиком письмового підтвердження Постійної та Повної Непрацездатності Страхувальника, як цей термін визначено далі у п. 2 цієї Програми. Страхувальник буде звільнений від зобов’язання сплати Страхової Премії протягом періоду тривання такої Непрацездатності, починаючи з чергової Страхової Премії, термін сплати якої настане після дати  нещасного випадку або діагностування хвороби, і закінчуючи датою, визначеною п.3.3 цієї Програми.

2.      Визначення Постійної та Повної Непрацездатності

2.1.   Постійною та Повною Непрацездатністю (далі за текстом також «Непрацездатність») згідно з цією Програмою є Непрацездатність, яка  виникла внаслідок нещасного випадку або хвороби і яка повністю та остаточно перешкоджає Страхувальнику займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за винагороду або заради отримання прибутку, за умови що Постійна та Повна Непрацездатність безперервно триває протягом щонайменше 180 (ста вісімдесяти) днів з дати настання нещасного випадку або діагностування захворювання. Непрацездатність протягом такого строку вважається Постійною та Повною тільки для цілей визначення початку відповідних зобов’язань Страховика щодо звільнення від сплати наступних Страхових Премій за Договором Страхування згідно з умовами цієї Програми.

2.2.  Незалежно від положень п. 2.1 Програми, Страховик визнає як Постійну та Повну Непрацездатність таку непрацездатність, яка виникла внаслідок перерахованих нижче випадків:

а) повної та невідновної втрати зору на обидва ока; або

б) повної та невідновної втрати через відчленування:

-  обох рук вище зап’ястя; або

-  обох стоп вище гомілковостопного суглоба; або

-  однієї руки вище зап’ястя та однієї стопи вище гомілковостопного суглоба.

3.      Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування на випадок Непрацездатності Страхувальника

Страховик звільнить Страхувальника від зобов’язання сплати Страхової Премії, за умови що:

3.1. Така Непрацездатність не є наслідком:

3.1.1.  будь-яких обставин, зазначених у статті 4 Правил страхування;

3.1.2.       додатково до п. 3.1.1. цієї Програми, Страховик не визнає Страховими Випадками випадки, причиною яких є професійна діяльність Страхувальника, в тому числі за таким фахом:

-  особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки

-  каскадери;

-  військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють у політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

-  військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби,

-  службовці МВС;

-  парашутисти;

-  охоронці, незалежно від того, озброєні чи ні;

-  робітники, що працюють із використанням гірського спорядження (на висоті вище трьох поверхів), робота на щоглах та на опорних щоглах високовольтних ліній електропередачі;

-  аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністи);

-  водолази, працівники, чия діяльність пов’язана із підводним занурюванням;

-  члени гірської рятувальної служби;

-  гірські провідники;

-  працівники рятувальних служб, підпорядкованих відповідним органам державної влади (МНС або аналогічні), що безпосередньо виконують рятувальні роботи на місці подій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, катастроф природнього або техногенного характеру тощо або роботи з протидії таким явищам та їхнім негативним наслідкам;

-  пожежники;

-  шахтарі в забої;

-  працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-  персонал, що обслуговує техніку та залізничне полотно;

-  професійні спортсмени та тренери;

-  циркові артисти (акробати, дресирувальники);

3.1.3. Тілесних ушкоджень або хвороби, навмисно завданих самому собі, у здоровому глузді або в стані психічного розладу;

3.1.4. Тілесних ушкоджень, навмисно нанесених Страхувальнику будь-якою особою або особами за згодою Страхувальника, незалежно від психічного стану Страхувальника;

3.1.5. Тілесних ушкоджень, отриманих:

3.1.5.1.     Внаслідок заняття Страхувальника спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Страхувальника спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким кінним спортом, повітряним спортом, альпінізмом, бойовими видами мистецтва, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

3.1.5.2.     Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

3.1.5.3.     Внаслідок пересування на підводному човні будь-якого типу;

3.1.5.4.     Внаслідок тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Страхувальника;

3.1.5.5.     Внаслідок безпосередньої участі у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

3.1.5.6.     Отруєння, вдихання отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

3.1.5.7.     Внаслідок будь-яких методів або способів лікування неврологічних та психічних захворювань, незалежно від їх класифікації, психічних відхилень, депресійного стану або розладів вищої нервової діяльності;

3.1.5.8.     Внаслідок проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

3.1.5.9.     Внаслідок лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

3.1.5.10. Внаслідок Нещасного випадку в результаті керування Страхувальником мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Страхувальником службових обов’язків, з урахуванням п. 3.1.2 цієї Програми;

3.1.5.11.  Внаслідок Нещасного випадку, та які спричинили килу, люмбаго або запалення сідничного нерва.

3.2.   Непрацездатність настала внаслідок тілесних ушкоджень або хвороби, що мали місце протягом періоду дії цієї Програми, та всі належні Страхові Премії були сплачені відповідно до умов Договору Страхування.

3.3. Непрацездатність виникла до дати чергової річниці дії Програми після 60-го дня народження Страхувальника.

При цьому, звільнення від зобов’язання сплати Страхових Премій буде припинено після настання першої з таких дат:

1)   дати закінчення дії Договору Страхування;

2)   дати чергової річниці дії Договору Страхування після 65-го дня народження Страхувальника;

3)   дати одужання та припинення Непрацездатності (відновлення здатності Страхувальника працювати або займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу).

4.      Повідомлення про настання Страхового Випадку

4.1.       Для ухвалення рішення за заявою про настання Страхового Випадку за цією Програмою Страхувальник зобов’язаний у 60-денний термін поінформувати Страховика про настання непрацездатності у письмовій формі будь-яким способом, який дозволить Страховику зареєструвати таке повідомлення, із подальшим наданням всіх необхідних документів, перерахованих у п. 15.2 Правил залежно від причини настання непрацездатності.

4.2.  Вищезазначені документи надаються:

4.2.1. протягом життя Страхувальника; та

4.2.2. протягом тривання Непрацездатності Страхувальника.

4.3.       Невиконання умов п. 4.1 і п. 4.2 цієї Програми дає Страховику право відмовити Страхувальнику у звільненні від сплати наступних Страхових Премій за Договором Страхування згідно з умовами цієї Програми.

4.4.       Звільнення від зобов’язання сплати Страхових Премій набирає чинності (якщо інше не зазначено в Договорі Страхування) після отримання Страховиком повного підтвердження Непрацездатності Страхувальника відповідно до вимог п. 2 цієї Програми.

5.    Права Страховика у випадку Непрацездатності Страхувальника

Страховик має право проводити обстеження Страхувальника з метою визначення його Постійної та Повної Непрацездатності, відповідно до умов цієї Програми. Звільнення від зобов’язання сплати Страхової Премії згідно з цією Програмою залежить від результатів медичного обстеження у тих випадках, коли таке право використовується Страховиком. Медичне обстеження здійснюється за рахунок Страховика, якщо Договором Страхування не передбачено інше.

6.    Підтвердження тривалості Непрацездатності

6.1.   Незважаючи на те, що підтвердження Непрацездатності може бути прийняте Страховиком як достатнє та переконливе, Страхувальник повинен надавати Страховику на його вимогу через розумно необхідні проміжки часу відповідні підтвердження про характер тривалості такої Непрацездатності. Якщо Непрацездатність продовжувалась безперервно протягом двох повних років, Страховик вимагатиме отримання зазначеного підтвердження не частіше ніж один раз на рік.

6.2.   Якщо Страхувальник не надає таке підтвердження або з’ясовується, що він відновив здатність здійснювати будь-яку трудову чи професійну діяльність, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за плату чи заради отримання прибутку, то повна сума всіх Страхових Премій, що підлягають сплаті після такого ненадання або з’ясування, має сплачуватися Страхувальником згідно з умовами Договору Страхування та цієї Програми.

7.      Початок дії Програми

7.1.   Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків за Договором Страхування, якщо тільки цю Програму не було включено в Договір Страхування та введено в дію пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

7.2.   На дату початку дії цієї Програми  вік Страхувальника має бути не більше 55 (п’ятдесяти п’яти) років.

8.      Припинення дії Програми

8.1.       Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

8.2.       Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

8.2.1.      У разі діагностування у Страхувальника психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

8.2.2.      Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

8.2.3.      Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах; або

8.2.4.      В дату закінчення дії страхування за цією Програмою, визначену в Договорі Страхування; або

8.2.5.      У чергову річницю дії Договору Страхування після 60-го дня народження Страхувальника, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, з урахуванням п. 3.3 цієї Програми.

8.3.  У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

9.      Сплата Страхових Премій

9.1.  Щодо цієї Програми застосовуються відповідні положення Правил Страхування щодо сплати Страхових Премій. Додатковою умовою, однак, є те, що Страхувальник не має права змінювати графік сплати Страхових Премій протягом тривання Непрацездатності.

9.2.  Звільнення Страховиком від зобов’язання сплати Страхових Премій набирає чинності, починаючи з належної дати сплати Страхової Премії, яка настає після початку Непрацездатності, за умови підтвердження Непрацездатності відповідно до вимог п. 2 цієї Програми. Страхувальник зобов’язаний сплачувати Страхові Премії, передбачені Договором Страхування, належні дати сплати яких настають до дати затвердження факту Непрацездатності Страховиком. Після підтвердження Страховиком факту Непрацездатності Страхувальника відповідно до вимог п. 2 цієї Програми Страховик поверне всі Страхові Премії, сплачені Страхувальником в період з дати настання Непрацездатності до дати її затвердження Страховиком.

10.  Страхові Виплати за Договором Страхування

10.1.   Сума Страхових Виплат згідно з Договором Страхування не зменшується пропорційно сумі Страхових Премій, від сплати яких Страхувальник був звільнений згідно з цією Програмою.

10.2.   Будь-яка сума Негарантованого бонусу, а також будь-яка Викупна Сума відповідно до Договору Страхування розраховуються так, якби Страхові Премії були сплачені Страхувальником.

11.  Помилкова інформація

До цієї Програми застосовуються положення статті 16 Правил, із додатковим положенням, що у випадку неправильного зазначення реального віку Страхувальника, навмисного або ненавмисного, в момент подання Заяви про Страхування, Програма є недійсною, якщо реальний вік Страхувальника був більшим 55 років, та будь-яку додаткову Страхову Премію, сплачену за цією Програмою, має бути повернено Страхувальнику за винятком будь-яких сум, належних до сплати Страховику.

12.    Прикінцеві положення

12.1.        До цієї Програми не застосовуються положення Правил Страхування стосовно:

12.1.1.  Одноразової Страхової Премії (п. 5.3 Правил);

12.1.2.  Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6. Правил);

12.1.3.  Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

12.1.4.  Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил).

12.2.        Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31) до цієї Програми не застосовується.

12.3.        Після настання Страхового Випадку згідно з цією Програмою Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування.

12.4.        Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

 

1.    Загальні положення

1.1.            Положення програми добровільного страхування життя позичальника (надалі – Програма) застосовуються в разі, якщо Договором Страхування передбачено страхування відповідно до цієї Програми. Інші прямо не зазначені в тексті Програми умови страхування (щодо прав, обов’язків та відповідальності Сторін, порядку та умов здійснення Страхових иплат тощо) встановлено Правилами.

1.2.            Предметом Договору Страхування відповідно до цієї Програми є майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої Особи, яка уклала Кредитний договір з Фінансовою установою та отримала Кредит.

1.3.            Програма передбачає здійснення Страховиком в разі настання Страхового випадку Страхової виплати в розмірі Страхової суми (її частини), узгодженої Сторонами та зазначеної в Договорі Страхування. Договором Страхування за згодою Страхувальника може бути передбачено здійснення Страхової виплати в розмірі Страхової Суми (її частини), розмір якої пов’язаний з виконанням умов Кредитного договору. Страхова виплата здійснюється однією грошовою сумою, якщо інше не передбачено умовами Договору Страхування.

1.4.            Ця Програма може бути запропонована та поширена на будь-яку Застраховану Особу, яка звернулася за кредитом до Фінансової установи та відповідає вимогам Страховика щодо можливості страхування.

1.    Визначення термінів

Для цілей страхування згідно з цією Програмою наведені нижче терміни матимуть такі значення:

1.1.  Фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.

1.2.  Страхова сума – узгоджена між Страховиком та Страхувальником грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні Страхового випадку.

1.3.  Страхова премія – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором Страхування.

1.4.  Страховий випадок – подія, передбачена Договором Страхування, яка мала місце під час дії Договору Страхування, не підпадає під виключення або обмеження страхування, передбачені чинним законодавством України, Правилами та умовами страхування, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити Страхову виплату за Договором Страхування.

1.5.  Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору Страхування при настанні Страхового випадку. Страхові виплати за Договором Страхування здійснюються в межах Страхової Суми.

1.6.  Застрахована Особа – фізична особа, життя або життя та працездатність якої застраховані згідно з Договором Страхування, прізвище, ім’я та по-батькові якої зазначено у Договорі Страхування, якій надається кредит на підставі договірних відносин із Фінансовою установою та яка відповідає вимогам Страховика щодо можливості страхування.

1.7.  Страхувальник – якщо інше не зазначено в Договорі Страхування, фізична особа, яка уклала Договір Страхування зі Страховиком та взяла тим самим на себе зобов’язання зі сплати Страхових Премій та інші зобов’язання, передбачені Договором Страхування. Стосовно умов цієї Програми, якщо інше не зазначено в Договорі Страхування, Застрахована особа та Страхувальник є однією й тією самою особою.

1.8.  Заява про страхування – повідомлення Страхувальником Страховика про намір Страхувальника укласти Договір Страхування, яке повинно містити всю необхідну згідно з вимогами Страховика інформацію. Заява про страхування повинна бути підписана Страхувальником. Подання Заяви про страхування не зобов’язує жодну із сторін укладати Договір Страхування. Однак, якщо Договір Страхування буде укладено, всі відомості, які були наведені в Заяві про страхування, формують основні дані укладеного Договору Страхування. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним даних.

1.9.  Рік дії Договору Страхування - це:

·      для першого року страхування - період тривалістю 365 днів (366 днів для високосного року), що розпочинається з дати набрання чинності Договором Страхування;

·      для наступних років страхування – період тривалістю 365 днів (366 днів для високосного року), що розпочинається з дня кожної Річниці Договору Страхування та закінчується в день, що передує наступній Річниці Договору Страхування.

1.10.   Річниця Договору Страхування – дата, наступна за останнім днем відповідного Року дії Договору Страхування.

1.11.   Пільговий Період - період часу, зазначений у Договорі Страхування, який починається з дати, встановленої для сплати чергової Страхової премії, та протягом якого в разі несплати чергової Страхової премії Договір Страхування зберігає чинність. Тривалість Пільгового Періоду встановлюється у днях. Якщо Договором Страхування не передбачено інше, тривалість Пільгового Періоду складає 30 (тридцять) календарних днів.

1.12.   Вигодонабувач – фізична або юридична особа, визначена Страхувальником у Договорі Страхування як особа, яка має право отримати Страхову виплату у разі настання Страхового випадку.

1.13.   Хвороба (захворювання) – будь-який патологічний стан, патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин та/або функціонування систем організму (його частин, органів, тканин) у людини або порушеннями функцій органів та систем організму Застрахованої Особи, не спричинений Нещасним Випадком, та який можна об’єктивно діагностувати.

1.14.   Постійна та Повна Непрацездатність (ППН) – повна, чітко виражена та остаточна непрацездатність Застрахованої Особи, яка визнана Страховиком, отримана внаслідок Хвороби або захворювання, або Тілесних ушкоджень внаслідок Нещасного Випадку, що повністю робить неможливим виконання  Застрахованою особою будь-якої роботи, здійснення трудової або професійної діяльності за плату, винагороду або заради отримання прибутку протягом решти життя такої Застрахованої Особи. Від дати настання Нещасного Випадку, що призвів до настання повної непрацездатності Застрахованої Особи, або діагностування Хвороби (захворювання), що призвела (призвело) до настання повної непрацездатності Застрахованої Особи має минути Мінімальний період очікування до того, як таку непрацездатність може бути визнано Постійною та Повною Непрацездатністю відповідно до умов цієї Програми. Проте, у випадку, визначеному у п. 8.7.4 цієї Програми, непрацездатність може бути визнано Страховиком Постійною та Повною Непрацездатністю без застосування Мінімального періоду очікування.

1.15.   Тілесні ушкодження внаслідок Нещасного Випадку – тілесні ушкодження Застрахованої Особи, які можливо об’єктивно діагностувати та які настали внаслідок Нещасного Випадку, що мав місце протягом строку дії Договору Страхування, мають прямий причинно-наслідковий зв’язок з таким Нещасним Випадком та не залежать від будь-яких інших причин.

1.16.   Кредит – грошові кошти, надані Фінансовою установою Застрахованій Особі в розмірі та на умовах, установлених Кредитним договором.

1.17.   Кредитний договір – кредитний договір, укладений між Фінансовою установою та Застрахованою оОсобою, згідно з умовами якого Застрахована Особа отримала Кредит.

1.18.   Мінімальний період очікування – період в 12 (дванадцять) послідовних місяців від дати настання Нещасного Випадку, що призвів до настання повної непрацездатності Застрахованої Особи, або діагностування Хвороби, захворювання, що призвело до настання повної непрацездатності Застрахованої Особи, якщо інший строк не передбачено в Договорі Страхування.

1.19.             Період відстрочки – період, визначений за згодою Сторін у Договорі Страхування, що починається з дати набрання чинності Договором Страхування, укладеним на підставі даної Програми. У разі настання  Нещасного Випадку або діагностування Хвороби, захворювання Застрахованої Особи протягом Періоду відстрочки, наслідки такого Нещасного Випадку або Хвороби, захворювання  не визнаються Страховим випадком за цією Програмою, та Страхова Виплата не здійснюється.

2.    Страховий випадок

3.1. Договором Страхування можуть бути передбачені такі Страхові випадки:

3.1.1. Смерть Застрахованої Особи;

3.1.2. Смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку;

3.1.3. Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи;

3.1.4. Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку.

3.2. Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи може бути визнана Страховим випадком згідно з п. 3.1.3 – п. 3.1.4 цієї Програми лише у випадку, якщо така непрацездатність Застрахованої особи не пов’язана з Нещасним Випадком або Хворобою (захворюванням), що сталися (діагностовані) протягом Періоду відстрочки, визначеного в Договорі Страхування.

3.3. Страхування на випадок подій, зазначених в п 3.1.2 – п. 3.1.4 цієї Програми, може здійснюватися лише за умови, що Договором Страхування передбачено Страховий випадок, зазначений у п. 3.1.1 цієї Програми.

3.4. Конкретний перелік Страхових випадків за цією Програмою зазначається в Договорі Страхування.

4. Критерії можливості страхування, виключення зі Страхових випадків та обмеження страхування

4.1. Вимоги щодо можливості Страхування.

Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Застрахованою Особою за Договором Страхування, укладеним на підставі цієї Програми, може бути фізична особа, яка відповідає таким критеріям:

 4.1.1. Критерій вікового цензу. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, протягом усього строку дії Договору Страхування вік Застрахованої Особи не повинен бути меншим за 18 (вісімнадцять) років та більшим за 65 (шістдесят п’ять) років.

4.1.2. Критерій місця проживання. Протягом усього строку дії Договору Страхування місцем проживання Застрахованої Особи має бути Україна.

4.1.3. Критерій стану здоров’я. Стан здоров’я особи, яка має бути застрахована за умовами цієї Програми, на дату прийняття Страховиком відповідної Заяви про страхування або на дату укладення Договору Страхування, повинен відповідати інформації та вимогам Декларації Застрахованої Особи та/або іншого документа, що надається Страховиком для заповнення Застрахованій Особі, якщо заповнення такого документа вимагається Страховиком. Особа, яка має бути застрахована, не повинна мати постійну та повну або тимчасову та повну непрацездатність, бути на лікарняному або бути госпіталізованою, або мати встановлену групу інвалідності на дату початку дії Договору Страхування.

4.1.4. Критерій працевлаштування. У разі, якщо Договором Страхування, укладеним відповідно до цієї Програми, передбачений Страховий випадок, визначений у п. 3.1.3 та/або п. 3.1.4 цієї Програми, то на дату укладення Договору Страхування та на дату, коли Хворобу було вперше діагностовано, або на дату настання Нещасного Випадку Застрахована Особа повинна працювати на умовах трудового договору (контракту), виконувати роботи на підставі договору цивільно-правового характеру або займатися іншою, не забороненою чинним законодавством діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу.

4.2. Виключення зі Страхових випадків та обмеження страхування.

4.2.1. Згідно з Договором Страхування, укладеним за умовами цієї Програми, будь-яка подія не визнається Страховим випадком та Страхова виплата не здійснюється, якщо така подія прямо або опосередковано, повністю або частково спричинена або пов’язана з:

4.2.1.1. Подіями, зазначеними у статті 4 Правил та у статті 17 Правил;

4.2.1.2. Хворобою, захворюванням або станом здоров’я Застрахованої Особи, які виникли до початку дії цієї Програми;

4.2.1.3. Заняттям Застрахованою Особою будь-яким видом спорту на професійному рівні, в тому числі змаганням та тренуванням, а також заняттям Застрахованою Особою на любительському рівні такими видами спорту: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким кінним спортом, повітряним спортом, альпінізмом, бойовими видами мистецтва, підводним плаванням, дайвінгом (глибше, ніж 40 м), стрільбою;

4.2.1.4. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок.;

4.2.1.5. Проходженням Застрахованою Особою будь-якої строкової або контрактної служби в будь-яких підрозділах збройних сил будь-якої країни або в міжнародних військах незалежно від того, в мирний час чи під час війни.

4.2.2. Додатково до випадків, передбачених у п. 4.2.1.1 - п. 4.2.1.5 цієї Програми, не визнається Страховим випадком «Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої особи» або «Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої особи внаслідок Нещасного Випадку» непрацездатність, яку не може бути об’єктивно досліджено та діагностовано, тобто не може бути виявлено та підтверджено за допомогою об’єктивних, інструментальних, лабораторних досліджень, а також непрацездатність, пов’язана з психічними хворобами або будь-якими іншими когнітивними або нервовими захворюваннями.

4.2.3. У випадку подання Застрахованою Особою або Страхувальником свідомо неправдивої інформації стосовно віку Застрахованої особи, та якщо на дату укладення Договору Страхування така Застрахована Особа не відповідала критерію вікового цензу, визначеного у п. 4.1.1, Договір Страхування вважається таким, що не набрав чинності, а відповідна Страхова премія, сплачена за таким Договором Страхування, підлягає поверненню Страхувальнику. Страховик не буде нести жодних зобов’язань за таким Договором Страхування  та не здійснюватиме Страхових виплат.

4.2.4. Страхуванню не підлягають та до складу Страхової виплати не відносяться:

·      Зобов’язання Застрахованої Особи щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

·      Зобов’язання Застрахованої Особи щодо відшкодування Фінансовій установі непрямих збитків, в тому числі втраченої вигоди, недоотриманого прибутку тощо.

4.2.5. Якщо інше не зазначено в Договорі Страхування, страхуванню не підлягають та до складу Страхової виплати не відносяться:

·       Зобов’язання Застрахованої Особи за Кредитним договором щодо відсотків за користування кредитом;

·      Зобов’язання Застрахованої Особи за Кредитним договором щодо штрафних санкцій та інших додаткових виплат (неустойки, штрафів, пені, судових витрат тощо).

5. Страхова премія

5.1. Відповідно до умов Договору Страхування Страхова премія сплачується періодично протягом строку дії Договору Страхування або одноразово за весь період дії Договору Страхування. Порядок сплати Страхових Премій узгоджується Сторонами у Договорі Страхування.

5.2. Страхова премія, що сплачується у вигляді одноразового платежу, повинна сплачуватися в день, визначений у Договорі Страхування як початок дії Договору Страхування. У випадку періодичної сплати Страхової премії, якщо інше не передбачено Договором Страхування, чергова Страхова премія підлягає сплаті у дату, визначену в Договорі Страхування для сплати Страхових Премій.

5.3. Якщо чергову Страхову премію не сплачено в повному обсязі до дати закінчення Пільгового Періоду, зазначеного в Договорі Страхування, то дія Договору Страхування припиняється після закінчення такого Пільгового Періоду.

5.4. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик має право змінювати розмір Страхової премії за Договором Страхування, укладеним відповідно до цієї Програми. Зміна набуватиме чинності з Річниці Договору Страхування або з іншої дати, узгодженої сторонами в Договорі Страхування. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом періоду, узгодженого Сторонами у Договорі Страхування. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни, Страховик має право достроково припинити дію Договору Страхування з чергової Річниці Договору Страхування або з іншої дати, узгодженої сторонами в Договорі Страхування, шляхом письмового повідомлення Страхувальника та Фінансової установи.

6. Порядок укладання Договору Страхування

6.1. Договір Страхування укладається в письмові формі в один із таких способів:

6.1.1. шляхом складання та підписання Сторонами одного документу, яким є Договір Страхування, або

6.1.2. в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

6.2. Для укладання Договору Страхування Страхувальник повинен надати Страховику:

6.2.1. Декларацію Застрахованої особи та/або інший документ за формою, затвердженою Страховиком, на вимогу Страховика. Зазначені документи мають бути підписані Застрахованою особою;

6.2.2. Інші документи, необхідні для проведення оцінки страхового ризику, на вимогу Страховика.

6.3. У випадку, якщо Договір Страхування укладається у інший спосіб, ніж складання та підписання одного документу, як передбачено п. 6.1.2 цієї Програми, то для укладання Договору Страхування Страхувальнику додатково до документів, визначених у п. 6.2.1 та п. 6.2.2 цієї Програми, необхідно надати Страховику письмову Заяву про страхування у двох примірниках за формою, встановленою Страховиком.

6.4. Факт укладання Договору Страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору Страхування.

7. Строк та місце дії Договору Страхування

7.1. Строк дії Договору Страхування визначається Сторонами в Договорі Страхування та, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування, може дорівнювати строку дії Кредитного договору, або становити 1 (один) рік з правом щорічного поновлення дії Договору Страхування.

7.2. Неперервність дії Договору Страхування, укладеного відповідно до цієї Програми, залежить від факту сплати Страхової премії, яка має сплачуватися в строки та в розмірах, передбачених Договором Страхування з урахуванням умов Пільгового періоду.

7.3. Договір Страхування згідно із цією Програмою набирає чинності тільки у випадку виконання усіх наведених нижче умов:

7.3.1. підписання Договору Страхування Сторонами та наявності усіх документів, необхідних для укладення Договору Страхування, якщо Договір Страхування укладено відповідно до п. 6.1.1 цієї Програми;

7.3.2. наявності усіх документів, необхідних для укладення Договору Страхування, прийняття Страховиком Заяви про страхування та видачі Страховиком Страхового Поліса або Страхового сертифіката або іншого документа за формою, затвердженою Страховиком та передбаченою чинним законодавством України, якщо Договір Страхування укладено відповідно до п. 6.1.2. цієї Програми;

7.3.3. відповідності Застрахованої Особи вимогам Страховика щодо можливості страхування;

7.3.4. оплати на поточний рахунок Страховика Страхової премії у розмірі та в строк, визначений в Договорі Страхування, та одержання такої премії Страховиком.

7.4. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Договір Страхування набирає чинності та фактичне надання страхових послуг Страховиком починається (Програма починає діяти) в разі виконання умов п. 7.3 цієї Програми з дати виконання тієї умови, зазначеної у п. 7.3.1 – п. 7.3.4, що відбулася пізніше.

7.5. Договір Страхування діє на території будь-якої країни світу, якщо інше не передбачено Договором Страхування та окрім країн, до яких застосовуються санкції згідно з даними офіційного сайту Державного Казначейства США.

8. Порядок і умови здійснення Страхових виплат та строк прийняття рішення про здійснення Страхових виплат. Дії Страхувальника у разі настання Страхового випадку. Перелік документів, що підтверджують настання Страхового випадку.

8.1. Порядок і умови здійснення Страхових виплат, строк прийняття рішення про здійснення Страхових виплат, дії Страхувальника у разі настання Страхового випадку, перелік документів, що підтверджують настання Страхового випадку, визначаються відповідно до статей 15, 16, 17 Правил з урахуванням умов цієї Програми. Сума Страхової виплати визначається таким чином:

8.1.1. Розмір Страхової виплати при настанні Страхового випадку дорівнює розміру Страхової суми (її частині). При виконанні умов Договору Страхування, пов’язаного з умовами Кредитного договору, розмір Страхової виплати не може бути меншим, ніж 100 % фактичної заборгованості за тілом кредиту на день настання Страхового випадку, якщо інше не узгоджено Сторонами в Договорі Страхування. Страховик при настанні Страхового випадку проводить Страхову виплату в межах Страхової суми.  

8.2. Додатково до прав Страховика, передбачених розділом 10.2 Правил, при настанні Страхового випадку, передбаченого п. 3.1.1 або п. 3.1.2 цієї Програми, Страховик має право приймати рішення щодо настання Страхового випадку на підставі результатів медичної експертизи, проведеної лікарями, призначеними Страховиком.

8.3. Додатково до прав Страховика, передбачених розділом 10.2 Правил, при настанні Страхового випадку, передбаченого п. 3.1.3 або п. 3.1.4 цієї Програми, Страховик має право вимагати від Страхувальника та Застрахованої особи надання документів для підтвердження того, що Застрахована особа працювала на умовах трудового договору (контракту), виконувала роботи на підставі договору цивільно-правового характеру або займалася іншою, не забороненою чинним законодавством діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу, станом на дату, коли Хворобу було вперше діагностовано, або на дату настання Нещасного Випадку.

8.4. Додатково до прав Страховика, передбачених розділом 10.2 Правил, Страховик має право призначати лікаря для обстеження Застрахованої Особи з метою визначення відповідності стану здоров’я Застрахованої Особи критеріям страхових випадків, передбачених п. 3.1.3 та п. 3.1.4 цієї Програми та/або вимагати проведення аналізу крові Застрахованої Особи, включаючи аналіз крові на ВІЛ, та проходження іншого обстеження, обсяг якого встановлюється Страховиком залежно від характеру непрацездатності. Страховик також має право вимагати та мати можливість проведення патолого-анатомічного дослідження у випадку настання смерті, якщо це не заборонено чинним законодавством, та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

8.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страхова виплата здійснюється Вигодонабувачу.

8.6. Страхову виплату буде здійснено за таких умов:

8.6.1. Страховий випадок мав місце (Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи була визнана Страховиком) протягом дії Договору Страхування, укладеного відповідно до цієї Програми;

8.6.2. Нещасний Випадок, що призвів до настання повної непрацездатності, мав місце протягом дії Договору Страхування, укладеного відповідно до цієї Програми, або Хворобу (захворювання), що призвела (призвело) до настання Страхового Випадку, було вперше діагностовано протягом дії Договору Страхування, укладеного відповідно до цієї Програми;

8.6.3. Страховик отримав усі належні документи, що підтверджують настання Страхового випадку відповідно до Договору Страхування.

8.7. Додатково до умов п. 8.6. цієї Програми Страхова виплата у разі настання Страхового випадку, визначеного у п. 3.1.3 або п. 3.1.4 цієї Програми, здійснюється за таких умов (якщо інше не передбачено Договором Страхування):

8.7.1. Повна непрацездатність, що відповідає критеріям, зазначеним у п. 2.14. цієї Програми, настала після закінчення Періоду відстрочки, якщо він передбачений Договором Страхування;

8.7.2. Хворобу (захворювання), що призвела (призвело) до настання повної непрацездатності, було вперше діагностовано, або Нещасний Випадок, що призвів до настання повної непрацездатності, настав після закінчення Періоду відстрочки, якщо він передбачений Договором Страхування;

8.7.3. Страхувальник або Застрахована Особа надали належне підтвердження (в тому числі, але не обмежуючись документальним) наявності повної непрацездатності Застрахованої Особи безперервно, протягом визначеного Мінімального періоду очікування, згідно з п. 2.18. цієї Програми;

8.7.4. Проте, в разі повної та невідновної втрати зору на обидва ока або втрати через відчленування двох або більше кінцівок (на рівні або вище зап’ястку або гомілковостопного суглоба) Страховик може не застосовувати Мінімальний період очікування та визнати стан Застрахованої Особи як Постійну та Повну Непрацездатність без застосування Мінімального періоду очікування;

8.7.5. Постійна та Повна Непрацездатність визнається Страховиком після закінчення  Мінімального періоду очікування (за винятком випадків, передбачених п. 8.7.4 цієї Програми) та до наступної Річниці Договору Страхування після досягнення Застрахованою особою 60 (шістдесяти) років – за Страховим випадком, передбаченим п. 3.1.3 цієї Програми, або до наступної річниці Договору Страхування після досягнення Застрахованою Особою 65 (шістдесяти п’яти) років – за Страховим випадком, передбаченим п. 3.1.4 цієї Програми, якщо інший вік не передбачено Договором Страхування;

8.8. Якщо інше не передбачено умовами Договору Страхування, у разі Постійної та Повної Непрацездатності або Повної та Постійної Непрацездатності внаслідок Нещасного Випадку Страхова виплата здійснюється однією грошовою сумою після закінчення Мінімального періоду очікування та після визнання Постійної та Повної Непрацездатності Страховиком відповідно до умов цієї Програми.

9.      Умови Припинення дії Договору Страхування

9.1. Додатково до випадків, передбачених у п. 18.1 Правил, дія Договору Страхування згідно із цією Програмою припиняється та Договір Страхування втрачає чинність:

9.1.1. З дати чергової Річниці Договору Страхування після досягнення Застрахованою особою віку 60 (шістдесят) років в частині страхування на випадок настання події, передбаченої п. 3.1.3 цієї Програми; з дати чергової Річниці Договору Страхування після досягнення Застрахованою Особою віку 65 (шістдесят п’ять) років в частині страхування на випадок настання подій, передбачених п. 3.1.1, п. 3.1.2 та п. 3.1.4. цієї Програми, якщо інше не передбачено Договором Страхування;

9.1.2. З дати припинення дії Кредитного договору, укладеного між Застрахованою Особою та Фінансовою установою;

9.1.3. З дати повного виконання Застрахованою Особою зобов’язань щодо повернення Кредиту - суми основного боргу (тіла кредиту) за Кредитним договором;

9.1.4. У разі виконання Страховиком зобов’язань за Договором Страхування в повному обсязі;

9.1.5. У випадку несплати Страхової премії протягом Пільгового періоду, згідно з п. 5 цієї Програми;

9.1.6. У випадку, якщо Україна перестає бути місцем постійного проживання Застрахованої Особи.

9.2. У разі ухвалення Страховиком рішення щодо здійснення Страхової виплати за Страховим випадком «Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи» або «Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку» зобов’язання Страховика за Договором Страхування припиняються з дати ухвалення зазначеного рішення, крім обов’язку здійснити Страхову виплату за Страховим випадком «Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи» або «Постійна та Повна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного Випадку» відповідно.

9.3. Дію Договору Страхування, укладеного за цією Програмою, може бути припинено за вимогою однієї зі Сторін шляхом надання попереднього письмового повідомлення про дострокове припинення дії Договору Страхування іншій Стороні не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати дострокового припинення дії Договору Страхування.

10. Описки

Застрахована Особа несе відповідальність за заповнення Заяви про страхування. Заява про страхування заповнюється українською мовою за допомогою комп’ютерної техніки або кульковою ручкою, акуратно та розбірливо, не допускаючи помарок, підчищень і виправлень. Всі поля повинні бути заповнені. Незаповнені рядки та клітинки не допускаються. Страховик не несе відповідальності ані за будь-яке упущення Застрахованої Особи в цьому відношенні, ані за будь-які описки, що можуть змінити умови та положення Договору Страхування.

11.  Прикінцеві положення

11.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил щодо:

11.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

11.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

11.1.3. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

11.1.4. Положення про індексацію для Програми страхування основних ризиків (Додаток 1-29);

11.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

11.2. Договором Страхування, що передбачає страхування за цією Програмою, може також бути передбачено страхування за програмами страхування додаткових ризиків.

11.3. У випадку, якщо Договір Страхування конкретизує, змінює, уточнює або доповнює положення цієї Програми, пріоритетну силу мають умови Договору Страхування.

 

 

   

 

 

1.    Предмет страхування

1.1.   Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі.

1.2.  Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі.

1.3.  Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі.

1.4.  Страховим Випадком за цією Програмою є:

1.4.1.      Смерть Застрахованої Особи до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору Страхування;

1.4.2.      Смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, якщо Застрахована Особа померла внаслідок Нещасного випадку протягом 365 днів після дати настання Нещасного випадку, що мав місце до дати, зазначеної як дата закінчення дії Договору Страхування;

1.4.3.      Діагностування у Застрахованої Особи з одного з таких критичних захворювань: Рак, Перший Інфаркт Міокарда, Інсульт, Розсіяний склероз, Ниркова Недостатність, Трансплантація Життєво Важливих Органів або Сліпота згідно з визначеннями цих захворювань, наведеними далі в цій Програмі до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору Страхування, .

1.4.4.      Настання подіїї, що призвела до Постійної та Повної Непрацездатності Страхувальника (Зстрахованої Особи) згідно з визначенням, наведеним в цій Програмі до дати, зазначеної у Страховому Полісі, як дата закінчення дії Договору Страхування;

1.4.5.      Дожиття Застрахованої Особи до дати Закінчення дії Договору Страхування.

1.5.   Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, таким чином:

1.5.1.   Вигодонабувачеві - Страхову Виплату на випадок смерті (LCB) Застрахованої Особи у розмірі Страхової Суми, зазначеної в Полісі, у разі смерті Застрахованої Особи до дати закінчення дії Договору Страхування.

1.5.2.   Вигодонабувачеві - Страхову Виплату на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку (ADB) у розмірі Страхової Суми, зазначеної в Страховому Полісі, у разі смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку до дати Закінчення дії Договору Страхування. Зазначена Страхова Виплата (ADB) буде здійснена додатково до Страхової Виплати на випадок смерті (LCB).

1.5.3.   Застрахованій Особі - Страхову Виплату на випадок критичного захворювання (CI) Застрахованої Особи у розмірі Страхової Суми, зазначеної в Страховому Полісі, у разі, якщо Застрахованій Особі вперше діагностовано один з таких станів: Рак, Перший Інфаркт Міокарда, Інсульт, Розсіяний Склероз, Ниркова Недостатність, Трансплантація Життєво Важливих Органів або Сліпота (згідно з визначеннями, наведеними нижче), та не раніше ніж через 90 (дев’яносто) днів після дати Початку дії Договору Страхування, та до дати Закінчення дії Договору Страхування.

Страхова Виплата на випадок критичного захворювання (CI) Застрахованої Особи здійснюється за таких умов:

-       На момент встановлення діагнозу Застрахована Особа була живою, про що свідчить той факт, що дата її смерті є пізнішою за а) дату встановлення діагнозу та б) найпізнішу дату будь-якого з медичних документів, на підставі яких було поставлено діагноз та які було надано разом з Заявою про здійснення Страхової Виплати;

-       Заява про здійснення Страхової Виплати є підписаною Застрахованою Особою власноруч, окрім випадків коли це об`єктивно не є можливим з огляду на фізичний стан Застрахованої Особи (кома, параліч та інше).

У разі смерті Застрахованої Особи належна їй за умовами цієї Програми, але не одержана нею Страхова Виплата буде здійснена Вигодонабувачам, визначеним у Заяві про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування, які будуть живими на момент здійснення Страхової Виплати. Частку Вигодонабувача, який не буде живим на дату здійснення Страхової Виплати, буде сплачено спадкоємцям такого Вигодонабувача, встановленим згідно з законодавством України. Якщо на момент здійснення Страхової Виплати Вигодонабувачі не визначені, Страхову виплату буде здійснено спадкоємцям Застрахованої Особи з урахуванням норм законодавства, чинних на момент здійснення виплати.

1.5.3.1.      Рак:

Злоякісна пухлина, що характеризується неконтрольованим ростом та розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується інвазією та деструкцією нормальної тканини та її руйнуванням. Цей діагноз має бути підтверджений результатами гістологічного дослідження та засвідчений лікарем-онкологом або лікарем-патологом.

Наведене нижче є виключенням:

1)   Пухлини, гістологічно описані як доброякісні, передракові або неінвазивні, carcinoma-in-situ, прикордонні, з низьким злоякісним потенціалом, або інші, що відповідають класу та за чинною класифікацією TNM;

2)   Гіперкератоз, базально-клітинна карцинома, сквамозно-клітинна карцинома; меланоми товщиною менше 1 мм за шкалою Бреслоу (Breslow) або менше рівня III за Кларком (Clark), за відсутності метастазів;

3)   Рак передміхурової залози, за винятком історично віднесеного до типу, більшого за 6 за класифікацією Глісона, або такого, що прогресував принаймні до класу T2N0M0 за класифікацією TNM;

4)   Папілярна мікрокарцинома щитовидної залози без інвазії за межі органу.

У всіх випадках, коли діагностовано злоякісне новоутворення (рак), але розмір злоякісної пухлини є недостатнім для визначення такого випадку Страховим та здійснення Страхової Виплати згідно з умовами Правил, визнавати Страховим Випадком факт діагностування за умов, якщо з приводу такого діагнозу Застрахованій Особі було проведено операцію з видалення такої пухлини, що мала своїм наслідком видалення всього органу, що був уражений пухлиною.

1.5.3.2.      Перший Інфаркт Міокарда:

Серцевий напад (інфаркт міокарда) - некроз частини серцевого м’язу, що виникає через закупорку однієї з коронарних артерій внаслідок атеросклерозу, спазму, тромбу або емболії. Цей діагноз підтверджується наявністю принаймні трьох з наведених нижче критеріїв:

1)   Гострі прояви та ознаки, клінічно прийнятні для діагностування інфаркту міокарда; та

2)   Свіжі зміни на електрокардіограмі  (ЕКГ), що свідчать про наявність  зміни сегмента ST (підйом або зниження) або зміни зубця Т, або патологічного Q, або блокади лівої ніжки пучка Гіса; та

3)   Дані достовірного візуального методу дослідження, що свідчать про наявність нового ураження життєздатного серцевого м’язу або місцеве порушення рухомості стінки серця;

4)   Виявлення внутрішньо коронарного тромбозу на ангіографії.

Діагноз має бути підтверджено висновком лікаря-кардіолога.

1.5.3.3.      Інсульт:

Перший випадок гострого цереброваскулярного стану, що спричинив незворотний некроз тканини головного мозку через порушення мозкового кровообігу або  крововилив, що спричинив наведене нижче:

1)   Неврологічні симптоми, які клінічно прийнятні для діагностування інсульту;

2)   Дані магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії або іншого достовірного візуального методу дослідження, що відповідають діагнозу нового інсульту.

Такі стани є виключенням:

1)   Транзиторні ішемічні атаки;

2)   Захворювання судин з ураженням ока або зорового нерву;

3)   Повторний крововилив за вже наявного цереброваскулярного стану;

4)   Безсимптомний інсульт, виявлений під час візуального методу дослідження.

1.5.3.4.      Розсіяний склероз

Достовірне виявлення розсіяного склерозу, підтверджене усім наведеним нижче:

1)   Наявність типових симптомів демієлінізації та порушень моторної та сенсорної функцій, що безперервно триває протягом принаймні 6 (шести) місяців; та

2)   Належним чином задокументовані принаймні 2 (два) загострення та принаймні 2 (дві) ремісії названих симптомів та неврологічних дефіцитів в анамнезі.

Наявність характерних змін у цереброспінальній рідині, нарівні зі специфічними ушкодженнями, які реєструються при МРТ.

1.5.3.5.      Ниркова Недостатність

Хронічна незворотна недостатність функції обох нирок, що вимагає постійного гемодіалізу або трансплантації нирки, що має бути підтверджено висновком лікаря-нефролога.

Гостра зворотна ниркова недостатність, що потребує тимчасового гемодіалізу, є виключенням.

1.5.3.6.      Трансплантація Життєво Важливих Органів

Незворотна недостатність серця, легені, цілої нирки, підшлункової залози або будь-якої комбінації цих органів, за якої лікарем було визначено медичну необхідність заміни органу(-ів) шляхом пересадки цілого органу (-ів) від людини-донора, незалежно від того, чи таку пересадку було здійснено одразу, чи Застраховану Особу було внесено до переліку осіб, що очікують на трансплантацію; або незворотна недостатність печінки, за якої лікарем було визначено медичну необхідність заміни цілого органу або його частини шляхом пересадки цілого органу або його тканин від людини-донора, незалежно від того, чи таку пересадку було здійснено одразу, чи Застраховану Особу було внесено до переліку осіб, що очікують на трансплантацію:

Трансплантація інших органів, їхніх частин, тканин або клітин є виключенням.

1.5.3.7.      Сліпота

Повна, клінічно підтверджена та невідновна втрата зору на обидва ока внаслідок хвороби або Нещасного випадку. Сліпота має бути підтверджена висновком лікаря-офтальмолога та не підлягати корекції за допомогою медичних процедур або інших засобів.

1.5.4.  Страховик звільнить Страхувальника від сплати чергової Страхової Премії за Договором Страхування (WP), якщо Страхувальник в результаті нещасного випадку або хвороби стане Повністю та Постійно Непрацездатним, як цей термін визначено нижче та з урахуванням наступних умов:

1.5.4.1.     Постійною та Повною Непрацездатністю згідно з цією Програмою є Непрацездатність, яка  виникла внаслідок нещасного випадку або діагностування хвороби і яка повністю та остаточно перешкоджає Страхувальнику займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за винагороду або заради отримання прибутку, за умови що Постійна та Повна Непрацездатність безперервно триває протягом щонайменше 180 (ста вісімдесяти) днів з дати настання нещасного випадку або діагностування захворювання. Непрацездатність протягом такого строку вважається Постійною та Повною тільки для цілей визначення початку відповідних зобов’язань Страховика щодо звільнення від сплати наступних Страхових Премій за Договором Страхування згідно з умовами цієї Програми.

1.5.4.2.     Незалежно від положень п. 1.5.4.1. Програми, Страховик визнає як Постійну та Повну Непрацездатність таку непрацездатність, яка виникла внаслідок перерахованих нижче випадків:

а) повної та невідновної втрати зору на обидва ока; або

б) повної та невідновної втрати через відчленування:

-  обох рук вище зап’ястя; або

-  обох стоп вище гомілковостопного суглоба; або

-  однієї руки вище зап’ястя та однієї стопи вище гомілковостопного суглоба.

1.5.4.3.     Протягом 180-денного очікувального періоду, зазначеного вище, Страхувальник зобов’язаний продовжувати сплачувати Страхові Премії. В кінці цього періоду, коли буде підтверджено, що непрацездатність Страхувальника є Постійною і Повною, Страховик поверне Страхувальнику Страхові Премії, одержані за Договором Страхування в період з дати настання нещасного випадку або діагностування хвороби.

1.5.4.4.     Не дивлячись на те, що докази наявності Повної і Постійної Непрацездатності були прийняті як достатні та переконливі, Страховик має право через розумно необхідні проміжки часу вимагати у Страхувальника підтвердження того, що Повна і Постійна непрацездатність триває.

1.5.4.5.     Якщо такі докази не надано або якщо Страхувальник знову стає здатним займатися будь-якою професійною чи трудовою діяльністю, а також виконувати будь-яку розумову або фізичну працю за винагороду або заради отримання прибутку, звільнення від сплати Страхових Премій припиняється, і Страхувальник починає знову нести відповідальність за повноту і своєчасність сплати Страхових Премій.

1.5.5.  Застрахованій Особі - Страхову Суму на випадок дожиття, надалі - Бонус за Лояльність (LB) у розмірі 25% суми сплачених Страхових Премій, Застрахована Особа залишилась живою на дату Закінчення дії Договору Страхування.

2.    Виключення та обмеження страхування:

2.1.   Подія не визнається Страховим Випадком та Страхові Виплати не здійснюються у разі, якщо випадок є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил Страхування, відповідно в такому разі жодна зі Страхових Виплат, передбачених в п. 1 Програми, не здійснюється.

2.2.   В доповнення до п. 2.1. Програми Страхові Виплати не здійснюються у разі, якщо:

2.2.1.      Причиною Смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку є наведене нижче:

2.2.1.1.                       Професійна діяльність Застрахованої Особи, у тому числі за таким фахом:

-       особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

-       каскадери;

-       циркові артисти (акробати, дресирувальники);

-       працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-       військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

-       аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

-       військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

-       члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

-       професійні спортсмени та тренери;

-       особисті охоронці;

-       водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням.

2.2.1.2.                       Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

2.2.1.3.                       Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

2.2.1.4.                       Пересування на підводному човні будь-якого типу;

2.2.1.5.                       Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

2.2.1.6.                       Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

2.2.1.7.                       Отруєння, вдихання отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

2.2.1.8.                       Будь-яке інфекційне бактеріальне зараження, за винятком інфекційного зараження внаслідок поранення або будь-якого іншого травматичного пошкодження тканин внаслідок нещасного випадку;

2.2.1.9.                       Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

2.2.1.10.                   Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

2.2.1.11.                   Нещасний Випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 2.2.1.1. цієї Програми.

2.2.2.      Причиною критичного захворювання Застрахованої Особи є наведене нижче:

2.2.2.1.                       Завданням Застрахованою Особою собі тілесних ушкоджень;

2.2.2.2.                       Вживанням ліків, не призначених лікарем, алкогольним сп’янінням, вживанням наркотичних речовин;

2.2.2.3.                       Косметичними засобами або пластичною хірургією;

2.2.2.4.                       Вродженими аномаліями та їх наслідками і станами, що з них походять, окрім вроджених вад та аномалій, що їх було вперше діагностовано під час дії Договору страхування після закінчення періоду очікування;

2.2.2.5.                       Хворобами, що передаються статевим шляхом;

2.2.2.6.                       Отруєнням, вдиханням отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

2.2.2.7.                       Причинами, обставинами, станом здоров’я або захворюванням, що існували до початку дії цієї Програми.

2.2.3.      Причиною Повної та Постійної Непрацездатності Застрахованої Особи є наведене нижче:

2.2.3.1.                       Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

-  особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки

-  каскадери;

-  військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють у політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

-  військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби,

-  службовці МВС;

-  парашутисти;

-  охоронці, незалежно від того, озброєні чи ні;

-  робітники, що працюють із використанням гірського спорядження (на висоті вище трьох поверхів), робота на щоглах та на опорних щоглах високовольтних ліній електропередачі;

-  аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністи);

-  водолази, працівники, чия діяльність пов’язана із підводним занурюванням;

-  члени гірської рятувальної служби;

-  гірські провідники;

-  працівники рятувальних служб, підпорядкованих відповідним органам державної влади (МНС або аналогічні), що безпосередньо виконують рятувальні роботи на місці подій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, катастроф природнього або техногенного характеру тощо або роботи з протидії таким явищам та їхнім негативним наслідкам;

-  пожежники;

-  шахтарі в забої;

-  працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

-  персонал, що обслуговує техніку та залізничне полотно;

-  професійні спортсмени та тренери;

-  циркові артисти (акробати, дресирувальники).

2.2.3.2.                       Тілесні ушкодження або хвороби, навмисно завдані самому собі, у здоровому глузді або в стані психічного розладу;

2.2.3.3.                       Тілесні ушкодження, навмисно нанесені Застрахованій Особі будь-якою особою або особами за згодою Застрахованої Особи, незалежно від психічного стану Застрахованої Особи;

2.2.3.4.                       Тілесні ушкодження, отримані внаслідок:

- Заняття спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, будь-яким кінним спортом, повітряним спортом, альпінізмом, бойовими видами мистецтва, дайвінгом (глибше, ніж на 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

- Подорожування або польоту в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

- Пересування на підводному човні будь-якого типу;

- Тренування або пілотування або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом;

- Безпосередньої участі у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

- Отруєння, вдихання отруйних  газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

- Будь-яких методів або способів лікування неврологічних та психічних захворювань, незалежно від їх класифікації, психічних відхилень, депресійного стану або розладів вищої нервової діяльності;

- Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

- Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

- Нещасного випадку в результаті керування Страхувальником мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Страхувальником службових обов’язків, з урахуванням п. 2.2.3.1. цієї Програми;

- Нещасного випадку, та які спричинили килу, люмбаго або запалення сідничного нерва.

 

3.    Строк дії Договору Страхування:

Строк дії Договору Страхування, укладеного за цією Програмою, визначається Сторонами у Договорі Страхування.

4.      Письмова заява про настання Страхового Випадку

4.1.   У разі настання Страхового Випадку Застрахована Особа або Вигодонабувач може подати заяву на здійснення Страхових Виплат. У будь-якому випадку письмове повідомлення про настання Страхового Випадку за встановленою Страховиком формою разом з документами, що підтверджують факт, причини, обставини та наслідки настання Страхового Випадку, повинно бути надано Страховику протягом 60 (шістдесяти) днів після настання випадку, що має ознаки страхового. Для ризиків смерті, смерті внаслідок Нещасного випадку, ризику діагностування критичного захворювання здійснюється тільки одна Страхова Виплата, після чого Договір Страхування припиняє дію.

4.2.   Перелік документів, які необхідно надати для одержання Страхової Виплати наведено у статті 15 Правил.

5.      Припинення дії Договору Страхування

5.1.  Додатково до п. 18.1 Правил Договір Страхування припиняє дію на дату події, що настане раніше, а саме:

5.1.1. Дата Закінчення дії Договору Страхування; або

5.1.2. Дата здійснення Страхової Виплати на випадок смерті або/та Страхової Виплати на випадок смерті внаслідок Нещасного випадку; або

5.1.3. Дата здійснення Страхової Виплати на випадок діагностування критичного захворювання.

5.2.  Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми та Договору Страхування, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

6.      Прикінцеві положення

6.1.       До цієї Програми не застосовуються положення Правил Страхування стосовно:

6.1.1. Одноразової Страхової Премії (п. 5.3 Правил);

6.1.2.  Надання Кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

6.1.3.  Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил).

6.1.4.  Положення про індексацію для Програм страхування основних ризиків (Додаток 1-29) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31) не застосовуються до цієї Програми.

6.2.       Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

6.3.       Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

Додатки до правил страхування 2023

1. Загальні положення

1.1. Положення цієї Програми складають невід‘ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою здійснюється страхування додаткових ризиків Страхувальника, прізвище, ім’я та по батькові якого зазначаються в Договорі Страхування, на письмову вимогу Страхувальника, здійснену в момент подання Заяви про Страхування або пізніше у відповідному Додатку до Договору Страхування протягом строку дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховими Випадками, що включається до цієї Програми, є критичні захворювання Застрахованої Особи, наведені у статті 2 цієї Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

1.6. Малолітні та неповнолітні особи – тобто, особи, яким не виповнилося 18 (вісімнадцять) років - не можуть бути застраховані за цією Програмою.

2. Перелік страхових випадків

2.1. Згідно з цією Програмою, Страховим Випадком є подія, що відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до обраного Страхувальником Варіанту Страхового покриття, а саме встановлення діагнозу одного з захворювань або проведення хірургічного втручання, зазначених нижче:

2.1.1. Варіант І - 1 хвороба: Рак

2.1.2. Варіант ІІ - 7 хвороб/станів: Рак, Перший Інфаркт міокарда, Інсульт, Коронарне шунтування, Ниркова недостатність, Сліпота (Втрата зору), Трансплантація життєво важливих органів;

2.1.3. Варіант ІІІ - 32 хвороби/станів: Рак, Перший Інфаркт міокарда, Інсульт, Коронарне шунтування, Ниркова недостатність, Апластична анемія, Сліпота (Втрата зору), Термінальна стадія захворювання легенів,

Термінальна стадія печінкової недостатності, Кома, Глухота (втрата слуху), Хірургічне втручання на серцевому клапані, Втрата мовлення, Численні (масивні) опіки, Трансплантація життєво важливих органів, Розсіяний склероз, Параліч (Втрата функції кінцівок), Хвороба Паркінсона, Хірургічне втручання на аорті, Хвороба Альцгеймера/Тяжка деменція, Фульмінантний гепатит, Первинна легенева гіпертензія, Смертельна невиліковна хвороба, Доброякісна пухлина головного мозку, Енцефаліт, Поліомієліт, Бактеріальний менінгіт, Тяжка травма голови, Апалічний синдром, Інші тяжкі захворювання коронарних артерій, Склеродермія, що прогресує, Системний червоний вовчак з люпус-нефрітом.

3. Визначення

3.1. В даній Програмі використовуються такі визначення:

3.1.1. Рак:

Злоякісна пухлина, що характеризується неконтрольованим ростом та розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується інвазією та деструкцією нормальної тканини та її руйнуванням. Цей діагноз має бути підтверджений результатами гістологічного дослідження та засвідчений лікарем-онкологом або лікарем-патологом.

Наведене нижче є виключенням:

1) Пухлини, гістологічно описані як доброякісні, передракові або неінвазивні, carcinoma-in-situ, прикордонні, з низьким злоякісним потенціалом, або інші, що відповідають класу Tа за чинною класифікацією TNM;

2) Гіперкератоз, базально-клітинна карцинома, сквамозно-клітинна карцинома; меланоми товщиною менше 1 мм за шкалою Бреслоу (Breslow) або менше рівня III за Кларком (Clark), за відсутності метастазів;

3) Рак передміхурової залози, за винятком історично віднесеного до типу, більшого за 6 за класифікацією Глісона, або такого, що прогресував принаймні до класу T2N0M0 за класифікацією TNM;

4) Папілярна мікрокарцинома щитовидної залози без інвазії за межі органу;

У всіх випадках, коли діагностовано злоякісне новоутворення (рак), але розмір злоякісної пухлини є недостатнім для визначення такого випадку Страховим та здійснення Страхової Виплати згідно з умовами Правил, визнавати Страховим Випадком факт діагностування за умов, якщо з приводу такого діагнозу Застрахованій Особі було проведено операцію з видалення такої пухлини, що мала своїм наслідком видалення всього органу, що був уражений пухлиною.

3.1.2. Перший Інфаркт Міокарда:

Серцевий напад (інфаркт міокарда) - некроз частини серцевого м’язу, що виникає через закупорку однієї з коронарних артерій внаслідок атеросклерозу, спазму, тромбу або емболії. Цей діагноз підтверджується наявністю принаймні трьома з наведених нижче критеріїв:

1) Гострі прояви та ознаки, клінічно прийнятні для діагностування інфаркту міокарда; та

2) Свіжі зміни на електрокардіограмі (ЕКГ), що свідчать про наявність зміни сегмента ST (підйом або зниження) або зміни зубця Т, або патологічного Q, або блокади лівої ніжки пучка Гіса; та

3) Дані достовірного візуального методу дослідження, що свідчать про наявність нового ураження життєздатного серцевого м’язу або місцеве порушення рухомості стінки серця; та

4) Виявлення внутрішньокоронарного тромбозу на ангіографії.

Діагноз має бути підтверджено висновком лікаря-кардіолога.

Усі інші форми гострих коронарних синдромів є виключенням.

3.1.3. Інсульт:

Перший випадок гострого цереброваскулярного стану, що призвів до незворотного некрозу тканини головного мозку через порушення мозкового кровообігу або крововилив, що спричинив наведене нижче:

1) Неврологічні симптоми, клінічно прийнятні для діагностування інсульту;

2) Дані магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії або іншого достовірного візуального методу дослідження, що відповідають діагнозу нового інсульту.

Такі стани є виключенням:

1) Транзиторні ішемічні атаки;

2) Захворювання судин з ураженням ока або зорового нерву;

3) Повторний крововилив за вже наявного цереброваскулярного стану;

4) Безсимптомний інсульт, виявлений під час візуального методу дослідження.

3.1.4. Коронарне шунтування:

Фактично перенесене протягом дії Програми хірургічне втручання з розкриттям грудної клітки з метою корекції звуження або закупорки однієї або кількох коронарних артерій методом шунтування. Цей діагноз має бути підтверджений ангіографічними даними значної обструкції коронарної артерії, та процедура має бути призначена лікарем-кардіологом за медичними показаннями. У разі, якщо Застрахованою Особою протягом дії Програми було фактично перенесене хірургічне втручання з метою корекції звуження або закупорки коронарних артерій методом стентування, розмір Страхової Виплати становитиме 50% від Страхової Суми за умови, що підставами для здійснення такого хірургічного втручання були стеноз або тромбоз більше 50% просвіту судини, коли, за даними проведеної КТ-коронарографії, коронароангіографії (КАГ), коронаровентрикулографії (КВГ) чи іншого достовірного візуального методу дослідження виявлено одне із наступних уражень:

· 3-х судинне ураження з проксимальними стенозами (стеноз більше 50% просвіту будь-яких артерій серця, в т. ч. дрібного калібру у верхній третині судин);

· стеноз стовбура лівої коронарної артерії;

· проксимальний стеноз передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії.

3.1.5. Ниркова недостатність:

Хронічна незворотна недостатність функції обох нирок, що вимагає постійного гемодіалізу або трансплантації нирки, що має бути підтверджено висновком лікаря-нефролога.

Гостра зворотна ниркова недостатність, що потребує тимчасового гемодіалізу, є виключенням.

3.1.6. Апластична анемія:

Хронічне, стійке ураження кісткового мозку, що викликає анемію, нейтропенію та тромбоцитопенію та вимагає лікування хоча б одним з таких методів:

1) Переливання препаратів крові;

2) Використання стимуляторів кісткового мозку;

3) Використання імуносупресорів;

4) Трансплантація кісткового мозку.

Застрахована Особа має отримувати лікування протягом принаймні 3 (трьох) послідовних місяців.

Діагноз має бути підтверджено біопсією кісткового мозку та висновком лікаря-гематолога. При цьому мають бути наявні 2 (два) з 3 (трьох) таких показників:

1) Абсолютна кількість нейтрофілів менша за 500 на куб. мм;

2) Абсолютна кількість ретікулоцитів менша за 20 000 на куб. мм;

3) Кількість тромбоцитів менша за 20 000 на куб. мм.

3.1.7. Сліпота (Втрата зору):

Повна, клінічно підтверджена та невідновна втрата зору на обидва ока внаслідок хвороби або Нещасного випадку. Сліпота має бути підтверджена висновком лікаря-офтальмолога та не підлягати корекції за допомогою медичних процедур або інших засобів.

3.1.8. Термінальна стадія захворювання легень:

Термінальна стадія захворювання легень, що спричиняє хронічну дихальну недостатність, підтверджена висновком лікаря-пульмонолога та відповідає всім наведеним нижче критеріям:

1) Стійке зниження об’єму форсованого видиху на першій секунді (ОФВ1, FEV1) до значення менше ніж 1 літр. Вимірювання має відбутися 3 рази із інтервалом в 1 (один місяць); та

2) Постійна підтримуюча оксигенотерапія для корекції гіпоксії; та

3) Рівень парціального тиску кисню артеріальної крові 55 мм ртутного стовпчика або менше (PaO2 ≤ 55 мм рт. ст.).

3.1.9. Термінальна стадія печінкової недостатності:

Постійна та незворотна печінкова недостатність, що підтверджена висновком лікаря-гастроентеролога та спричинила все наведене нижче:

1) Постійна жовтяниця; та

2) Асцит; та

3) Печінкова енцефалопатія.

Вторинна печінкова недостатність, що зумовлена зловживанням алкоголю або наркотичних речовин є виключенням.

3.1.10. Кома:

- Кома це стан відсутності реакції на зовнішні подразники або внутрішні потреби принаймні протягом 96 (дев’яноста шести) годин поспіль. Цей діагноз має бути підтверджено необхідністю застосування заходів для підтримання життєдіяльності (інтубація та механічна вентиляція легенів).

Кома, спричинена алкогольною або наркотичною залежністю, є виключенням.

3.1.11. Глухота (втрата слуху):

Повна та невідновна втрата слуху на обидва вуха внаслідок Нещасного випадку або хвороби. Цей діагноз має бути підтверджений результатами аудіометрії або тестів на визначення звукового порогу (sound - threshold tests), засвідчений висновком лікаря - оторіноларинголога (ЛОР - лікаря) та не підлягати корекції за допомогою медичних процедур або інших засобів.

Термін «повна» – означає втрату щонайменше 80 децибел на всіх частотах слухового сприйняття.

3.1.12. Хірургічне втручання на серцевому клапані:

Фактично перенесене хірургічне втручання на відкритому серці з метою заміни або усунення дисфункцій серцевого клапану.

Вальвотомія, ендоскопічні та подібні процедури є виключенням.

3.1.13. Втрата мовлення:

Повна та незворотна втрата здатності розмовляти як результат травми або захворювання голосових зв’язок. Має бути встановлено, що нездатність розмовляти триває безперервно протягом 6 (шести) місяців. Цей діагноз має бути підтверджено висновком лікаря - оторіноларінголога (ЛОР - лікаря), та не підлягати корекції за допомогою медичних процедур або інших засобів.

Всі порушення, спричинені психічними розладами, є виключенням.

3.1.14. Масивні опіки:

Глибокі опіки з ураженням всіх шарів шкіри ступенів 3Б або 4 (або третього чи четвертого ступеню за міжнародною шкалою тяжкості опіків), які займають не менше 20% поверхні тіла Застрахованої Особи. Діагноз має бути підтверджено лікарем відповідної спеціалізації.

Наведене нижче є виключенням:

- опіки ступеня 3Б (або третього ступеню за міжнародною шкалою тяжкості опіків), спричинені Застрахованою Особою самою собі;

- опіки 1, 2 та ЗА ступенів (або першого та другого ступенів за міжнародною шкалою тяжкості опіків).

3.1.15. Трансплантація життєво важливих органів:

Незворотна недостатність серця, легені, підшлункової залози, цілої нирки, або будь-якої комбінації цих органів, за якої лікарем було визначено медичну необхідність заміни органу(-ів) шляхом пересадки цілого органу (-ів) від людини-донора, незалежно від того, чи таку пересадку було здійснено одразу, чи Застраховану Особу було внесено до переліку осіб, що очікують на трансплантацію; або незворотна недостатність печінки, за якої лікарем було визначено медичну необхідність заміни цілого органу або його частини шляхом пересадки цілого органу або його тканин від людини-донора, незалежно від того, чи таку пересадку було здійснено одразу, чи Застраховану Особу було внесено до переліку осіб, що очікують на трансплантацію.

Трансплантація інших органів, їхніх частин, тканин або клітин є виключенням.

3.1.16. Розсіяний склероз

Достовірне виявлення розсіяного склерозу, підтверджене усім наведеним нижче:

4) Наявність клінічного порушення моторної та сенсорної функцій, що безперервно триває протягом принаймні 6 (шести) місяців; та

5) Дані магнітно-резонансної томографії, що засвідчують наявність принаймні 2 (двох) осередків заміни нервової тканини на сполучну у головному або спинному мозку, характерну для розсіяного склерозу; та

6) Належним чином задокументовані принаймні 2 (два) загострення та принаймні 2 (дві) ремісії названих симптомів та неврологічних дефіцитів в анамнезі.

Інші випадки неврологічних порушень, пов’язаних з ВІЛ - інфекцією або з СЧВ (системний червоний вовчак), є виключеннями.

3.1.17. Параліч (втрата функцій кінцівок):

Повна та незворотна втрата функції принаймні 2 (двох) кінцівок внаслідок травми або захворювання. Цей стан має бути підтверджений відповідними неврологічними показниками та тривати принаймні 6 (шість) місяців.

Лікар–невролог має надати висновок, що параліч є постійним без можливості одужання.

Ушкодження, завдані самому собі, частковий параліч, тимчасовий післявірусний параліч, параліч, спричинений психологічними станами, є виключенням.

3.1.18. Хвороба Паркінсона:

Чітко встановлений лікарем-неврологом діагноз хвороби Паркінсона ідеопатичного походження за наявності принаймні двох з таких симптомів:

- закляклість м’язів;

- тремор;

- брадикінезія (аномальна повільність руху, повільність фізичних та розумових реакцій).

Цей діагноз має бути підтверджено:

1) Ознаками погіршення, що прогресує; та

2) Неспроможністю Застрахованої Особи виконувати (за допомогою або без) принаймні 3 (три) з 6 (шістьох) «видів щоденної життєдіяльності» протягом не менше 6 (шести) місяців:

Види щоденної життєдіяльності:

- Миття – здатність митися у ванні або душі (включаючи можливість увійти в та вийти з ванни або душу) або миття належної якості за допомогою інших засобів;

- Вдягання – спроможність безпечно надіти та зняти, послабити (розстібнути, розв’язати) усі предмети одягу та, як належно, усі застібки, штучні кінцівки та інші хірургічні пристосування;

- Пересування – здатність пересуватися від ліжка до стільця або інвалідного візка і навпаки;

- Мобільність – здатність рухатися в приміщенні з кімнати до кімнати рівними поверхнями;

- Відвідування туалету – здатність користуватися туалетом або інакше контролювати функції кишечнику та сечового міхура так, щоб підтримувати задовільний рівень особистої гігієни;

- Харчування – здатність приймати їжу самостійно за умови її готовності та досяжності.

Паркінсонізм, викликаний наркотичними речовинами або отруєнням, є виключенням.

3.1.19. Хірургічне втручання на аорті:

Фактично перенесене хірургічне втручання з метою корекції аневризми, звуження, обструкції або розшарування аорти за допомогою хірургічного отвору в грудній клітці або черевній порожнині. З метою визначення, під терміном маються на увазі грудна та черевна частини аорти, але не її гілки. У разі застосування малоінвазивних або внутрішньоартеріальних методик, розмір Страхової Виплати становитиме 50% від Страхової Суми.

3.1.20. Хвороба Альцгеймера/Тяжка деменція

Чітко встановлений діагноз хвороби Альцгеймера за наявності усіх таких симптомів та умов:

1) Втрата когнітивних здібностей із порушенням пам’яті та розумових операцій (встановлення послідовності, планування, підсумовування тощо), що призводять до істотного зниження розумових і соціальних здібностей; та

2) Зміна особистості; та

3) Поступове та постійне зниження когнітивних функцій; та

4) Типові результати нейропсихологічних досліджень та достовірних візуальних методів діагностики (комп’ютерної томографії тощо); та

5) Необхідність цілодобового щоденного догляду за Застрахованою Особою (у віці до 65 років); та

6) Неспроможність Застрахованої Особи користуватися телефоном, здійснювати покупки, управляти фінансами; та

7) Неспроможність Застрахованої Особи виконувати (за допомогою або без) принаймні 3 (три) з 6 (шістьох) «видів щоденної життєдіяльності» протягом не менше 6 (шести) місяців:

Види щоденної життєдіяльності:

- Миття – здатність митися у ванні або душі (включаючи можливість увійти в та вийти з ванни або душу) або миття належної якості за допомогою інших засобів;

- Вдягання – спроможність безпечно надіти та зняти, послабити (розстібнути, розв’язати) усі предмети одягу та, як належно, усі застібки, штучні кінцівки та інші хірургічні пристосування;

- Пересування – здатність пересуватися від ліжка до стільця або інвалідного візка і навпаки;

- Мобільність – здатність рухатися в приміщенні з кімнати до кімнати рівними поверхнями;

- Відвідування туалету – здатність користуватися туалетом або інакше контролювати функції кишечнику та сечового міхура так, щоб підтримувати задовільний рівень особистої гігієни;

- Харчування – здатність приймати їжу самостійно за умови її готовності та досяжності.

Діагноз та необхідність догляду мають бути підтверджені лікарем-неврологом.

Наведене нижче є виключенням:

1) Інші форми деменції через розлади роботи мозку або інші системні розлади або психіатричні стани;

2) Ушкодження головного мозку, пов’язані зі вживанням алкоголю або наркотичних речовин.

3.1.21. Фульмінантний гепатит:

Субмасивний або масивний некроз печінки викликаний вірусом гепатиту, що приводить до стрімкого розвитку печінкової недостатності. Цей діагноз має бути підтверджений усім з перерахованого нижче:

1) Стрімке зменшення розміру печінки;

2) Некроз із залученням цілих часточок, що залишає тільки ретикулярну строму, що спалася;

3) Стрімке погіршення функціональних тестів печінки;

4) Прогресуюча жовтяниця;

5) Печінкова енцефалопатія.

3.1.22. Первинна легенева гіпертензія:

Первинне підвищення тиску у легеневій артерії, яке не можна пояснити, що спричиняє ознаки гіпертензії та недостатності у правих відділах серця. Діагноз має бути підтверджено висновком лікаря-кардіолога або

спеціаліста з респіраторної медицини та принаймні 3 (трьома) з наведених нижче показників, а також результатами катетеризації порожнини серця.

1) Тиск в легеневій артерії 30 мм рт. ст. або вище;

2) ЕКГ ознаки гіпертрофії правої половини серця (зубець R у відведенні V1 та зубець S у відведенні V5 > 1.05 mВ/ RV1 та SV5 > 1.05 mV);

3) Зменшення концентрації кисню крові у стані спокою;

4) Збільшення діаметру правого шлуночка > 30 мм за результатами ЕхоКГ.

Легенева гіпертензія внаслідок захворювання легенів, хронічної гіпервентиляції, тромбоемболія легеневої артерії, захворювання лівих відділів серця, вроджених хвороб серця, вживання алкоголю або наркотичних речовин є виключенням.

3.1.23. Смертельні хвороби:

Заключний діагноз хвороби, яка очікувано призводить до смерті Застрахованої Особи протягом 12 місяців.

Цей діагноз має бути підтверджений фахівцем та засвідчений лікарем-консультантом, призначеним Страховиком.

Смертельні хвороби за наявності ВІЛ-інфекції є виключенням.

3.1.24. Доброякісна пухлина головного мозку:

Доброякісна пухлина головного мозку, яка є загрозою для життя, видалена хірургічним шляхом або, якщо неоперабельна, що призвела до постійного неврологічного дефіциту. Наявність пухлини має бути засвідчена лікарем-неврологом або нейрохірургом, а також підтверджена результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп’ютерної томографії (КТ) або інших достовірних візуальних методів діагностики.:

Наведене нижче є виключенням:

- Кісти;

- Гранульоми;

- Судинні мальформації;

- Гематоми;

- Пухлини гіпофіза або спинного мозку.

3.1.25. Енцефаліт:

Тяжке запалення речовини головного мозку (півкулі головного мозку, мозкового стовбуру або мозочку), що викликане вірусною інфекцією та призводить до постійного неврологічного дефіциту. Цей діагноз має бути засвідчений лікарем-неврологом, а також постійний неврологічний дефіцит має бути задокументований щонайменше 3 (трьох) місяців.

Енцефаліт, викликаний ВІЛ-інфекцією, бактеріальною або протозойною інфекцією, є виключенням.

3.1.26. Поліомієліт:

Виникнення поліомієліту, що відповідає наведеним нижче умовам:

1) Вірус поліомієліту визначено причиною захворювання; та

2) Наявність паралічу м’язів кінцівок або дихальних м’язів, що триває щонайменше 3 (три) місяці.

3.1.27. Бактеріальний менінгіт:

Бактеріальна інфекція, що призводить до тяжкого запалення оболонок головного мозку або спинного мозку, результатом якого є виражений незворотний та постійний неврологічний дефіцит. Неврологічний дефіцит має безперервно тривати не менше 3 (трьох) місяців. Цей діагноз має бути підтверджено:

1) Наявністю бактеріальної інфекції в спинномозковій рідині при люмбальній пункції;

2) Висновком лікаря-невролога.

Бактеріальний менінгіт за наявності ВІЛ-інфекції, асептичний, вірусний менінгіт, неінфекційний менінгіт, та менінгіт, що викликається паразитами, є виключенням.

3.1.28. Тяжка травма голови:

Травма голови внаслідок Нещасного випадку, що призводить до постійного неврологічного дефіциту, який має бути оцінений не раніше ніж через 3 (три) місяці від дати настання Нещасного випадку. Цей діагноз має бути засвідчений лікарем-неврологом і підтверджений однозначними результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп’ютерної томографії (КТ) або іншими достовірними візуальними методами діагностики.

Нещасний випадок має бути спричинений виключно та безпосередньо випадковими, насильницькими, зовнішніми і очевидними засобами та бути незалежним від всіх інших причин.

Наявною має бути також постійна неспроможність Застрахованої Особи виконувати (за допомогою або без) принаймні 3 (три) з 6 (шістьох) «видів щоденної життєдіяльності».

Види щоденної життєдіяльності:

- Миття – здатність митися у ванні або душі (включаючи можливість увійти в та вийти з ванни або душу) або миття належної якості за допомогою інших засобів;

- Вдягання – спроможність безпечно надіти та зняти, послабити (розстібнути, розв’язати) усі предмети одягу та, як належно, усі застібки, штучні кінцівки та інші хірургічні пристосування;

- Пересування – здатність пересуватися від ліжка до стільця або інвалідного візка і навпаки;

- Мобільність – здатність рухатися в приміщенні з кімнати до кімнати рівними поверхнями;

- Відвідування туалету – здатність користуватися туалетом або інакше контролювати функції кишечнику та сечового міхура так, щоб підтримувати задовільний рівень особистої гігієни;

- Харчування – здатність приймати їжу самостійно за умови її готовності та досяжності.

Наведене нижче є виключенням:

Субмасивний або масивний некроз печінки викликаний вірусом гепатиту, що приводить до стрімкого розвитку печінкової недостатності. Цей діагноз має бути підтверджений усім з перерахованого нижче:

1) Стрімке зменшення розміру печінки;

2) Некроз із залученням цілих часточок, що залишає тільки ретикулярну строму, що спалася;

3) Стрімке погіршення функціональних тестів печінки;

4) Прогресуюча жовтяниця;

5) Печінкова енцефалопатія.

3.1.22. Первинна легенева гіпертензія:

Первинне підвищення тиску у легеневій артерії, яке не можна пояснити, що спричиняє ознаки гіпертензії та недостатності у правих відділах серця. Діагноз має бути підтверджено висновком лікаря-кардіолога або спеціаліста з респіраторної медицини та принаймні 3 (трьома) з наведених нижче показників, а також результатами катетеризації порожнини серця.

1) Тиск в легеневій артерії 30 мм рт. ст. або вище;

2) ЕКГ ознаки гіпертрофії правої половини серця (зубець R у відведенні V1 та зубець S у відведенні V5 > 1.05 mВ/ RV1 та SV5 > 1.05 mV);

3) Зменшення концентрації кисню крові у стані спокою;

4) Збільшення діаметру правого шлуночка > 30 мм за результатами ЕхоКГ.

Легенева гіпертензія внаслідок захворювання легенів, хронічної гіпервентиляції, тромбоемболія легеневої артерії, захворювання лівих відділів серця, вроджених хвороб серця, вживання алкоголю або наркотичних речовин є виключенням.

3.1.23. Смертельні хвороби:

Заключний діагноз хвороби, яка очікувано призводить до смерті Застрахованої Особи протягом 12 місяців.

Цей діагноз має бути підтверджений фахівцем та засвідчений лікарем-консультантом, призначеним Страховиком.

Смертельні хвороби за наявності ВІЛ-інфекції є виключенням.

3.1.24. Доброякісна пухлина головного мозку:

Доброякісна пухлина головного мозку, яка є загрозою для життя, видалена хірургічним шляхом або, якщо неоперабельна, що призвела до постійного неврологічного дефіциту. Наявність пухлини має бути засвідчена лікарем-неврологом або нейрохірургом, а також підтверджена результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп’ютерної томографії (КТ) або інших достовірних візуальних методів діагностики.:

Наведене нижче є виключенням:

- Кісти;

- Гранульоми;

- Судинні мальформації;

- Гематоми;

- Пухлини гіпофіза або спинного мозку.

3.1.25. Енцефаліт:

Тяжке запалення речовини головного мозку (півкулі головного мозку, мозкового стовбуру або мозочку), що викликане вірусною інфекцією та призводить до постійного неврологічного дефіциту. Цей діагноз має бути засвідчений лікарем-неврологом, а також постійний неврологічний дефіцит має бути задокументований щонайменше 3 (трьох) місяців.

Енцефаліт, викликаний ВІЛ-інфекцією, бактеріальною або протозойною інфекцією, є виключенням.

3.1.26. Поліомієліт:

Виникнення поліомієліту, що відповідає наведеним нижче умовам:

1) Вірус поліомієліту визначено причиною захворювання; та

2) Наявність паралічу м’язів кінцівок або дихальних м’язів, що триває щонайменше 3 (три) місяці.

3.1.27. Бактеріальний менінгіт:

Бактеріальна інфекція, що призводить до тяжкого запалення оболонок головного мозку або спинного мозку, результатом якого є виражений незворотний та постійний неврологічний дефіцит. Неврологічний дефіцит має безперервно тривати не менше 3 (трьох) місяців. Цей діагноз має бути підтверджено:

1) Наявністю бактеріальної інфекції в спинномозковій рідині при люмбальній пункції;

2) Висновком лікаря-невролога.

Бактеріальний менінгіт за наявності ВІЛ-інфекції, асептичний, вірусний менінгіт, неінфекційний менінгіт, та менінгіт, що викликається паразитами, є виключенням.

3.1.28. Тяжка травма голови:

Травма голови внаслідок Нещасного випадку, що призводить до постійного неврологічного дефіциту, який має бути оцінений не раніше ніж через 3 (три) місяці від дати настання Нещасного випадку. Цей діагноз має бути засвідчений лікарем-неврологом і підтверджений однозначними результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп’ютерної томографії (КТ) або іншими достовірними візуальними методами діагностики.

Нещасний випадок має бути спричинений виключно та безпосередньо випадковими, насильницькими, зовнішніми і очевидними засобами та бути незалежним від всіх інших причин.

Наявною має бути також постійна неспроможність Застрахованої Особи виконувати (за допомогою або без) принаймні 3 (три) з 6 (шістьох) «видів щоденної життєдіяльності».

Види щоденної життєдіяльності:

- Миття – здатність митися у ванні або душі (включаючи можливість увійти в та вийти з ванни або душу) або миття належної якості за допомогою інших засобів;

- Вдягання – спроможність безпечно надіти та зняти, послабити (розстібнути, розв’язати) усі предмети одягу та, як належно, усі застібки, штучні кінцівки та інші хірургічні пристосування;

- Пересування – здатність пересуватися від ліжка до стільця або інвалідного візка і навпаки;

- Мобільність – здатність рухатися в приміщенні з кімнати до кімнати рівними поверхнями;

- Відвідування туалету – здатність користуватися туалетом або інакше контролювати функції кишечнику та сечового міхура так, щоб підтримувати задовільний рівень особистої гігієни;

- Харчування – здатність приймати їжу самостійно за умови її готовності та досяжності.

Наведене нижче є виключенням:

1) Травма спинного мозку;

2) Ушкодження голови, завдане Застрахованою Особою самою собі.

3.1.29. Апалічний синдром:

Розповсюджений некроз кори головного мозку з непошкодженим стовбуром головного мозку. Цей діагноз має бути чітко підтверджений лікарем-неврологом профільного медичного закладу. Тривалість цього стану не менше 1 (одного) місяця має бути підтверджена медичними документами.

3.1.30. Інші тяжкі захворювання коронарних артерій:

Звуження просвіту як мінімум однієї коронарної артерії не менш ніж на 75% та двох інших не менш ніж на 60%, що підтверджено результатами коронарної артеріографії, незалежно від того, чи було виконане будь-яке хірургічне втручання на коронарній артерії.

В даному випадку під коронарною артерією мається на увазі ліва коронарна артерія, ліва передня низхідна, огинальна та права коронарна артерія.

Діагноз має бути підтверджено усіма наведеними нижче умовами:

1) Обмеження фізичної активності; та

2) Депресія сегмента ST не менше ніж на 2 мм в 2 (двох) відведеннях при ЕКГ з навантаженням; та

3) Погіршення скоротливості не менш ніж двох сегментів серцевого м’язу, при виконанні стрес-ЕхоКГ.

3.1.31. Склеродермія, що прогресує:

Системне судинно-колагенове захворювання, що викликає дифузний фіброз шкіри, кровоносних судин та внутрішніх органів, що прогресує. Цей діагноз має бути безсумнівно та однозначно підтверджений результатами

біопсії та серологічних тестів, а сама хвороба має досягти системного розповсюдження із залученням серця, легенів або нирок.

Наведене нижче є виключенням:

1) Вогнищева склеродермія (лінійна склеродермія або кільцеподібна склеродермія (Морфеа));

2) Еозинофільний фасцит;

3) CREST-синдром.

3.1.32. Системний червоний вовчак з люпус-нефритом:

Полісистемне, поліфакторіальне, аутоіммунне захворювання, яке характеризується утворенням ауто-антитіл до власної ниркової тканини. В умовах цієї Програми системний червоний вовчак обмежений такими формами системного червоного вовчака, які протікають з залученням нирок (з III по V клас люпус-нефриту, який підтверджений результатами біопсії нирок і відповідає класифікації ВООЗ).

Заключний діагноз має бути засвідчений сертифікованим лікарем-ревматологом або лікарем-імунологом, або лікарем-нефрологом.

Класифікація люпус-нефриту за ВООЗ:

Клас І: Люпус-гломерулонефрит з мінімальними змінами;

Клас II: Мезангіальний люпус-гломерулонефрит;

Клас III: Фокальний сегментарний проліферативний люпус-гломерулонефрит;

Клас IV: Дифузний проліферативний люпус-гломерулонефрит;

Клас V: Мембранозний люпус-гломерулонефрит;

4. Розміри Страхової Виплати та Період Очікування

4.1. Страхова Виплата здійснюється згідно з умовами цієї Програми в розмірі Страхової Суми, зазначеної в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

4.2. Страхова Виплата здійснюється за таких умов:

4.2.1. На момент встановлення діагнозу Застрахована Особа була живою, про що свідчить той факт, що дата її смерті є пізнішою за дату а) встановлення діагнозу та б) найпізнішу дату будь-якого з медичних документів, на підставі яких було поставлено діагноз та які було надано разом з Заявою про здійснення Страхової Виплати;

4.2.2. Заява про здійснення Страхової Виплати за будь-якою з програм є підписаною Застрахованою Особою власноруч, окрім випадків коли це об`єктивно не є можливим з огляду на фізичний стан Застрахованої Особи (кома, параліч та інше).

4.2.3. Обов’язковою умовою здійснення Страхової Виплати є виникнення симптомів захворювання після 90 (дев’яносто) днів з дати початку дії цієї Програми (тобто після закінчення Періоду Очікування).

В разі виникнення одного чи декількох захворювань/станів або проведення операцій, зазначених в п. 4.2 цієї Програми, одночасно або послідовно

Страхова Виплата буде здійснюватись один раз в розмірі Страхової Суми, зазначеної для цієї Програми в Договорі Страхування.

4.2.4. У разі, якщо випадок, що має ознаки страхового, стався протягом «періоду очікування» та мало місце внесення змін до умов Договору Страхування (збільшення/зменшення розміру Страхової (-их) Суми (сум) та/або збільшення/зменшення кількості захворювань) на останню дату сплати, від якої рахується «період очікування», то сума Страхової Виплати розраховується та резервується відповідно до умов програми страхуваня/розмірів Страхових Сум/кількості захворювань, що мали місце до останньої дати сплати, на яку вносилися зміни (тобто, до внесення змін).

4.3. У разі смерті Застрахованої Особи належна їй за умовами цієї Програми, але не одержана нею Страхова Виплата буде здійснена Вигодонабувачам, визначеним у Заяві про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування, які будуть живими на момент здійснення Страхової Виплати. Частку Вигодонабувача, який не буде живим на дату здійснення Страхової Виплати, буде сплачено спадкоємцям такого Вигодонабувача, встановленим згідно з законодавством України. Якщо на момент здійснення Страхової Виплати жоден з Вигодонабувачів не буде живим (або Вигодонабувачі не визначені), Страхову виплату буде здійснено спадкоємцям Застрахованої Особи з урахуванням норм законодавства, чинних на момент здійснення виплати.

5. Виключення із Страхових Випадків

5.1. Додатково до статті 4. «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил Страхова Виплата за цією Програмою не буде здійснюватись в разі, якщо хвороба прямо або опосередковано спричинена:

5.1.1. Завданням Застрахованою Особою собі тілесних ушкоджень;

5.1.2. Вживанням ліків, не призначених лікарем, алкогольним сп’янінням, вживанням наркотичних речовин;

5.1.3. Косметичними засобами або пластичною хірургією;

5.1.4. Вродженими аномаліями та їх наслідками і станами, що з них походять, окрім вроджених вад та аномалій, що їх було вперше діагностовано під час дії Договору Страхування після закінчення періоду очікування;

5.1.5. Хворобами, що передаються статевим шляхом;

5.1.6. Отруєнням, вдиханням отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

5.1.7. Причинами, обставинами, станом здоров’я або захворюванням, що існували до початку дії цієї Програми.

6. Розміри страхових внесків (премій), вікові групи та страхові тарифи

6.1. Страхова Премія встановлюється Страховиком з урахуванням обраного Варіанту переліку страхових випадків, зазначеного в п. 2.1 Програми, розміру Страхової Суми, строку дії Програми, періоду страхування та віку Застрахованої Особи.

6.2. Страхові Тарифи цієї Програми протягом періоду страхування залежать від Типу Страхового Тарифу, обраного Варіанту переліку страхових випадків, віку Застрахованої Особи на момент укладання та на кожний конкретний рік дії Договору Страхування.

6.3. Для цієї Програми встановлено такі вікові групи: 18-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-64. Страхові Тарифи за цією Програмою не змінюються для Застрахованих Осіб протягом періоду їх віднесення за фактичним віком до певної вікової групи з врахуванням умов п.6.5 Програми.

6.4. Для страхування на умовах цієї Програми може бути обраний один з таких Типів Страхових Тарифів:

6.4.1. На 1 (один) рік;

6.4.2. На 5 (п’ять) років;

6.4.3. На 10 (десять) років;

6.4.4. До досягнення віку 65 (шістдесят п’ять) років - Страховий Тариф, визначений на день початку дії цієї Програми, дійсний до кінця періоду страхування;

6.5. Фактичний вік Застрахованої Особи та страховий тариф. Протягом узгодженого періоду страхування розмір Страхового Тарифу збільшується в залежності від фактичного віку Застрахованої Особи таким чином:

6.5.1. Якщо при укладанні Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 1 (один) рік згідно з п.6.4.1 Програми, то він збільшується на річницю дії цієї Програми, що настає після переходу Застрахованої Особи в наступну вікову групу;

6.5.2. Якщо при укладанні Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 5 (п’ять) років згідно з п. 6.4.2 Програми, то він підвищується на кожну 5 (п’яту) річницю дії цієї Програми до розміру, що встановлений для тієї вікової групи, яка відповідає фактичному віку Застрахованої Особи;

6.5.3. Якщо при укладанні Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 10 (десять) років згідно з п. 6.4.3 Програми, то він підвищується на кожну 10 (десяту) річницю дії цієї Програми до розміру, що встановлений для тієї вікової групи, яка відповідає фактичному віку Застрахованої Особи;

6.5.4. Розмір Страхового Тарифу до 65 (шістдесяти п’яти) річного віку згідно з п. 6.4.4 Програми визначається одноразово залежно від віку Застрахованої Особи на дату початку дії цієї Програми;

6.6. Додатково до положень пунктів 6.1-6.5 цієї Програми Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою протягом або у разі поновлення її дії. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом тридцяти днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни, або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

7. Письмова заява про настання Страхового Випадку

7.1. Повідомлення про настання подій, зазначених в пунктах 2.1.1., 2.1.2. та 2.1.3. цієї Програми, повинно бути надано Страховикові в письмовій формі протягом 60 (шістдесяти) днів з дати встановлення відповідного діагнозу або дати проведення хірургічної операції у зв’язку з відповідними хворобами. В цілях цієї Програми таке письмове повідомлення буде вважатись належним за умови, що воно надано разом з документами, на підставі яких Застрахована Особа може бути ідентифікована. Вся інформація, що вимагається Страховиком для ухвалення рішення щодо здійснення Страхової Виплати, повинна бути надана протягом 60 (шістдесяти) днів з дати встановлення діагнозу або з дня виписки у випадку госпіталізації.

7.2. Якщо Застрахована Особа не надає необхідну інформацію без поважних на це причин протягом часу, встановленого в пункті 7.1 цієї Програми, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати.

8. Медичне обстеження

При розгляді заяви на одержання Страхової Виплати Страховик має право направити Застраховану Особу на медичне обстеження/огляд за власний рахунок. Якщо Застрахована Особа відмовляється пройти медичне обстеження або наданих нею медичних документів недостатньо для підтвердження факту настання Страхового Випадку через значний час, що пройшов з моменту настання Страхового Випадку, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати за цією Програмою.

9. Строк дії Програми

9.1. Датою початку дії цієї Програми буде дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у Договорі Страхування або відповідному Додатку до Договору Страхування.

9.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

9.3. Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

9.3.1. Після здійснення Страхової Виплати за цією Програмою; або

9.3.2. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

9.3.3. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

9.3.4. Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

9.3.5. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

9.4. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Сплата будь-яких сум грошових коштів (Страхових Премій) або їх прийняття після припинення дії Програми не призводить до виникнення у Страховика будь-якої відповідальності, за винятком відповідальності з їх повернення.

10. Надання неповної інформації

10.1. Застрахована Особа зобов’язана повністю та чесно заповнити Заяву про Страхування та відповісти чесно та в повному обсязі на всі письмові питання Страховика, що містяться в Заяві про Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг.

10.2. Будь-який обман, подання свідомо неправдивих відомостей, їх приховування в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку страхових випадків за існуючим Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг є підставою для відмови Страховика у здійсненні Страхових Виплат. Договір Страхування, укладений на підставі такої заяви, припиняє свою дію або визнається недійсним з дати початку дії Програми або з дати поновлення надання

страхових послуг відповідно. В такому разі зобов’язання Страховика обмежуються зобов’язанням повернути Страхові Премії з початку дії Програми або поновлення надання страхових послуг за вирахуванням будь-яких зобов’язань Страхувальника за Договором Страхування.

10.3. В разі з’ясування Страховиком після отримання заяви на одержання Страхової Виплати, що причиною Страхового Випадку, був факт, подія, обставина, про які Страховик не дізнався через навмисно неправдиву інформацію, неправдиве свідчення, приховування даних в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку Страхових Випадків за чинним Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати, дія Програми негайно достроково припиняється та Страховик зобов’язаний повернути незароблену премію (якщо така є).

11. Невідповідність віку Застрахованої Особи

Якщо з’ясовується, що вік Застрахованої Особи відрізняється від віку, зазначеного в Договорі Страхування, то Страхова Сума буде скоригована пропорційно до різниці між сплаченою Страховою Премією та належною Страховою Премією. Якщо фактичний вік Застрахованої Особи на початок дії Програми не відповідав вимогам Страховика щодо можливості страхування, Страховик має право припинити дію Програми згідно з вимогами законодавства.

12. Прикінцеві положення

12.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

12.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (пункт 6.5 Правил);

12.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (пункт 6.6 Правил);

12.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

12.1.4. Права на Негарантований бонус (пункт 20.1 Правил);

12.1.5. Положення про індексацію для Програм страхування додаткових ризиків (Додаток 1-30) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

12.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

12.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30

(тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

12.4. Всі прямо не визначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет Страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки у тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначені в Договорі Страхування (Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування) відповідно до письмової вимоги Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом строку дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховими Випадками, що включається до цієї Програми, є критичні захворювання Застрахованої Особи, наведені у статті 2 цієї Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Перелік Страхових Випадків

2.1. Згідно з цією Програмою, Страховим Випадком є подія, що відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити Застрахованій Особі Страхову Виплату відповідно до обраного Страхувальником Варіанту Страхового покриття, а саме встановлення діагнозу одного з захворювань або проведення хірургічного втручання, зазначених нижче:

2.1.1. Варіант 1: Рак;

2.1.2. Варіант 2: Рак; Апластична анемія; Менінгіт; Глухота (втрата слуху); Доброякісна пухлина головного мозку; Гостра ревматична лихоманка; Хронічний активний вірусний гепатит; Інфікування ВІЛ при переливанні крові; Параліч; Поліомієліт; Ниркова недостатність; Цукровий

діабет; Придбані хронічні захворювання серця; Правець; Сліпота (втрата зору); Трансплантація життєво важливих органів, включаючи трансплантацію кісткового мозку; Хірургічне лікування захворювань аорти; Хірургічне втручання на серцевому клапані; Енцефаліт; Епілепсія.

3. Визначення

3.1. В даній Програмі використовуються такі визначення:

3.1.1. Рак:

Злоякісна пухлина, що характеризується неконтрольованим ростом та розповсюдженням злоякісних клітин, що супроводжується інвазією та деструкцією нормальної тканини та її руйнуванням. Даний діагноз має бути підтверджений результатами гістологічного аналізу на злоякісність, патологоанатомом (патоморфологом) та онкологом. Визначення також включає лейкемію, лімфоми та хворобу Ходжкіна, астроцитоми (зі ступенем злоякісності не нижче 2).

Датою встановлення діагнозу злоякісного новоутворення вважається дата взяття матеріалу для гістологічного дослідження, в разі підтвердження діагнозу. Якщо проведення гістологічного аналізу неможливо з медичних причин, діагноз має бути підтверджений лікарем-онкологом із зазначенням таких причин і результатами додаткових методів дослідження, що дозволили верифікувати діагноз.

Розмір Страхової Виплати становить:

- 100% від Страхової Суми у разі діагностування раку (ICD-10 C00-C97) за виключенням пухлин, гістологічно описаних, як доброякісні та наведених нижче;

- 25% від Страхової Суми у разі діагностування неінвазивних пухлин, carcinoma-in-situ, прикордонних та з низьким злоякісним потенціалом (ICD-10 D00-D09, D32-33, D46);

- 10% від Страхової Суми у разі діагностування не-меланомних пухлин шкіри (ICD-10 C44).

Наведене нижче є виключенням:

- Гіперкератоз, базально-клітинна карцинома, сквамозно-клітинна карцинома; меланоми товщиною менше 1 мм за шкалою Бреслоу (Breslow) або менше рівня III за Кларком (Clark), за відсутності метастазів;

- Ракові пухлини передміхурової залози, віднесені за результатами гістологічного аналізу до класу T1a або T1b за класифікацією TNM, T1N0M0; папілярна карцинома щитовидної залози менше 1 см у діаметрі (у тому числі мультифокальна пухлина з діаметром кожного з вогнищ менше

1 см); папілярна мікрокарцинома сечового міхура (діаметром менше 1 см) і хронічний лімфоцитарний лейкоз у стадії нижче RAI 3;

У всіх випадках, коли діагностовано злоякісне новоутворення (рак), але розмір злоякісної пухлини є недостатнім для визначення такого випадку Страховим та здійснення Страхової Виплати згідно з умовами Правил, визнавати Страховим Випадком факт діагностування за умов, якщо з приводу такого діагнозу Застрахованій Особі було проведено операцію з видалення такої пухлини, що мала своїм наслідком видалення всього органу, що був уражений пухлиною.

- Всі пухлини при наявності ВІЛ-інфекції.

3.1.2. Апластична анемія:

Хронічне ураження кісткового мозку, яке проявляється у вигляді анемії, нейтропенії і тромбоцитопенії, підтверджене діагнозом лікаря-гематолога з урахуванням результатів лабораторного дослідження крові (вміст гранулоцитів менше 500 на мм3, тромбоцитів менше 20 000 мм3), яке вимагає проведення Застрахованій Дитині одного з перерахованих нижче методів лікування:

3.1.2.1. регулярне (щодоби) переливання крові або її компонентів протягом щонайменше 2 (двох) місяців;

3.1.2.2. використання імуносупресорів протягом щонайменше 2 (двох) місяців;

3.1.2.3. документально підтверджена трансплантація (пересадка) кісткового мозку.

Розмір Страхової Виплати залежить від методу лікування та складає:

- 50% від Страхової Суми у випадку проведення лікування методом, зазначеним в п. 3.1.2.1; та

- 100% від Страхової Суми у випадку проведення лікування методами, зазначеними в п. 3.1.2.2 та п. 3.1.2.3.

Наведене нижче є виключенням:

- виникнення апластичної анемії, як результат лікування інших захворювань;

- спадкова апластична анемія (Фанконі).

3.1.3. Менінгіт або бактеріальний менінгіт:

Запалення оболонок головного або спинного мозку, що супроводжується наявністю парезів або паралічів черепно-мозкових нервів або кінцівок, що

зберігаються на тлі проведеного лікування протягом щонайменше 3 (трьох) місяців. Цей діагноз має бути підтверджений лікарем-неврологом.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.4. Глухота (втрата слуху):

Повна та невідновна втрата слуху на одне або на обидва вуха внаслідок нещасного випадку або хвороби. Цей діагноз має бути підтверджений результатами аудіометрії, засвідчені висновком лікаря-отоларинголога. «Повна втрата слуху» означає, що результат аудіометрії повинен становити не менше +80 Дб на всіх частотах.

Випадок визнається страховим, якщо вік Застрахованої Дитини на момент події, що сталася в результаті хвороби, становить 2 (два) і більш повних років (у разі втрати слуху на одне вухо), або 1 (один) повний рік та більше (у разі втрати слуху на обидва вуха).

Розмір Страхової Виплати становить:

- 25% від Страхової Суми у випадку глухоти на 1 (одне) вухо та

- 100% від Страхової Суми у випадку глухоти на обидва вуха.

3.1.5. Доброякісна пухлина головного мозку:

Доброякісна пухлина головного мозку, що викликала пошкодження тканини мозку та вимагає видалення оперативним шляхом, або, в разі неможливості хірургічного втручання, є причиною парезів або паралічів черепно-мозкових нервів або кінцівок, що тривають протягом щонайменше 3 (трьох) місяців та наявність якої має бути підтверджено лікарем-неврологом або лікарем-нейрохірургом, а також результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп'ютерної томографії (КТ) або будь-яких інших достовірних методів дослідження.

Наведені нижче хвороби (стани) є виключенням:

- кісти;

- гранульоми;

- судинні мальформації;

- гематоми;

- пухлини гіпофіза і спинного мозку.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.6. Гостра ревматична лихоманка:

Гостра ревматична лихоманка із залученням серця (код захворювання I01 відповідно до Міжнародної класифікації хвороб МКХ-10) з розвитком хронічної серцевої недостатності не нижче 2-го класу (відповідно до

класифікації, запропонованої Нью-Йоркською Асоціацією кардіологів NYHA) або не нижче стадії IIА (відповідно до класифікації Василенко-Стражеско), що зберігається на тлі проведеного лікування протягом щонайменше 6 (шість) місяців з дати встановлення діагнозу. Діагноз захворювання має бути підтверджений лікарем-кардіологом (ревматологом).

Страховим випадком не вважається виникнення захворювання, пов'язаного з ураженням серцевих клапанів, діагностованих (виявлених) у Застрахованої Дитини до дати набуття чинності Договору страхування відносно цього критичного захворювання.

Розмір Страхової Виплати становить:

- 100% від Страхової Суми у випадку гострої ревматичної лихоманки з розвитком хронічної серцевої недостатності 3-го або 4-го класу (відповідно до класифікації, запропонованої Нью-Йоркською Асоціацією кардіологів NYHA) або не нижче стадії IIВ або ІІІ (відповідно до класифікації Василенко-Стражеско);

- 50% від Страхової Суми у випадку гострої ревматичної лихоманки з розвитком хронічної серцевої недостатності 2-го класу (відповідно до класифікації, запропонованої Нью-Йоркською Асоціацією кардіологів NYHA) або не нижче стадії IIА (відповідно до класифікації Василенко-Стражеско).

3.1.7. Хронічний активний вірусний гепатит:

Діагноз хронічного активного вірусного гепатиту, який має бути підтверджений лікарем-інфекціоністом за обов'язковою наявністю всіх наступних факторів:

- Зміст у крові рівнів печінкових ензимів АЛТ і АСТ більш ніж у 4 (чотири) рази перевищує фізіологічну норму протягом щонайменше 3 (трьох) місяців з дати встановлення діагнозу;

- Наявність маркерів вірусу гепатиту в організмі протягом щонайменше 6 (шість) місяців з дати встановлення діагнозу.

Страховими випадками не вважаються захворювання вірусом гепатиту А і діагностування вірусного гепатиту у тих осіб, які страждають на гемофілію.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.8. Інфікування вірусом імунодефіциту людини при переливанні крові:

Інфікування Застрахованої Особи вірусом імунодефіциту під час переливання крові або її компонентів на території України, США, Канади

та країн Європейського союзу. Для здійснення Страхової Виплати необхідно надати письмове підтвердження інфікування від організації, яка здійснювала переливання крові або рішення суду (що набуло законної сили), що підтверджує факт інфікування.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.9. Параліч:

Повна та постійна втрата рухової функції як мінімум однієї кінцівки внаслідок захворювання спинного або головного мозку або нещасного випадку, що призвів до ураження спинного або головного мозку.

Цей стан має бути підтверджений фахівцем-неврологом і тривати протягом щонайменше 3 (трьох) місяців.

Страховим випадком не вважається параліч, викликаний травмами, які Застрахована Особа нанесла сама собі.

Розмір Страхової Виплати становить:

- 100% від Страхової Суми у випадку паралічу двох або більше кінцівок;

- 50% від Страхової Суми у випадку паралічу однієї кінцівки.

3.1.10. Поліомієліт:

Поліомієліт - інфекційне вірусне захворювання, яке характеризується локальним або поширеним паралічом м'язів внаслідок руйнування клітин передніх рогів спинного мозку або відповідних клітин в стовбурі мозку.

Встановлений діагноз «Поліомієліт» має відповідати наступним критеріям:

- виявлення антигену вірусу поліомієліту у фекаліях/цереброспінальній рідині або наростання титру специфічних антитіл (у 4 рази та більше) в крові;

- параліч м'язів кінцівок або тулуба (включаючи дихальну мускулатуру) тривалістю щонайменше 3 (три) місяці з дати встановлення діагнозу.

Захворювання не вважається Страховим випадком, якщо Застрахована Особа не була первинно вакцинована згідно Національного календаря профілактичних щеплень, який затверджується Наказом МОЗ України.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.11. Ниркова недостатність:

Термінальна стадія ниркової недостатності - хронічне невідновне порушення функції обох нирок, в результаті якого було розпочато регулярний гемодіаліз (включаючи перитонеальний діаліз), що триває  протягом щонайменше 3 (трьох) місяців, або проведено трансплантацію нирки.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.12. Цукровий діабет:

Цукровий діабет 1 (першого) або 2 (другого) типу, який має бути підтверджений лікарем-ендокринологом і вимагав щоденних ін'єкцій інсуліну протягом щонайменше 6 (шести) місяців з дати встановлення діагнозу.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.13. Набуті хронічні захворювання серця:

Хронічні захворювання серця, що призвели до порушення функції серця або морфологічної зміни серцевої тканини (клапани серця, міокард, перикард, ендокард) з розвитком хронічної серцевої недостатності не нижче 2-го класу (відповідно до класифікації, запропонованої Нью-Йоркською Асоціацією кардіологів NYHA) або не нижче стадії IIА (відповідно до класифікації Василенко-Стражеско), що зберігається на тлі проведення лікування протягом щонайменше 6 (шести) місяців з дати встановлення діагнозу. Діагноз захворювання має бути підтверджений лікарем-кардіологом.

Страховим випадком не вважається виникнення хронічного захворювання серця у зв'язку з:

- алкогольною чи наркотичною залежністю;

- дефектом міжпередсердної або міжшлуночкової перетинки;

- гострою ревматичною лихоманкою, яка мала місце до дати набуття чинності Договором страхування відносно цього критичного захворювання.

Розмір Страхової Виплати становить:

- 100% від Страхової Суми у випадку розвитку хронічної серцевої недостатності 3-го або 4-го класу (відповідно до класифікації, запропонованої Нью-Йоркською Асоціацією кардіологів NYHA) або не нижче стадії IIВ або ІІІ (відповідно до класифікації Василенко-Стражеско);

- 50% від Страхової Суми у випадку розвитку хронічної серцевої недостатності 2-го класу (відповідно до класифікації, запропонованої Нью-Йоркською Асоціацією кардіологів NYHA) або не нижче стадії IIА (відповідно до класифікації Василенко-Стражеско).

3.1.14. Правець:

Гостре інфекційне захворювання, викликане збудником Clostridium tetani. Подія визнається Страховим випадком при наявності аміотонії і розладу дихання протягом щонайменше 4 (чотирьох) тижнів з дати встановлення діагнозу. Діагноз захворювання має бути підтверджений лікарем-інфекціоністом за результатами стаціонарного обстеження.

Захворювання не вважається Страховим випадком, якщо Застрахована Особа не була первинно вакцинована згідно Національного календаря профілактичних щеплень, який затверджується Наказом МОЗ України.

Розмір Страхової Виплати становить 25% від Страхової Суми.

3.1.15. Сліпота (втрата зору):

Повна та невідновна втрата зору на одне або обидва ока внаслідок хвороби або нещасного випадку. Діагноз має бути підтверджений лікарем-офтальмологом та результатами спеціальних методів дослідження.

Подія визнається Страховим випадком, якщо вік Застрахованої Дитини на момент події, що сталася внаслідок хвороби, складає 1 (один) повний рік та більше.

Розмір Страхової Виплати становить:

- 100% від Страхової Суми у випадку сліпоти (втрати зору) на обидва ока;

- 50% від Страхової Суми у випадку сліпоти (втрати зору) на одне око.

3.1.16. Трансплантація життєво важливих органів, включаючи трансплантацію кісткового мозку:

Страховим випадком визнається наступне:

- документально підтверджена трансплантація (пересадка) Застрахованій Дитині (або знаходження Застрахованої Дитини як мінімум протягом 6 (шести) місяців в офіційному листі очікування на трансплантацію) одного з наступних органів : серце, легеня, печінка, нирка, підшлункова залоза, внаслідок невиліковної недостатності відповідного органу;

- документально підтверджена трансплантація (пересадка) Застрахованій Дитині кісткового мозку з використанням кровотворних стовбурових клітин після повної екстирпації кісткового мозку.

Трансплантація інших органів, їхніх частин, тканин або клітин є виключенням.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.17. Хірургічне лікування захворювань аорти:

Фактично перенесене хірургічне втручання на грудному або черевному відділі аорти з метою корекції аневризми, звуження, обструкції або розшарування, а також хірургічне лікування травматичного розриву аорти. Під терміном «аорта» у даному конкретному випадку прийнято розуміти її грудну та черевну частини, за виключенням гілок аорти.

Малоінвазивні або внутрішньоартеріальні методики, включаючи балонну/лазерну ангіопластику і стентування є виключенням. Хірургічне лікування, яке було необхідне внаслідок хвороби, що виникла через алкогольну або наркотичну залежність не вважається Страховим випадком.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.18. Хірургічне втручання на серцевому клапані:

Фактично перенесене хірургічне втручання на відкритому серці з метою корекції набутої патології або заміни серцевих клапанів. Діагноз набутої патології клапанів серця має бути підтверджений результатами катетеризації серця або ехокардіографії. Хірургічне лікування, яке було необхідне внаслідок хвороби, що виникла через алкогольну або наркотичну залежність є виключенням.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.19. Енцефаліт:

Запалення тканини мозку (півкуль головного мозку, ствола головного мозку або мозочка), що супроводжується наявністю парезів або паралічів черепно-мозкових нервів або кінцівок, що зберігаються на тлі лікування, яке проводиться протягом щонайменше 3 (трьох) місяців. Діагноз має бути підтверджений лікарем-неврологом.

Розмір Страхової Виплати становить 100% від Страхової Суми.

3.1.20. Епілепсія:

Діагноз епілепсії з генералізованими тоніко-клонічними нападами (grand mal), які супроводжуються втратою свідомості, підтверджений лікарем-неврологом і результатами ЕЕГ (електроенцефалографії). Подія визнається Страховим випадком при наявності епілептичних нападів на тлі лікування, що проводиться: не менше 12 (дванадцяти) нападів упродовж 12 (дванадцяти) місяців послідовно з дати встановлення діагнозу.

Розмір Страхової Виплати становить:

- 100% від Страхової Суми у випадку, якщо напади трапляються не рідше ніж 1 раз на 7 днів протягом 12 місяців;

- 25% від Страхової Суми у випадку, якщо протягом 12 місяців сталося не менше ніж 12 нападів.

4. Розміри Страхової Виплати та Період Очікування

4.1. Страхова Виплата здійснюється згідно з умовами цієї Програми в розмірі частки від Страхової Суми, встановленої Договором страхування. Розмір частки Страхової суми, що підлягає виплаті у зв’язку з конкретним Страховим Випадком, вказано в п. 3.1.1 – п. 3.1.20 цієї Програми.

4.2. В разі виникнення одного чи декількох захворювань/станів або проведення операцій, зазначених в п. 4.3.1 та п. 4.3.2 цієї Програми, одночасно або послідовно під час усього терміну дії Програми, Страхову Виплату буде здійснено окремо за кожен випадок. При цьому загальна сума Страхових Виплат за будь-якою однією хворобою/станом не може перевищувати 100% від Страхової Суми, зазначеної для цієї Програми в Договорі Страхування. Декілька різних Страхових випадків, пов’язаних між собою чітким медично доведеним причинно-наслідковим зв’язком, вважаються, за умовами цієї Програми, одним Страховим випадком, якщо між ними пройшло менше ніж 5 років.

4.3. Страхова Виплата здійснюється за таких умов :

4.3.1. Страховий Випадок стався протягом дії Договору Страхування та в період надання страхових послуг, з урахуванням п. 4.3.4 цієї Програми, та Страхову Премію сплачено згідно з умовами Договору Страхування;

4.3.2. На момент встановлення діагнозу, Застрахована Особа була живою, про що свідчить той факт, що дата її смерті є пізнішою за дату встановлення діагнозу та найпізнішу дату будь-якого з медичних документів, на підставі яких було поставлено діагноз та які було надано разом з Заявою про здійснення Страхової Виплати (в т.ч. на вимогу Страховика);

4.3.3. Заява про здійснення Страхової Виплати за будь-якою з програм є підписаною Застрахованою Особою власноруч, окрім випадків коли це об`єктивно не є можливим з огляду на фізичний стан Застрахованої Особи (кома, параліч та інше).

4.3.4. Обов’язковою умовою здійснення Страхової Виплати є:

· виникнення симптомів захворювання після 90 (дев’яносто) днів з дати початку дії цієї Програми (тобто після закінчення Періоду Очікування) або дати збільшення будь-якої зі Страхових Сум шляхом внесення змін до умов Договору Страхування, та

· Досягнення Застрахованою Особою віку її 6 (шести) повних місяців з дати народження на дату настання випадку, що має ознаки страхового.

При цьому, якщо випадок, що має ознаки страхового, стався протягом 90 (дев’яносто) днів (Період очікування) після збільшення будь-якої зі Страхових Сум шляхом внесення змін до умов Договору Страхування, то

сума та умови Страхової Виплати розраховується та резервується відповідно до умов програми страхування/розмірів Страхових Сум, що мали місце до внесення змін.

4.4. У разі смерті Застрахованої Особи належна їй за умовами цієї Програми, але не одержана нею Страхова Виплата буде здійснена Вигодонабувачам, визначеним у Заяві на страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування, які будуть живими на момент здійснення Страхової Виплати. Частку Вигодонабувача, який не буде живим на дату здійснення Страхової Виплати, буде сплачено спадкоємцям такого Вигодонабувача, встановленим згідно з законодавством України. Якщо на момент здійснення Страхової Виплати Вигодонабувачі не визначені, Страхову виплату буде здійснено спадкоємцям Застрахованої Особи з урахуванням норм законодавства, чинних на момент здійснення виплати.

5. Виключення із Страхових Випадків

5.1. Додатково до статті 4. «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил, Страхова Виплата за цією Програмою не буде здійснюватись в разі, якщо хвороба прямо або опосередковано спричинена:

5.1.1. Вживанням ліків, не призначених лікарем, алкогольним сп’янінням, вживанням наркотичних речовин;

5.1.2. ВІЛ-інфекцією, Синдромом Набутого Імунодефіциту (СНІД), ВІЛ-асоційованим комплексом, окрім інфікування ВІЛ під час переливання крові, як зазначено в п. 3.1.8, що є Страховим Випадком;

5.1.3. Радіаційним опроміненням, ядерною реакцією, радіоактивним ураженням;

5.1.4. Отруєнням, вдиханням отруйних газів, парів та інших речовин, окрім випадкового отруєння чадним газом (СО, СО2) або іншим летючим продуктом горіння під час пожежі;

5.1.5. Причинами, обставинами, станом здоров’я або захворюванням, що існували до початку дії цієї Програми, окрім вроджених вад та аномалій, що їх було вперше діагностовано під час дії Договору страхування після закінчення періоду очікування.

6. Письмова заява про настання Страхового Випадку

6.1. Повідомлення про настання подій, зазначених в п. 2.1 цієї Програми, повинно бути надано Страховикові в письмовій формі протягом 60 (шістдесяти) днів з дати встановлення відповідного діагнозу або дати проведення хірургічної операції у зв’язку з відповідними хворобами, або з дня виписки у випадку госпіталізації.

6.2. Якщо Застрахована Особа не надає необхідну інформацію без поважних на це причин протягом часу, встановленого в п. 6.1 цієї Програми, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати.

7. Медичне обстеження

При розгляді заяви про здійснення Страхової Виплати Страховик має право направити Застраховану Особу на медичне обстеження/огляд за власний рахунок. Якщо Застрахована Особа відмовляється пройти медичне обстеження або наданих нею медичних документів недостатньо для підтвердження факту настання Страхового Випадку Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати за цією Програмою.

8. Строк дії Програми

8.1. Датою початку дії цієї Програми буде дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у Договорі Страхування або відповідному Додатку до Договору Страхування.

8.2. Застрахованою Особою за цією Програмою може бути особа вікової категорії від 0 місяців до 23 років, яка на момент набуття чинності Договором Страхування мала вік від 0 місяців до 17 років.

8.3. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

8.4. Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

8.4.1. Після здійснення Страхової Виплати за цією Програмою в розмірі 100% Страхової Суми; або

8.4.2. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

8.4.3. У чергову річницю дії цієї Програми після 23- го (двадцять третього) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

8.4.4. Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

8.4.5. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію

Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

8.5. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата відповідної Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Сплата будь-яких сум грошових коштів (Страхових Премій) або їх прийняття після припинення дії Програми не призводить до виникнення у Страховика будь-якої відповідальності, за винятком відповідальності з їх повернення.

9. Надання неповної інформації

9.1. Застрахована Особа та/або Страхувальник (батько, мати, опікун, піклувальник) зобов’язана повністю та чесно заповнити Заяву про Страхування та відповісти чесно та в повному обсязі на всі письмові питання Страховика, що містяться в Заяві про Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг.

9.2. Подання свідомо неправдивих відомостей, їх приховування в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку страхових випадків за існуючим Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг є підставою для відмови Страховика у здійсненні Страхових Виплат. Договір Страхування, укладений на підставі такої заяви, припиняє свою дію або визнається недійсним з дати початку дії Програми або з дати поновлення надання страхових послуг відповідно. В такому разі зобов’язання Страховика обмежуються зобов’язанням повернути Страхові Премії з початку дії Програми або поновлення надання страхових послуг за вирахуванням будь-яких зобов’язань Страхувальника за Договором Страхування.

9.3. В разі з’ясування Страховиком після отримання заяви про здійснення Страхової Виплати, що причиною Страхового Випадку, був факт, подія, обставина, про які Страховик не дізнався через навмисно неправдиву інформацію, неправдиве свідчення, приховування даних в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку Страхових Випадків за чинним Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати, дія Програми достроково припиняється (відповідно до п. 8.4 Програми) та Страховик зобов’язаний повернути незароблену премію (якщо така є).

10. Прикінцеві положення

10.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

10.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

10.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

10.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

10.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

10.1.5. Положення про індексацію для Програм страхування додаткових ризиків (Додаток 1-30) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

10.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

10.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

10.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет Страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки у тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначені в Договорі Страхування (Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування) відповідно до письмової вимоги Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом строку дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховими Випадками, що включається до цієї Програми, є критичні захворювання Застрахованої Особи, наведені у статті 3 цієї Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Визначення

2.1. Термін «пацієнт» використовується у Договорі Страхування для визначення особи, яка згідно з даними медичної карти стаціонарного хворого відповідно до стандартів надання медичної допомоги (згідно зі встановленим діагнозом) безперервно перебувала в лікарні в якості стаціонарного хворого протягом не менше ніж 24 (двадцять чотири) години.

2.2. Термін «лікарня» використовується у Договорі Страхування для визначення медичного закладу, який:

2.2.1. має ліцензію на надання медичної допомоги та здійснення лікування (якщо така ліцензія вимагається законодавством);

2.2.2. призначений в основному для надання стаціонарної медичної допомоги хворим;

2.2.3. здійснює цілодобово сестринський догляд кваліфікованими медсестрами та має хоча б одного ліцензованого та кваліфікованого (дипломованого та сертифікованого) лікаря;

2.2.4. має в наявності обладнання для діагностики та проведення хірургічного втручання в своїх приміщеннях або в інших пристосованих для цього приміщеннях, орендованих на договірних засадах;

2.2.5. не є медсестринським відділенням лікарні, денним стаціонаром, а також відділенням з надання допомоги пристарілим або видужуючим, де пацієнт отримує головним чином медсестринську допомогу, а також не є за спеціалізацією наркологічним диспансером, будинком відпочинку, санаторієм, профілакторієм, медсестринським або геронтологічним відділенням чи реабілітаційним відділенням тощо;

2.2.6. не є місцем проживання Застрахованої Особи або стаціонаром на дому.

2.3. Термін «хвороба» або «захворювання» використовується у Договорі Страхування для визначення зміни стану фізичного здоров’я Застрахованої Особи, яка сталася з нею вперше після початку дії цієї Програми та Періоду Очікування.

2.4. Термін «критичне захворювання» використовується у Договорі Страхування для визначення раку.

2.5. Термін «рак» використовується у Договорі Страхування для визначення злоякісної пухлини жіночих органів, яка характеризується неконтрольованим ростом та поширенням злоякісних клітин з інвазією у нормальну тканину жіночого органу, якщо це не є прямим наслідком метастаз або раку інших органів, які є місцем локалізації первинної пухлини. В цілях цієї Програми до даного поняття не включаються пухлини, які гістологічно означені як доброякісні або неінвазивні, або пухлини з ознаками злоякісних змін у вигляді carcinoma-in-situ, включаючи, але не обмежуючись T1N0M0 карциномою та карциномою молочної залози менше 2 см в діаметрі (окрім випадків, коли з приводу такого діагнозу Застрахованій Особі було проведено операцію з видалення такої пухлини, що мала своїм наслідком видалення усього органу Застрахованої Особи, що був вражений пухлиною), дисплазією шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3, а також усі пухлини за наявності ВІЛ-інфекції.

2.6. Термін «жіночий орган» у Договорі Страхування включає молочні залози, піхву, шийку матки, матку, фаллопієві (маткові) труби та яєчники 

2.7. Терміни «діагноз» / «діагностування» / «встановлення діагнозу» використовуються у Договорі Страхування для визначення заключного діагнозу, встановленого кваліфікованим лікарем, який свідчить про те, що Застрахована Особа має захворювання або стан, що є Страховим Випадком за цією Програмою, або з Застрахованою Особою сталася інша подія, що також є Страховим Випадком за цією Програмою. На вимогу Страховика, Страхувальник зобов’язаний пройти за рахунок Страховика медичне обстеження у кваліфікованого лікаря, визначеного Страховиком.

2.8. Термін «медичні стани, що існували до початку дії Договору Страхування» використовується у Договорі Страхування для визначення захворювань, симптомів, патологічних станів або тілесних ушкоджень, які були наявні у Застрахованої Особи та/або щодо яких Застрахована Особа консультувалась у кваліфікованого лікаря, проходила медичне обстеження або будь-який курс чи форму лікування, або була госпіталізована перед початком дії Договору Страхування, або перед відновленням надання страхових послуг.

2.9. Термін «період очікування» використовується в Договорі Страхування для визначення періоду, протягом якого події, що мають ознаки Страхового Випадку, не будуть вважатись таким та не призведуть до здійснення Страхової Виплати.

2.10. Термін «госпіталізація» використовується у Договорі Страхування для визначення цілодобового перебування Застрахованої Особи в лікарні на стаціонарному лікуванні за медичними показниками, пов’язаними з ускладненнями під час вагітності. Страховик не визнає перебування у денному стаціонарі та/або амбулаторне лікування Застрахованої Особи госпіталізацією, і, відповідно, не здійснює Страхових Виплат у таких випадках.

2.11. Термін «важкі ускладнення під час вагітності» включає в себе наступні ускладнення:

2.11.1. Позаматкова вагітність;

2.11.2. Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові (ДВЗ-синдром);

2.11.3. Мертвонародження;

2.11.4. Пузирний замет (міхурове занесення, молярна вагітність);

2.11.5. Еклампсія (прееклампсія);

2.11.6. Патологічні відхилення в стані плода, аномалії або ураження плода, що призвели до передчасного переривання вагітності;

2.11.7. Самовільний аборт (викидень), передчасні пологи;

2.11.8. Будь-які інші ускладнення вагітності, не перераховані у пунктах 2.12.1 – 2.12.7, що призвели до кесаревого розтину, що потребує госпіталізації до відділення реанімації та інтенсивної терапії протягом більш ніж 48 годин.

3. Перелік Страхових Випадків

3.1. Згідно з цією Програмою Страховим Випадком є подія, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити Страхову Виплату (з урахуванням умов, зазначених в пункті 7 Програми), а саме:

3.1.1. Рак жіночого органу Застрахованої Особи, який було вперше діагностовано протягом дії цієї Програми;

3.1.2. Розлад здоров’я Застрахованої Особи, що є прямим наслідком раку жіночого органу, який було вперше діагностовано протягом дії цієї Програми та який призвів до госпіталізації Застрахованої Особи;

3.1.3. Смерть Застрахованої Особи внаслідок важких ускладнень під час вагітності, пологів або така, що сталася протягом 90 (дев'яносто) днів після народження дитини в результаті ускладнень під час пологів (з урахуванням положень пункту 5.4. цієї Програми);

3.1.4. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок важких ускладнень під час вагітності, який призвів до госпіталізації Застрахованої Особи (з урахуванням положень пункту 5.4. цієї Програми);

3.1.5. Розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок важких ускладнень під час вагітності та/або пологів, який призвів до госпіталізації Застрахованої Особи до відділення реанімації та інтенсивної терапії (з урахуванням положень пункту 5.4. цієї Програми);

3.2. Перелік Страхових Випадків та розміри Страхових Сум зазначено в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

4. Умови здійснення Страхової Виплати

4.1. Страховик здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок раку жіночого органу (п.3.1.1. цієї Програми), розмір якої зазначено в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування. Така Страхова Виплата здійснюється тільки один раз, якщо встановлено діагноз «рак».

4.2. Страховик також здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок розладу здоров’я Застрахованої Особи у зв’язку з раком жіночого органу, який призвів до госпіталізації (п.3.1.2 цієї Програми), розмір якої зазначено у Страховому Полісі або у відповідному

Додатку до Договору Страхування за кожен день госпіталізації, починаючи з 1 (першого) дня та до 30 (тридцятого) дня включно.

Страхова Виплата здійснюється виключно за період госпіталізації, що мала місце впродовж першого року після настання Страхового Випадку, зазначеного у п.3.1.1 цієї Програми, та до дати закінчення дії цієї Програми.

4.3. За Програмою встановлюється Страхова Сума на випадок перебування Застрахованої Особи у зв’язку з раком жіночого органу у відділенні реанімації та інтенсивної терапії лікарні згідно з загальноприйнятим визначенням такого відділу, яка дорівнює Страховій Сумі на випадок госпіталізації у зв’язку з раком жіночого органу (п.3.1.2 цієї Програми), зазначеній у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування, та сплачується додатково до Страхової Виплати на випадок госпіталізації у зв’язку з раком жіночого органу.

4.4. Послідовні перебування Застрахованої Особи у лікарні (госпіталізації) у зв’язку з раком жіночого органу (п. 3.1.1 Програми) вважаються одним Страховим Випадком за п. 3.1.2 Програми, якщо такі госпіталізації мали місце протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати діагностування раку жіночого органу. В такому випадку Страховик здійснить Страхову Виплату за період таких госпіталізацій, але не більше ніж за 30 (тридцять) днів загалом.

4.5. Страховик також здійснить Щомісячну Страхову Виплату у зв’язку з раком жіночого органу, розмір якої зазначено в Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування. Щомісячна Страхова Виплата буде виплачуватись протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту діагностування раку жіночого органу, як визначено у п.3.1.1 цієї Програми. Обов’язковою передумовою здійснення Щомісячної Страхової Виплати є той факт, що Застрахована Особа залишається живою. Якщо Застрахована Особа помирає, здійснення Щомісячної Грошової Страхової Виплати припиняється.

4.6. Страховик також здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок важких ускладнень під час вагітності, пологів або такої, що сталася протягом 90 (дев'яносто) днів після народження дитини в результаті важких ускладнень під час пологів (п. 3.1.3 Програми), розмір якої зазначено в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування (з урахуванням положень пункту 5.4. цієї Програми).

4.7. Страховик також здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок розладу здоров’я Застрахованої Особи внаслідок важких ускладнень під час вагітності, який призвів до госпіталізації Застрахованої Особи (п.3.1.4 цієї Програми), розмір якої зазначено у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування, за умови, що така госпіталізація тривала безперервно не

менше ніж 5 (п’ять) днів (120 годин). Страховим випадком визнається лише 1 (одна) госпіталізація протягом 30 днів (з урахуванням положень пункту 5.4. цієї Програми). Максимальна кількість таких виплат протягом 365 днів дії Програми або однієї вагітності не може перевищувати 3 (три), протягом усього терміну дії Програми – 12 (дванадцять).

4.8. Страховик також здійснює Страхову Виплату у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок розладу здоров’я Застрахованої Особи внаслідок важких ускладнень під час вагітності або пологів, який призвів до госпіталізації Застрахованої Особи до відділення реанімації та інтенсивної терапії (п.3.1.5 цієї Програми), розмір якої зазначено у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування за кожен день такої госпіталізації, починаючи з 1 (першого) дня (24 години) включно. У випадку госпіталізації до відділення реанімації або інтенсивної терапії з причини наслідків кесаревого розтину, Страхову Виплату буде здійснено лише у випадку, якщо така госпіталізація тривала не менше 48 годин. Максимальна кількість днів госпіталізації до відділення реанімації та інтенсивної терапії, виплату за якими може бути здійснено протягом 365 днів дії Програми або однієї вагітності – 30 (тридцять) (з урахуванням положень пункту 5.4. цієї Програми).

4.9. При розгляді заяви про здійснення Страхової Виплати Страховик має право направити Застраховану Особу на медичне обстеження/огляд за власний рахунок. Якщо Застрахована Особа відмовляється пройти медичне обстеження або наданих нею медичних документів недостатньо для підтвердження факту настання Страхового Випадку, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати за цією Програмою.

4.10. Здійснення Страхової Виплати в розмірі Страхової Суми для Страхового Випадку, зазначеного в пунктах 3.1.1. – 3.1.5. цієї Програми, а також здійснення Щомісячних Страхових Виплат (п.4.5. цієї Програми), в розмірі, зазначеному в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування, звільняє Страховика від подальших зобов’язань, пов’язаних із таким Страховим Випадком або його наслідками.

4.11. Страхові Виплати за цією Програмою будуть здійснюватися за умови, що Страховий Випадок настав протягом дії Договору Страхування та в період надання страхових послуг, та Страхову Премію сплачено згідно з умовами Договору Страхування.

4.12. Страховик має право зменшити розмір Страхової Виплати за Програмою страхування основних ризиків на суму Щомісячних Страхових Виплат, якщо такі виплати були здійснені після смерті Застрахованої Особи, та за умови, що Застрахована Особа не мала права на отримання таких виплат відповідно до умов цієї Програми.

4.13. У разі смерті Застрахованої Особи належна їй за умовами цієї Програми, але не одержана нею Страхова Виплата буде здійснена Вигодонабувачам, які будуть живими на момент здійснення Страхової

Виплати. Частку Вигодонабувача, який не буде живим на дату здійснення Страхової Виплати, буде сплачено спадкоємцям такого Вигодонабувача, встановленим згідно з законодавством України. Якщо на момент здійснення Страхової Виплати Вигодонабувачі не визначені, Страхову виплату буде здійснено спадкоємцям Застрахованої Особи з урахуванням норм законодавства, чинних на момент здійснення виплати.

5. Строк дії Програми

5.1. Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків, передбаченої Договором Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

5.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

5.3. Ця програма припиняє свою дію у чергову річницю дії цієї Програми після 65- го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування.

5.4. Страхова виплата за Страховими Випадками, зазначеними у пунктах 3.1.3 - 3.1.5 цієї Програми, розповсюджується лише на Застрахованих Осіб віком 18-45 років, максимальний вступний вік яких становить 43 роки на дату початку дії цієї Програми або дату відновлення надання страхових послуг, та припиняє свою дію у чергову річницю дії цієї Програми після 45-го (сорок п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування.

5.5. Дія цієї Програми припиняється та зобов’язання Страховика припиняються в разі виконання перерахованих нижче умов, зазначених у пунктах 5.5.1 та 5.5.2 або пункту 5.5.3. цієї Програми:

5.5.1. Здійснення Страхової Виплати у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок раку жіночого органу Застрахованої Особи (пункт 3.1.1. Програми);

5.5.2. Здійснення Щомісячної Страхової Виплати, встановленої на випадок раку жіночого органу Застрахованої Особи (пункт 3.1.1. Програми), протягом 12 місяців за умови, що Застрахована Особа залишається живою;

5.5.3. Здійснення Страхової Виплати у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок смерті Застрахованої Особи внаслідок ускладнень під час вагітності, пологів або такої, що сталася протягом 90 (дев'яносто)

днів після народження дитини в результаті ускладнень під час пологів (пункт 3.1.3. Програми).

5.7. Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

5.7.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

5.7.2. Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

5.7.3. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

5.8. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення дії цієї Програми.

6. Виключення із Страхових Випадків і обмеження страхування

6.1. Додатково до статті 4. «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил не визнаються Страховим Випадком та Страхова Виплата не здійснюється за подіями, прямо або непрямо, частково або повністю спричиненими таким, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

6.1.1. Вроджені аномалії та їх наслідки і стани, що з них походять;

6.1.2. Хвороби жіночих органів та їх наслідки, що існували до початку дії Програми та до закінчення Періоду Очікування;

6.1.3. Хвороби, спричинені косметичними засобами або пластичною хірургією (молочних залоз);

6.1.4. Захворювання, спричинені хворобами, що передаються статевим шляхом;

6.1.5. Лікування хвороб, спричинених алкогольною або наркотичною залежністю, або будь-які розлади психіки та нервової системи, або перебування в закладах санаторно-курортного лікування;

6.1.6. Лікування на етапах одужання або періодичні курси відновного лікування в реабілітаційних центрах, центрах здоров’я або оздоровчих закладах, бальнеологічних (періодичні курси відновного лікування) та подібних закладах;

6.1.7. Будь-яка бактеріальна інфекція (за виключенням гнійної інфекції, що виникла внаслідок випадкового порізу або поранення) (лише для Страхових Випадків, зазначених у пунктах 3.1.1 та 3.1.2 цієї Програми);

6.1.8. Переривання вагітності (аборт) при відсутності медичних показань (лише для Страхових Випадків, зазначених у пунктах 3.1.3 - 3.1.5 цієї Програми);

6.1.9. Вживання лікарських препаратів, не прописаних лікарем (лише для Страхових Випадків, зазначених у пунктах 3.1.3 - 3.1.5 цієї Програми).

7. Письмова заява про настання Страхового Випадку

7.1. Письмову заяву має бути надано Страховикові якнайшвидше, але в будь-якому випадку протягом 60 (шістдесяти) днів з дати настання події, що може бути підставою подання заяви на отримання Страхової Виплати за цією Програмою.

7.2. Всі довідки, інформація та підтверджувальні матеріали повинні бути надані у такій формі та такого характеру, як вимагає Страховик. Застрахована Особа зобов’язана на вимогу Страховика пройти за його рахунок медичне обстеження щодо хвороби (захворювання, стану).

Застрахована Особа зобов’язана якнайшвидше після настання хвороби (захворювання, стану) звернутися за консультацією до кваліфікованого лікаря та дотримуватись його рекомендацій. Страховик не несе відповідальності за будь-які наслідки у разі недотримання Застрахованою Особою рекомендацій та призначень кваліфікованого лікаря або незастосування методів або ліків, призначених ним. В такому разі Страховик не буде здійснювати Страхову Виплату.

7.3. Довідка з зазначенням точного діагнозу; виписка (епікриз) з медичної карти стаціонарного хворого, що включає дані анамнезу, результати всіх обстежень, документи щодо перенесених операцій; оригінал медичної карти амбулаторного хворого повинні бути надані Страховику. За необхідності Страховик має право вимагати від Застрахованої Особи надати документи на підтвердження того, що Страховий Випадок не був спричинений жодною з обставин, зазначених у

Розділі 6 цієї Програми. Ця умова є обов’язковою для виконання Страховиком свого зобов’язання.

8. Період Очікування

8.1. Для Страхових Випадків, зазначених у пунктах 3.1.1 та 3.1.2 цієї Програми, обов’язковою умовою здійснення Страхової Виплати є виникнення симптомів захворювання після 90 (дев’яносто) днів з дати початку дії цієї Програми.

8.2. Для Страхових Випадків, зазначених у пунктах 3.1.3 - 3.1.5 цієї Програми, обов’язковою умовою здійснення Страхової Виплати є виникнення розладів, зазначених в пунктах 3.1.3 - 3.1.5 цієї Програми не раніше, ніж через 10 (десять) місяців з дати початку дії цієї Програми або дати відновлення надання страхових послуг. Втім, Страховим Випадком будуть вважатись розлади, зазначені в пунктах 3.1.3 та/або 3.1.5 що сталися внаслідок передчасних пологів, які мали місце протягом вищевказаного періоду у 10 місяців, у випадку, якщо такі пологи сталися до 37-го тижня вагітності та на момент заключення Договору Страхування Застрахована особа вагітною не була, про що свідчать відповідні медичні документи.

8.3. Страхова Виплата здійснюється за таких умов :

1) На момент встановлення діагнозу Застрахована Особа була живою, про що свідчить той факт, що дата її смерті є пізнішою за а) дату встановлення діагнозу та б) найпізнішу дату будь-якого з медичних документів, на підставі яких було поставлено діагноз та які було надано разом з Заявою про здійснення Страхової Виплати;

2) Заява про здійснення Страхової Виплати за будь-якою з програм є підписаною Застрахованою Особою власноруч, окрім випадків коли це об`єктивно не є можливим з огляду на фізичний стан Застрахованої Особи (кома, параліч та інше).

8.4. У разі, якщо випадок, що має ознаки страхового, стався протягом «періоду очікування» та мало місце внесення змін до умов Договору Страхування (збільшення/зменшення розміру Страхової (-их) Суми (сум) та/або збільшення/зменшення кількості захворювань) на останню дату сплати, від якої рахується «період очікування», то сума Страхової Виплати розраховується та резервується відповідно до умов програми страхуваня/розмірів Страхових Сум/кількості захворювань, що мали місце до останньої дати сплати, на яку вносилися зміни (тобто, до внесення змін).

9. Розміри Страхових Премій, вікові групи та страхові тарифи

9.1. Розмір Страхової Премії встановлюється Страховиком з урахуванням розміру Страхової Суми та віку Застрахованої Особи.

9.2. Страхові Тарифи цієї Програми протягом періоду страхування залежать від віку Застрахованої Особи на момент укладання та на кожний конкретний рік дії Договору Страхування. Для цієї Програми встановлено такі вікові групи: 18-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-64. Страхові Тарифи за цією Програмою не змінюються для Застрахованих Осіб протягом періоду їх віднесення за фактичним віком до певної вікової групи з урахуванням умов пункту 9.5 Програми.

9.3. Для страхування на умовах цієї Програми може бути обраний один з таких Типів Страхових Тарифів:

9.3.1. На 5 (п’ять) років;

9.3.2. На 10 (десять) років;

9.3.3. До досягнення віку 65 (шістдесят п’ять) років - Страховий Тариф, визначений на день початку дії цієї Програми, дійсний до кінця періоду страхування.

9.4. Фактичний вік Застрахованої Особи та страховий тариф. Протягом узгодженого періоду страхування розмір Страхового Тарифу збільшується залежно від фактичного віку Застрахованої Особи таким чином:

9.4.1. Якщо під час укладання Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 5 (п’ять) років згідно з п. 9.3.1 Програми, то він підвищується на кожну 5 (п’яту) річницю дії цієї Програми до розміру, що встановлений для тієї вікової групи, яка відповідає фактичному віку Застрахованої Особи;

9.4.2. Якщо під час укладання Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 10 (десять) років згідно з п. 9.3.2 Програми, то він підвищується на кожну 10 (десяту) річницю дії цієї Програми до розміру, що встановлений для тієї вікової групи, яка відповідає фактичному віку Застрахованої Особи;

9.4.3. Розмір Страхового Тарифу до 65 (шістдесяти п’яти) річного віку згідно з п. 9.3.3 Програми визначається одноразово залежно від віку Застрахованої Особи на початок дії цієї Програми.

10. Надання неповної інформації

10.1. Застрахована Особа та/або Страхувальник зобов’язана повністю та чесно заповнити Заяву про Страхування та відповісти чесно та в повному обсязі на всі письмові питання Страховика, що містяться в Заяві про Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг.

10.2. Подання свідомо неправдивих відомостей, їх приховування в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку страхових випадків за

існуючим Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг є підставою для відмови Страховика у здійсненні Страхових Виплат. Договір Страхування, укладений на підставі такої заяви, припиняє свою дію або визнається недійсним з дати початку дії Програми або з дати поновлення надання страхових послуг відповідно. В такому разі зобов’язання Страховика обмежуються зобов’язанням повернути Страхові Премії з початку дії Програми або поновлення надання страхових послуг за вирахуванням будь-яких зобов’язань Страхувальника за Договором Страхування.

10.3. В разі з’ясування Страховиком після отримання заяви про здійснення Страхової Виплати, що причиною Страхового Випадку, був факт, подія, обставина, про які Страховик не дізнався через навмисно неправдиву інформацію, неправдиве свідчення, приховування даних в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку Страхових Випадків за чинним Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати, дія Програми достроково припиняється(відповідно до пункту 5.5 Програми) та Страховик зобов’язаний повернути незароблену премію (якщо така є).

11. Прикінцеві положення

11.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

11.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (пункт 6.5 Правил);

11.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (пункт 6.6 Правил);

11.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

11.1.4. Права на Негарантований бонус (пункт 20.1 Правил);

11.1.5. Положення про індексацію для Програм страхування додаткових ризиків (Додаток 1-30) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

11.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

11.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою протягом або у разі поновлення її дії. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

11.4. Всі прямо не зазначені в тексті Прогами умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки у тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначені в Договорі Страхування (Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування) відповідно до письмової вимоги Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом строку дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховими Випадками, що включається до цієї Програми, є критичні захворювання Застрахованої Особи, наведені у статті 3 цієї Програми.

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Визначення

2.1. Термін «пацієнт» використовується у Договорі Страхування для визначення особи, яка згідно з даними медичної карти стаціонарного хворого відповідно до стандартів надання медичної допомоги (згідно зі встановленим діагнозом) безперервно перебувала в лікарні в якості стаціонарного хворого протягом не менше ніж 24 (двадцять чотири) години.

2.2. Термін «лікарня» використовується у Договорі Страхування для визначення медичного закладу, який:

2.2.1. має ліцензію на надання медичної допомоги та здійснення лікування (якщо така ліцензія вимагається законодавством);

2.2.2. призначений в основному для надання стаціонарної медичної допомоги хворим;

2.2.3. здійснює цілодобово сестринський догляд кваліфікованими медсестрами та має хоча б одного ліцензованого та кваліфікованого (дипломованого та сертифікованого) лікаря;

2.2.4. має в наявності обладнання для діагностики та проведення хірургічного втручання в своїх приміщеннях або в інших пристосованих для цього приміщеннях, орендованих на договірних засадах;

2.2.5. не є медсестринським відділенням лікарні, денним стаціонаром, а також відділенням з надання допомоги пристарілим або видужуючим, де пацієнт отримує головним чином медсестринську допомогу, а також не є за спеціалізацією наркологічним диспансером, будинком відпочинку, санаторієм, профілакторієм, медсестринським або геронтологічним відділенням чи реабілітаційним відділенням тощо;

2.2.6. не є місцем проживання Застрахованої Особи або стаціонаром на дому.

2.3. Термін «хвороба» або «захворювання» використовується у Договорі Страхування для визначення зміни стану фізичного здоров’я Застрахованої Особи, яка сталася з нею вперше після початку дії цієї Програми та Періоду Очікування.

2.4. Термін «критичне захворювання» використовується у Договорі Страхування для визначення раку.

2.5. Термін «рак» використовується у Договорі Страхування для визначення злоякісної пухлини жіночих органів, яка характеризується неконтрольованим ростом та поширенням злоякісних клітин з інвазією у нормальну тканину жіночого органу, якщо це не є прямим наслідком метастаз або раку інших органів, які є місцем локалізації первинної пухлини. В цілях цієї Програми до даного поняття не включаються пухлини, які гістологічно означені як доброякісні або неінвазивні, або пухлини з ознаками злоякісних змін у вигляді carcinoma-in-situ, включаючи T1N0M0 карциномою та карциномою молочної залози менше 2 см в діаметрі (окрім випадків, коли з приводу такого діагнозу Застрахованій Особі було проведено операцію з видалення такої пухлини, що мала своїм наслідком видалення всього органу Застрахованої Особи, що був уражений пухлиною), дисплазією шийки матки CIN-1, CIN-2 або CIN-3, а також усі пухлини за наявності ВІЛ-інфекції.

2.7. Термін «жіночий орган» у Договорі Страхування включає молочні залози, піхву, шийку матки, матку, фаллопієві (маткові) труби та яєчники.

2.8. Терміни «діагноз»/«діагностування»/«встановлення діагнозу» використовуються у Договорі Страхування для визначення заключного діагнозу, встановленого кваліфікованим лікарем та підтвердженого гістологічним висновком, який свідчить про те, що Застрахована Особа має захворювання, що є Страховим Випадком за цією Програмою. На вимогу Страховика Страхувальник зобов’язаний пройти за рахунок Страховика медичне обстеження у кваліфікованого лікаря, визначеного Страховиком.

2.9. Термін «медичні стани, що існували до початку дії Договору Страхування» використовується у Договорі Страхування для визначення захворювань, симптомів, патологічних станів або тілесних ушкоджень, які були наявні у Застрахованої Особи та/або щодо яких Застрахована Особа консультувалась у кваліфікованого лікаря, проходила медичне обстеження або будь-який курс чи форму лікування, або була госпіталізована перед початком дії Договору Страхування, або перед відновленням надання страхових послуг.

2.10. Термін «період очікування» використовується в Договорі Страхування для визначення періоду, протягом якого події, що мають ознаки Страхового Випадку, не будуть вважатись таким та не призведуть до здійснення Страхової Виплати.

2.11. Термін «госпіталізація» використовується у Договорі Страхування для визначення цілодобового перебування Застрахованої Особи в лікарні на стаціонарному лікуванні за медичними показниками, пов’язаними з ускладненнями під час вагітності. Страховик не визнає перебування у денному стаціонарі та/або амбулаторне лікування Застрахованої Особи госпіталізацією, і, відповідно, не здійснює Страхових Виплат у таких випадках.

3. Перелік Страхових Випадків

3.1. Згідно з цією Програмою Страховим Випадком є подія, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити Страхову Виплату, а саме:

3.1.1. Рак жіночого органу Застрахованої Особи, який було вперше діагностовано протягом дії цієї Програми;

3.1.2. Розлад здоров’я Застрахованої Особи у зв’язку з раком жіночого органу, який призвів до госпіталізації Застрахованої Особи.

4. Умови здійснення Страхової Виплати

4.1. Страхова Виплата здійснюється за таких умов:

4.1.1. Страховий Випадок настав протягом дії Договору Страхування та в період надання страхових послуг, та Страхову Премію сплачено згідно з умовами Договору Страхування з урахуванням п. 4.1.4.

4.1.2. На момент встановлення діагнозу Застрахована Особа була живою, про що свідчить той факт, що дата її смерті є пізнішою за дату:

а) встановлення діагнозу та

б) найпізнішу дату будь-якого з медичних документів, на підставі яких було поставлено діагноз та які було надано разом з Заявою про здійснення Страхової Виплати;

4.1.3. Заява про здійснення Страхової Виплати за будь-якою з програм є підписаною Застрахованою Особою власноруч, окрім випадків коли це об`єктивно не є можливим з огляду на фізичний стан Застрахованої Особи (кома, параліч та інше).

4.1.4. Обов’язковою умовою здійснення Страхової Виплати є виникнення симптомів захворювання після 90 (дев’яносто) днів з дати початку дії цієї Програми (тобто після закінчення Періоду Очікування) або дати збільшення будь-якої зі Страхових Сум шляхом внесення змін до умов Договору Страхування. При цьому, якщо випадок, що має ознаки страхового, стався протягом 90 (дев’яносто) днів (Період очікування) після збільшення будь-якої зі Страхових Сум шляхом внесення змін до умов Договору Страхування, то сума та умови Страхової Виплати розраховується та резервується відповідно до умов програми страхування/розмірів Страхових Сум, що мали місце до внесення таких змін.

4.2. Страховик також здійснює Страхову Виплату у разі розладу здоров’я Застрахованої Особи у зв’язку з раком жіночого органу, який призвів до госпіталізації (п. 3.1.2 цієї Програми) за кожен день госпіталізації, починаючи з 1 (першого) дня та до 30 (тридцятого) дня включно, за умови, що такий розлад здоров’я є прямим наслідком раку жіночого органу.

4.2.1. Страхова Виплата здійснюється виключно за період госпіталізації, що мала місце впродовж першого року (12 місяців) після настання Страхового Випадку, зазначеного у п. 3.1.1 цієї Програми, та до дати закінчення терміну дії цієї Програми.

4.2.2. За Програмою встановлюється Страхова Сума на випадок перебування Застрахованої Особи у відділенні реанімації та інтенсивної терапії лікарні згідно з загальноприйнятим визначенням такого відділу, яка дорівнює Страховій Сумі на випадок госпіталізації, зазначеній у Страховому Полісі або Додатку до Договору Страхування, та сплачується додатково до Страхової Виплати на випадок госпіталізації.

4.2.3. Послідовні перебування Застрахованої Особи у лікарні (госпіталізації) у зв’язку з раком жіночого органу, вважаються одним Страховим Випадком за п.3.7.2 Програми, якщо такі госпіталізації мали місце протягом 12 місяців з дати, коли трапився Страховий Випадок. В такому випадку Страховик здійснить Страхову Виплату за період таких госпіталізацій, але не більше ніж за 30 днів загалом.

4.3. Страховик також здійснить Щомісячну Страхову Виплату, розмір якої зазначено в Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування. Щомісячна Страхова Виплата буде виплачуватись щомісяця протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту настання Страхового Випадку. Обов’язковою передумовою здійснення Щомісячної Страхової Виплати є той факт, що Застрахована Особа залишається живою. Якщо Застрахована Особа помирає, здійснення Щомісячної Грошової Страхової Виплати припиняється.

4.4. Розміри Страхових Сум зазначено в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

4.5. При розгляді заяви про здійснення Страхової Виплати Страховик має право направити Застраховану Особу на медичне обстеження/огляд за власний рахунок. Якщо Застрахована Особа відмовляється пройти медичне обстеження або наданих нею медичних документів недостатньо для підтвердження факту настання Страхового Випадку, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати за цією Програмою.

4.6. Здійснення Страхової Виплати в розмірі 100% Страхової Суми, а також здійснення Щомісячних Страхових Виплат, в розмірі 100% від зазначеного в Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування, звільняє Страховика від подальших зобов’язань, пов’язаних із таким Страховим Випадком або його наслідками.

4.7. Страховик має право зменшити розмір Страхової Виплати за Програмою страхування основних ризиків на суму Щомісячних Страхових Виплат, якщо такі виплати були здійснені після смерті Застрахованої Особи, та за умови, що Застрахована Особа не мала права на отримання таких виплат відповідно до умов цієї Програми.

4.8. У разі смерті Застрахованої Особи належна їй за умовами цієї Програми, але не одержана нею Страхова Виплата буде здійснена Вигодонабувачам, визначеним у Заяві про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування, які будуть живими на момент здійснення Страхової Виплати. Частку Вигодонабувача, який не буде живим на дату здійснення Страхової Виплати, буде сплачено спадкоємцям такого Вигодонабувача, встановленим згідно з законодавством України. Якщо на момент здійснення Страхової Виплати жоден з Вигодонабувачів не буде живим (або Вигодонабувачі не визначені), Страхову виплату буде здійснено спадкоємцям Застрахованої Особи з урахуванням норм законодавства, чинних на момент здійснення виплати.

5. Строк дії Програми

5.1. Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків, передбаченої Договором Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

5.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

5.3. Ця програма припиняє свою дію у чергову річницю дії цієї Програми після 65- го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування.

5.4. Дія цієї Програми припиняється та зобов’язання Страховика припиняються в разі виконання перерахованих нижче умов, зазначених у пунктах 5.4.1 та 5.4.2 цієї Програми:

5.4.1. Здійснення Страхової Виплати у розмірі Страхової Суми, встановленої на випадок раку жіночого органу Застрахованої Особи (пункт 3.1.1. Програми);

5.4.2. Здійснення Щомісячної Страхової Виплати, встановленої на випадок раку жіночого органу Застрахованої Особи (пункт 3.1.1. Програми), протягом 12 місяців за умови, що Застрахована Особа залишається живою.

5.5. Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється:

5.5.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

5.5.2. Якщо Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

5.5.3. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

5.6. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії за період, який

починається з моменту припинення дії Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення дії цієї Програми.

6. Виключення із Страхових Випадків і обмеження страхування

6.1. Додатково до статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил не визнаються Страховим Випадком та Страхова Виплата не здійснюється за подіями, прямо або непрямо, частково або повністю спричиненими таким, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

6.1.1. Вроджені аномалії та їх наслідки і стани, що з них походять;

6.1.2. Хвороби жіночих органів та їх наслідки, що існували до початку дії Програми та до закінчення Періоду Очікування;

6.1.3. Хвороби, спричинені косметичними засобами або пластичною хірургією (молочних залоз);

6.1.4. Захворювання, спричинені хворобами, що передаються статевим шляхом;

6.1.5. Лікування на етапах одужання або періодичні курси відновного лікування в реабілітаційних центрах, центрах здоров’я або оздоровчих закладах, бальнеологічних (періодичні курси відновного лікування) та подібних закладах.

7. Письмова заява про настання Страхового Випадку

7.1. Письмову заяву має бути надано Страховикові якнайшвидше, але в будь-якому випадку протягом 60 (шістдесяти) днів з дати настання події, що може бути підставою подання заяви на отримання Страхової Виплати за цією Програмою.

7.2. Всі довідки, інформація та підтверджувальні матеріали повинні бути надані Страховику у такій формі та такого характеру, як він вимагає. Застрахована Особа зобов’язана на вимогу Страховика пройти за його рахунок медичне обстеження щодо хвороби (захворювання).

Застрахована Особа зобов’язана якнайшвидше після настання хвороби (захворювання) звернутися за консультацією до кваліфікованого лікаря та дотримуватись його рекомендацій. Страховик не несе відповідальності за будь-які наслідки у разі недотримання Застрахованою Особою рекомендацій та призначень кваліфікованого лікаря або незастосування методів або ліків, призначених ним. В такому разі Страховик не буде здійснювати Страхову Виплату.

7.3. Довідка з зазначенням точного діагнозу; виписка (епікриз) з медичної карти стаціонарного хворого, що включає дані анамнезу, результати всіх обстежень, документи щодо перенесених операцій; оригінал медичної карти амбулаторного хворого повинні бути надані Страховику. За необхідності Страховик має право вимагати від Застрахованої Особи надати документи на підтвердження того, що Страховий Випадок не був спричинений жодною з обставин, зазначених у пп. 6.1.1-6.1.9. Ця умова є обов’язковою для виконання Страховиком свого зобов’язання.

8. Інші умови

Страхувальник та Застрахована Особа зобов’язані давати достовірні та повні відповіді на запитання Страховика, поставлені у Заяві про Страхування. Навмисне невиконання цього обов’язку може призвести до припинення дії Договору Страхування Страховиком, відмови у здійсненні Страхових Виплат або зменшення розміру Страхових Виплат.

9. Розміри Страхових Премій, вікові групи та страхові тариф

9.1. Розмір Страхової Премії встановлюється Страховиком з урахуванням розміру Страхової Суми та віку Застрахованої Особи.

9.2. Страхові Тарифи цієї Програми протягом періоду страхування залежать від віку Застрахованої Особи на момент укладання та на кожний конкретний рік дії Договору Страхування. Для цієї Програми встановлено такі вікові групи: 18-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-64. Страхові Тарифи за цією Програмою не змінюються для Застрахованих Осіб протягом періоду їх віднесення за фактичним віком до певної вікової групи з урахуванням умов п. 9.5 Програми.

9.3. Для страхування на умовах цієї Програми може бути обраний один з таких Типів Страхових Тарифів:

9.3.1. На 5 (п’ять) років;

9.3.2. На 10 (десять) років;

9.3.3. До досягнення віку 65 (шістдесяти п’яти) років - Страховий Тариф, визначений на день початку дії цієї Програми, дійсний до кінця періоду страхування.

9.4. Фактичний вік Застрахованої Особи та страховий тариф. Протягом узгодженого періоду страхування розмір Страхового Тарифу збільшується залежно від фактичного віку Застрахованої Особи таким чином:

9.4.1. Якщо під час укладання Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 5 (п’ять) років згідно з п. 9.3.1 Програми, то він підвищується на кожну 5 (п’яту) річницю дії цієї Програми до розміру, що встановлений для тієї вікової групи, яка відповідає фактичному віку Застрахованої Особи;

9.4.2. Якщо під час укладання Договору Страхування застосовується Страховий Тариф на 10 (десять) років згідно з п. 9.3.2 Програми, то він підвищується на кожну 10 (десяту) річницю дії цієї Програми до розміру, що встановлений для тієї вікової групи, яка відповідає фактичному віку Застрахованої Особи;

9.4.3. Розмір Страхового Тарифу до 65 (шістдесяти п’яти) річного віку згідно з п. 9.3.3 Програми визначається одноразово залежно від віку Застрахованої Особи на початок дії цієї Програми.

10. Надання неповної інформації

10.1. Застрахована Особа зобов’язана повністю та чесно заповнити Заяву про Страхування та відповісти чесно та в повному обсязі на всі письмові питання Страховика, що містяться в Заяві про Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг.

10.2. Подання свідомо неправдивих відомостей, їх приховування в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку страхових випадків за існуючим Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг є підставою для відмови Страховика у здійсненні Страхових Виплат. Договір Страхування, укладений на підставі такої заяви, припиняє свою дію або визнається недійсним з дати початку дії Програми або з дати поновлення надання страхових послуг відповідно. В такому разі зобов’язання Страховика обмежуються зобов’язанням повернути Страхові Премії з початку дії Програми або поновлення надання страхових послуг за вирахуванням будь-яких зобов’язань Страхувальника за Договором Страхування.

10.3. В разі з’ясування Страховиком після отримання заяви про здійснення Страхової Виплати, що причиною Страхового Випадку, був факт, подія, обставина, про які Страховик не дізнався через навмисно неправдиву інформацію, неправдиве свідчення, приховування даних в Заяві про Страхування, заяві на розширення переліку Страхових Випадків за чинним Договором Страхування або в заяві на поновлення надання страхових послуг, Страховик має право відмовити у здійсненні Страхової Виплати, дія Програми негайно достроково припиняється та Страховик зобов’язаний повернути незароблену премію (якщо така є).

11. Прикінцеві положення

11.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

11.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

11.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

11.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

11.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

11.1.5. Положення про індексацію для Програм страхування додаткових ризиків (Додаток 1-30) та Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

11.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

11.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

11.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми страхування додаткових ризиків «Страхування на випадок переломів та/або опіків внаслідок Нещасного випадку» (надалі – Програма) складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або у Договорі Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у Договорі Страхування.

1.4. Страховим Випадком за цією Програмою є розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок нещасного випадку, спричинений переломом (код – «ВВ») та/або опіком (код – «В»).

1.5. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Визначення

В цій Програмі наведені нижче терміни матимуть таке значення:

2.1. Опік - пошкодження шкіри, спричинене контактом з джерелами теплової енергії, хімічними речовинами або холодом (відмороження), незалежно від того, чи таке ушкодження є відновлювальним.

2.2. Перелом - будь-яке травматичне порушення цілісності кістки (тріщина; надлом, злом; розрив), спричинене Нещасним Випадком незалежно від того, чи призвело це до постійної непрацездатності Застрахованої Особи.

2.3. Патологічний перелом - будь-який перелом тієї ділянки кістки, яка була вражена вже наявним захворюванням, що ослабляло міцність кістки (в тому числі остеопороз).

2.4. Множинний (складний) перелом - перелом кістки у двох і більше місцях. Осколчастий перелом кістки з більш ніж двома уламками також вважається множинним переломом.

2.5. Повний перелом - порушення (розрив) цілісності кістки через всю її товщину.

2.6. Відкритий перелом - перелом, при якому кісткові відламки порушують цілісність шкіри.

2.7. Втомний перелом (стрес-перелом) - порушення цілісності кістки внаслідок її частих систематичних перевантажень («маршова стопа»).

2.8. Остеопороз – патологічний стан, який характеризується зменшенням кісткової тканини в одиниці об’єму кістки. Діагноз остеопорозу має бути підтверджений даними денситометрії, рентгенологічного та/або інших об’єктивних методів дослідження.

3. Страхова Виплата

3.1. В разі настання Страхового Випадку Страховик здійснить Страхову Виплату у розмірі частини Страхової Суми за цією Програмою, яка відповідає відповідному перелому або опіку в Таблиці визначення розміру страхових виплат для переломів та опіків.

3.2. Загальна сума Страхових Виплат, сплачуваних у випадку двох і більше переломів/опіків внаслідок одного і того самого Нещасного Випадку, розраховується шляхом додавання частин Страхової Суми, належних до сплати за кожним з таких переломів/опіків, але загальний розмір Страхової Виплати не повинен перевищувати Страхової Суми за цією Програмою, зазначеної у Страховому Полісі або у додатку до Договору Страхування.

3.3. Розмір Страхової Виплати на випадок перелому/опіку, що є Страховим Випадком за цією програмою, але не наведений в Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для переломів та опіків, розраховується лікарем- експертом Страховика шляхом порівняння такого перелому/опіку з максимально наближеним за ступенем тяжкості переломом або опіком, зазначеним в Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для переломів та опіків.

3.4. Страховик залишає за собою право проведення медичного обстеження Застрахованої Особи лікарем, призначеним Страховиком, за рахунок Страховика.

3.5. Страхову Виплату буде здійснено за умови, що Нещасний Випадок мав місце:

- протягом дії цієї Програми;

- до дати чергової річниці дії Програми після 65-го дня народження Застрахованої Особи.

4.      Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для переломів та опіків

Розділ

Вид перелому/ опіку

Розмір Страхової Виплати, у % від Страхової Суми

1

Перелом кісток таза (крім куприка)

1

Множинні переломи (щонайменше один відкритий та один повний)

100

2

Всі інші відкриті переломи

50

3

Множинні переломи (щонайменше один повний)

30

4

Прості закриті переломи

20

2

Переломи стегна або п'яткової кістки:

1

Множинні переломи (щонайменше один відкритий та один повний)

50

2

Всі інші відкриті переломи

40

3

Множинні переломи (щонайменше один повний)

30

4

Прості закриті переломи

18

3

Переломи основи черепа

50

4

Переломи великої гомілкової кістки, плечової кістки, променевої кістки або зап'ястка, п’ястка

1

 Множинні переломи (щонайменше один відкритий та один повний)

40

 

2

Всі інші відкриті переломи

30

3

Множинні переломи (щонайменше один повний)

20

4

Прості закриті переломи

15

5

Переломи верхньої або нижньої щелепи, зовнішньої кісточки, внутрішньої кісточки, ліктьової кістки

1

Множинні переломи (щонайменше один відкритий та один повний)

30

2

Всі інші відкриті переломи

20

3

Множинні переломи (щонайменше один повний)

16

4

Прості закриті переломи

10

6

Переломи лопатки, ключиці, наколінка, грудини, кісток передплюсни та плюсни

1

Відкриті переломи

20

2

Закриті переломи

13

7

Переломи хребта (крім куприка)

1

Всі компресійні переломи тіла хребця

20

2

Переломи остистого та поперечного відростка хребця, крижі 

7

8

Переломи лобної, скроневої, тім'яної, потиличної  кісток

1

Зі вдавленням кісткових відламків

30

2

Без вдавлення кісткових відламків

10

9

Переломи одного або більше ребер, кісток лицьового черепа, куприка або малої гомілкової кістки (крім зовнішньої кісточки)

1

Множинні переломи (щонайменше один відкритий та один повний)

16

2

Всі інші відкриті переломи

12

3

Множинні переломи (щонайменше один повний)

8

4

Прості закриті переломи

5

10

Переломи пальців

1

Відкритий перелом

5

2

Закритий перелом

3

11

Перелом зуба

1

12

Опіки (відмороження)

1

Опіки шкіри  II та III ступенів (за класифікацією ВООЗ) площею 27 % поверхні шкіри або більше

100

2

Опіки шкіри II та IІІ ступенів (за класифікацією ВООЗ) площею 18-26% поверхні шкіри

60

3

Опіки шкіри II та IІІ ступенів (за класифікацією ВООЗ) площею 9-17% поверхні шкіри

30

4

Опіки шкіри II та IІІ ступенів (за класифікацією ВООЗ) площею 4,5-8% поверхні шкіри

16

5

Опіки шкіри ІІ та ІІІ (за класифікацією ВООЗ) ступенів з ураженням від 0,5% до 4,5% площі поверхні тіла

5

 

5. Виключення зі Страхових Випадків та обмеження страхування

5.1. Страхові Виплати здійснюються за умови, що:

5.1.1. Страховий Випадок є прямим наслідком тілесних ушкоджень, заподіяних зовнішнім, насильницьким та випадковим чином;

5.1.2. Випадки, передбачені у п. 1.4 цієї Програми, не визнаються Страховим Випадком, якщо вони є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених у статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил;

5.1.3. Додатково до п. 5.1.2 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

5.1.3.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

- особи, що працюють із вибуховими речовинами, піротехніки;

- каскадери;

- циркові артисти (акробати, дресирувальники);

- працівники зоопарку (які контактують з дикими тваринами);

- військові репортери та репортери, редактори, журналісти, фотографи, оператори, перекладачі (що працюють в політично нестабільних зонах та зонах бойових дій);

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах (із використанням вертольотів, альпіністського спорядження);

- військовослужбовці збройних сил, незалежно від військової спеціальності, роду військ, військового звання та форми проходження військової служби;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- професійні спортсмени та тренери;

- особисті охоронці;

- водолази, працівники, чия діяльність пов’язана з підводним занурюванням;

5.1.3.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів, повітряним спортом, альпінізмом, дайвінгом (глибше, ніж 40 м), будь-яким видом спортивної стрільби;

5.1.3.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

5.1.3.4. Переcування на підводному човні будь-якого типу;

5.1.3.5. Тренування або пілотування, або перебування в якості пасажира на планері або планері, який пілотується вручну, у випадку стрибка з парашутом Застрахованої Особи;

5.1.3.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

5.1.3.7. Проходження будь-яких експериментальних, дослідних та діагностичних процедур;

5.1.3.8. Лікування у фахівців з мануальної терапії, остеопатів або інших фахівців, які займаються нетрадиційним (альтернативним) лікуванням;

5.1.3.9. Нещасний Випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Страхувальником службових обов’язків, з урахуванням п. 5.1.3.1 цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя;

5.1.3.10. Патологічний перелом, включаючи переломи внаслідок остеопорозу;

5.1.3.11. Втомний перелом (стрес-перелом);

5.1.3.12. Будь-які опіки, спричинені сонячним опроміненням.

6. Письмова заява про настання Страхового Випадку

6.1. Письмова заява має бути подана Страховику не пізніше, ніж протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після настання випадку, який може бути визнаний Страховим Випадком згідно з цією Програмою. У разі наявності поважних причин, що перешкоджають поданню такого повідомлення та які пов’язані зі станом здоров’я Застрахованої Особи або іншими обставинами, Страховик може вимагати підтвердження таких причин шляхом надання Застрахованою Особою/Страхувальником відповідних офіційних документів.

6.2. Всі необхідні документи, інформація та результати обстежень мають бути надані Страховикові у формі, яка ним вимагається. За необхідності Застрахована Особа повинна пройти медичне обстеження на вимогу та за рахунок Страховика. Після отримання тілесних ушкоджень або настання хвороби Застрахована Особа повинна якнайшвидше отримати допомогу кваліфікованого лікаря та ретельно дотримуватись лікарських призначень. Страховик звільняється від будь яких зобов‘язань щодо наслідків, які виникають через те, що Застрахована Особа не отримала медичну допомогу, не дотримувалась лікаря лікарських призначень. У разі смерті Застрахованої Особи, Страховик має право вимагати проведення патологоанатомічного дослідження за власний рахунок та/або ознайомитись та одержати результати патологоанатомічного дослідження.

6.3. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого із зазначенням точного діагнозу, виписний епікриз, інші документи, які містять всі медичні записи та документи щодо проведеного лікування, та інші документи, що підтверджують факт, обставини та наслідки Страхового Випадку, мають бути надані Страховикові на його вимогу в кожному випадку.

7. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків, передбаченої Договором Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

8. Припинення дії Програми

8.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, шляхом надання відповідного письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

8.2. Дія цієї Програми припиняється та Страховик звільняється від своїх відповідних зобов’язань до наступної річниці дії Програми у випадку виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі - здійснення виплати 100% Страхової Суми внаслідок одного або

кількох Нещасних Випадків у випадку тілесних ушкоджень Застрахованої Особи. Зобов’язання Страховика може бути поновлено у разі сплати наступної Страхової Премії за Програмою.

8.3. Додатково до статті 18 Правил дія цієї Програми припиняється, якщо:

8.3.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

8.3.2. Застрахована Особа досягла 65-ти (шістдесяти п’яти) річного віку, якщо інше не передбачено Договором Страхування. В такому випадку дія цієї Програми припиняється у чергову річницю дії цієї Програми після 65 (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування; або

8.3.3. Страхова Премія за цією Програмою, Програмою страхування основних ризиків або Програмами страхування додаткових ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

8.3.4. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено Правилами, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

8.4. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії припиняється і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

9. Прикінцеві положення

9.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

9.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

9.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

9.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14 Правил);

9.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

9.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

9.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою

9.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії зі цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

9.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком, що включається до цієї Програми, є смерть Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку на транспорті, що мав місце під час дії цієї Програми.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, Вигодонабувачу – у розмірі Страхової Суми, визначеної у Договорі Страхування, у випадку смерті Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку на транспорті протягом строку дії цієї Програми.

1.6. Страхова Виплата буде здійснена, за умови що смерть Застрахованої Особи:

- є прямим наслідком Нещасного випадку на транспорті, що стався з Застрахованою Особою в період дії цієї Програми, та

- мала місце протягом 365 днів від дати настання Нещасного випадку на транспорті, який призвів до летального наслідку.

1.7. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

1.8. Малолітні та неповнолітні особи – тобто, особи, яким не виповнилося 18 (вісімнадцять) років - не можуть бути застраховані згідно з умовами цієї Програми.

2. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

2.1. Випадок, передбачений в п. 1.4 Програми, не визнається Страховим Випадком, якщо він є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених в статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил страхування, відповідно в такому разі Страхова Виплата, передбачена в п. 1.5 Програми, не здійснюється.

2.2. Додатково до п. 2.1 цієї Програми Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

2.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, у тому числі за таким фахом:

- каскадери;

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах із використанням спеціального наземного чи повітряного транспорту;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- особисті охоронці.

2.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів;

2.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

2.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

2.2.5. Тренування, пілотування або перебування в якості пасажира на планері;

2.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

2.2.7. Нещасний Випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 2.2.1 цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя.

3. Права Страховика у випадку смерті Застрахованої Особи

Додатково до прав, передбачених в п. 10.2 Правил страхування, Страховик має право, відповідно до наданого Застрахованою Особою дозволу, що передував прийняттю на страхування на проведення обраними Страховиком спеціалістами/експертами обстеження та розтину тіла Застрахованої Особи, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

4. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми є дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки цю Програму не було введено в дію та включено до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

5. Припинення дії Програми

5.1. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

5.2. Додатково до статті 18. Правил дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

5.2.1. Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

5.2.2. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах; або

5.2.3. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

5.2.4. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

5.2.5. Після здійснення Страхової Виплати згідно з цією Програмою.

5.3. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми сплата додаткової Страхової Премії, що відноситься до цієї Програми, припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина додаткової Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

6. Прикінцеві положення

6.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

6.1.1. Надання Кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

6.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

6.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

6.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

6.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

6.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

6.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

6.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування.

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії вказується у Страховому Полісі або у відповідному Додатку до Договору Страхування.

1.4. Страховим Випадком згідно з цією Програмою є Постійна Непрацездатність Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку на транспорті.

Постійна Непрацездатність – це повне або часткове невідновне порушення природнього функціоналу органу або частини тіла Застрахованої Особи, що є наслідком Нещасного випадку на транспорті, який стався з Застрахованою Особою під час терміну дії Програми. Вид Постійної Непрацездатності визначається за допомогою спеціальної Таблиці Видів Втрат. Страховик здійснює Застрахованій Особі Страхові Виплати, які дорівнюють частині Страхової Суми згідно з Таблицею Видів Втрат для конкретної втрати, але за умови, що така Постійна Непрацездатність сталася протягом 365 днів після дати Нещасного випадку на транспорті, який зумовив таку Постійну Непрацездатність, та триває протягом решти життя такої Застрахованої Особи.

1.5. Страховик зобов’язується здійснити Страхову Виплату за цією Програмою, за вирахуванням сум, належних до сплати Страхувальником, та будь-яких податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, за умови надання Страховику всіх документів, необхідних для

підтвердження настання Страхового Випадку та здійснення Страхової Виплати, Застрахованій Особі у випадку її Постійної Непрацездатності відповідно до цієї Програми.

1.6. Якщо інше не передбачено Договором Страхування, Страховик здійснює Страхову Виплату Застрахованій Особі відповідно до умов цієї Програми та незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з умовами Договору Страхування.

2. Страхова Виплата

2.1. Розмір Страхових Виплат на випадок Постійної Непрацездатності внаслідок випадків, які не зазначені в наведеній нижче Таблиці Видів Втрат, розраховується відповідно до їх серйозності в порівнянні з тими випадками, що зазначені в Таблиці Видів Втрат, при цьому не береться до уваги професія чи місце роботи Застрахованої Особи.

2.2. Загальна сума Страхових Виплат, яка сплачується через настання декількох видів Непрацездатності внаслідок одного Нещасного випадку на транспорті, розраховується шляхом додавання різних сум, визначених за допомогою Таблиці Видів Втрат, але загальний розмір не повинен перевищувати загальну Страхову Суму, зазначену у Договорі Страхування, за виключенням випадків, наведених у п. 2.3 і п. 2.4.

2.3. У разі, якщо розмір Страхової Виплати складає 60% від Страхової Суми або більше, Страховик здійснить додаткові Страхові Виплати у розмірі 3% від Страхової Суми, які будуть сплачуватись щомісячно протягом 3-х років (всього 36 виплат) за умови, що Застрахована Особа є живою.

2.4. У разі, якщо вік Застрахованої Особи не перевищує 18 років та Страховий Випадок стався з Застрахованою Особою протягом календарних місяців січня, червня, липня або серпня, розмір Страхової Виплати подвоюється відносно розміру, наведного у Таблиці Видів Втрат.

2.5. Якщо стан Застрахованої Особи погіршується через недбалість Застрахованої Особи або її відмову отримати необхідну медичну допомогу, то сума належних Страхових Виплат розраховується не відповідно до реальних наслідків Нещасного випадку на транспорті, що стався із Застрахованою Особою, а відповідно до наслідків, які б мала звичайна фізично здорова особа в результаті такого Нещасного випадку на транспорті, якби вона отримала відповідне та раціональне медичне лікування, що має бути підтверджено лікарем-експертом, призначеним Страховиком. У разі попереднього погіршення фізичного стану здоров’я Застрахованої Особи тільки реальні та дійсні наслідки зазначеного Нещасного випадку на транспорті мають бути основою для визначення розміру Страхових Виплат.

2.6. Якщо Застрахована Особа є ліворукою та зазначила це у Заяві про Страхування або це офіційно визнано, тоді визначені нижче частки від Страхової Суми для різних видів непрацездатності лівих та правих кінцівок взаємно змінюються.

2.7. Дія Програми припиняється відразу після настання Страхового Випадку «Постійна та Повна Непрацездатність» згідно з цією Програмою, але настання такого Страхового Випадку не зумовлює припинення дії Договору Страхування в цілому.

2.8. Будь-які випадки Втрати органів або частин тіла, що мають постійну аномалію або патологію, яка існувала до настання Нещасного випадку на транспорті, виключаються зі Страхових Випадків за Договором Страхування в частині такої аномалії або патології, що має бути підтверджено лікарем-експертом, призначеним Страховиком.

2.9. Страхову Виплату буде здійснено за умови, що Нещасний Випадок на транспорті, який зумовив настання Страхового Випадку, мав місце:

- протягом дії цієї Програми;

- до дати чергової річниці дії Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи.

 

3.      Таблиця Видів Втрат

 

Непрацездатність

Розмір Страхової Виплати (у відсотках від Страхової Суми)

Постійна та Повна Непрацездатність:

 

Повна втрата зору на обидва ока

Повна втрата обох кистей або рук

Повна глухота на обидва вуха травматичного походження

Повна втрата мовлення

Повна втрата однієї руки та однієї ноги

Повна втрата однієї руки та однієї стопи

Повна втрата однієї кисті та однієї стопи

Повна втрата однієї кисті та однієї ноги

Повна втрата обох ніг

Повна втрата обох стоп

Видалення нижньої щелепи

Повне слабоумство

100%

100%

100%

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Постійна Часткова Непрацездатність:

 

Голова:

Втрата кісткової тканини черепа по всій його товщині

 

 

-     Поверхня площею не менше 6 кв.см

40%

-     Поверхня площею від 3 до 6 кв.см

20%

-     Поверхня площею менше 3 кв.см

10%

Часткове видалення нижньої щелепи, її висхідної частини у повному обсязі або половини верхньої щелепи

40%

Пошкодження головного мозку, що призвело до постійних неврологічних порушень (підтверджених кваліфікованим лікарем – неврологом через 365 днів після дати Нещасного випадку на транспорті)

15%

Повна глухота на одне вухо

30%

Повна втрата одного ока

50%

Верхні кінцівки

Права

Ліва

Втрата однієї руки або кисті

60%

50%

Значна втрата кісткової тканини руки

(чітко виражене та невиліковне ураження)

50%

40%

Повний параліч верхньої кінцівки

(невиліковне ураження нервів)

65% 55%

Повний параліч огинального нерва

20%

15%

Анкілоз плеча

40%

30%

Анкілоз ліктя:

-     у сприятливому положенні (15 градусів від прямого кута);

-     у несприятливому положенні

 

35%

 

40%

 

30%

 

35%

Значна втрата кісткової тканини двох кісток

передпліччя (чітко виражене та невиліковне ураження)

40%

30%

Повний параліч серединного нерва

45%

35%

Повний параліч променевого нерва на рівні суглобової западини ліктьового суглоба

40% 35%

Повний параліч променевого нерва на рівні передпліччя

30%

25%

Повний параліч променевого нерва на рівні кисті

20%

15%

Повний параліч ліктьового нерва

30%

25%

Анкілоз зап’ястка у сприятливому положенні (прямо або в пронації)

 

20%

 

15%

Анкілоз зап’ястка у несприятливому положенні (згинання, або неприродне розгинання, або супінація)

 

30%

 

25%

Повна втрата великого пальця

20%

15%

Часткова втрата великого пальця (нігтьової фаланги)

10%

5%

Повний анкілоз великого пальця

20%

15%

Повна ампутація вказівного пальця

15%

10%

Повна втрата двох фаланг вказівного пальця

10%

8%

Повна втрата нігтьової фаланги вказівного пальця

5%

3%

Одночасна ампутація великого пальця і вказівного пальця

35%

25%

Повна втрата великого пальця та іншого пальця

(крім вказівного)

 

25%

 

20%

Повна втрата двох пальців (крім великого та вказівного)

12%

8%

Повна втрата трьох пальців (крім великого та вказівного)

20%

15%

Повна втрата чотирьох пальців, включаючи великий палець

45%

40%

Повна втрата чотирьох пальців, виключаючи великий палець

40%

35%

Повна втрата середнього пальця

10%

8%

Повна втрата пальця (крім великого, вказівного та середнього)

7%

3%

Нижні Кінцівки

 

Повна втрата нижньої кінцівки на рівні верхньої половини стегна

60%

Повна втрата нижньої кінцівки на рівні нижньої половини стегна

50%

Повна втрата стопи (дезартикуляція на рівні гомілковостопного суглоба)

45%

Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні підтаранного суглоба)

40%

Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні поперечного суглоба стопи)

35%

Часткова втрата стопи (передплюсно-плюснева дезартикуляція)

30%

Повний параліч нижньої кінцівки (невиліковне ураження нерва)

60%

Повний параліч двох нервів (зовнішній та внутрішній підколінний сідничний нерв)

40%

Повний параліч зовнішнього підколінного сідничного нерва

20%

Повний параліч внутрішнього підколінного сідничного нерва

30%

Анкілоз кульшового суглоба

40%

Анкілоз колінного суглоба

20%

Втрата кісткової тканини стегна або обох кісток гомілки (невиліковний стан)

60%

Втрата кісткової тканини наколінка зі значним розходженням фрагментів та значним обмеженням рухів при випрямленні ноги

40%

Втрата кісткової тканини наколінка зі збереженням рухів

20%

Вкорочення нижньої кінцівки щонайменше на 5 см

30%

Вкорочення нижньої кінцівки від 3 до 5 см

20%

Вкорочення нижньої кінцівки від 1 до 3 см

10%

Повна ампутація всіх пальців стопи

25%

Ампутація чотирьох пальців стопи, включаючи великий палець

20%

Повна втрата чотирьох пальців стопи

10%

Повна втрата великого пальця стопи

10%

Повна втрата двох пальців стопи

5%

Ампутація одного пальця стопи (крім великого пальця)

3%

Анкілоз пальців кистей (крім вказівного та великого) та пальців стоп (крім великого) дає право на компенсацію в розмірі 50% від суми виплати у випадку втрати зазначених частин тіла.

4. Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування

4.1. Випадки, передбачені у п. 1.4. цієї Програми, не визнаються Страховим Випадком, якщо вони є наслідком, прямо або опосередковано, будь-яких обставин, зазначених у статті 4 «Виключення із Страхових Випадків та обмеження страхування» Правил добровільного страхування життя.

4.2. Додатково до п. 4.1 цієї Програми, Страховик не здійснює Страхових Виплат у разі настання Страхових Випадків, причиною яких є наведене нижче, якщо інше не зазначено у Договорі Страхування:

4.2.1. Професійна діяльність Застрахованої Особи, в тому числі за таким фахом:

- каскадери;

- аварійно-рятувальні служби у високогірних районах із використанням спеціального наземного чи повітряного транспорту;

- члени загонів особливого призначення, незалежно від відомчого підпорядкування;

- особисті охоронці.

4.2.2. Заняття Застрахованою Особою спортом на професійному рівні, в тому числі змагання та тренування, а також заняття Застрахованою Особою спортом на любительському рівні: автомобільним або моторизованим спортом із використанням наземних, водних або повітряних транспортних засобів;

4.2.3. Подорожування або політ в якості пілота або пасажира на повітряному судні цивільної авіації будь-якого типу без офіційного дозволу на виконання польоту, виданого органом державної влади та/або державним підприємством, що здійснює контроль повітряних перевезень та використання повітряних засобів цивільної авіації в Україні та/або в країні, де має місце страховий випадок;

4.2.4. Пересування на підводному човні будь-якого типу;

4.2.5. Тренування, пілотування або перебування в якості пасажира на планері;

4.2.6. Участь у військових маневрах, навчаннях, випробовуванні військової техніки або інших аналогічних операціях в якості військовослужбовця або цивільного працівника;

4.2.7. Нещасний Випадок внаслідок керування Застрахованою Особою мотоциклетним транспортним засобом із об’ємом двигуна більше 125 куб. см або його/її пересування як пасажира на такому транспортному засобі, окрім випадків, коли використання такого транспортного засобу пов’язане з виконанням Застрахованою Особою службових обов’язків, з урахуванням п. 4.2.1 цієї Програми. Дія цього виключення зі Страхових Випадків не розповсюджується на Застрахованих Осіб, які вказали пересування мотоциклетним транспортним засобом як своє хобі та надали роз’яснення на вимогу Страховика, що було враховано під час оцінки страхових ризиків та розрахунку розміру Страхової Премії за Програмою та підтверджено відповідною доплатою згідно таких розрахунків. Доплата до Страхової Премії за ризик, пов’язаний з пересуванням мотоциклетним транспортним засобом у якості хобі, не вимагається щодо Застрахованих Осіб, які використовують такий мотоциклетний транспортний засіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків. При цьому, обставини Страхового Випадку відповідають усім іншим вимогам Правил добровільного страхування життя.

4.2.8. Будь-які патологічні переломи, тобто переломи кісток, вражених будь якими хворобами та/або іншими патологічними змінами, що мають

негативний вплив на структуру та міцність кісткової тканини та призвели до будь-якого з наведених в таблиці видів втрат.

5. Права Страховика у разі настання Страхового Випадку

Додатково до прав, передбачених в п. 10.2 Правил страхування, Страховик має право проводити обстеження Застрахованої Особи з метою визначення, чи є постійна непрацездатність внаслідок Нещасного випадку на транспорті повною або частковою відповідно до умов цієї Програми. Будь-які належні Страхові Виплати відповідно до цієї Програми ґрунтуються на результатах зазначеного медичного обстеження.

6. Початок дії Програми

Датою початку дії цієї Програми буде дата початку дії Програми страхування основних ризиків Договору Страхування, якщо тільки ця Програма не була введена в дію та включена до Договору Страхування пізніше. В такому випадку датою початку дії цієї Програми буде дата, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування.

7. Припинення дії Програми

7.2. Будь-яка зі Сторін має право припинити дію цієї Програми, повідомивши іншу Сторону про припинення дії Програми не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення.

7.3. Дія цієї Програми припиняється та Страховик звільняється від своїх відповідних зобов’язань у таких випадках:

7.3.1. здійснення Страхової Виплати на випадок Постійної та Повної Непрацездатності; або

7.3.2. здійснення виплати 100% Страхової Суми внаслідок одного або кількох Нещасних Випадків на транспорті у випадку Постійної Часткової Непрацездатності.

7.4. Додатково до статті 18 Правил добровільного страхування життя дія цієї Програми припиняється у таких випадках:

7.4.1. У разі діагностування у Застрахованої Особи психічного та/або когнітивного розладу, захворювання, відхилення тощо; або

7.4.2. У чергову річницю дії цієї Програми після 65-го (шістдесят п’ятого) дня народження Застрахованої Особи, незалежно від того, чи продовжує діяти Договір Страхування, якщо інше не передбачено в Договорі Страхування; або

7.4.3. Страхова Премія за цією Програмою або Програмою страхування основних ризиків не сплачена в строк або протягом встановленого Пільгового Періоду; або

7.4.4. Договір Страхування, до якого включено цю Програму, набув статусу Сплаченого Договору Страхування, як передбачено відповідною статтею Правил страхування, або дію Програми страхування основних ризиків було припинено на будь-яких підставах.

7.5. У будь-яких випадках припинення дії цієї Програми, окрім випадків, передбачених п. 7.2 цієї Програми, сплата додаткової Страхової Премії припиняється, і зобов’язання Страховика за цією Програмою припиняються, за винятком зобов’язання повернення Страхувальнику, відповідно до чинного законодавства України, незаробленої частини додаткової Страхової Премії (якщо така є), разом з будь-якою сплаченою авансом додатковою Страховою Премією, термін сплати якої настане після дати припинення цієї Програми. Незароблена частина Страхової Премії - це частина Страхової Премії за період, який починається з моменту припинення Програми та закінчується датою настання терміну сплати наступної Страхової Премії.

8. Прикінцеві положення

8.1. До цієї Програми не застосовуються положення Правил добровільного страхування життя щодо:

8.1.1. Надання кредиту для сплати Страхових Премій (п. 6.5 Правил);

8.1.2. Набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування (п. 6.6 Правил);

8.1.3. Дострокового припинення дії Договору Страхування (стаття 14. Правил);

8.1.4. Права на Негарантований бонус (п. 20.1 Правил);

8.1.5. Положення про порядок здійснення Страхових Виплат (Додаток 1-31).

8.2. Страховик має право відмовитися вносити будь-які зміни до Договору Страхування після настання Страхового Випадку за цією Програмою.

8.3. Страховик має право змінювати розмір Страхової Премії за цією Програмою згідно зі Страховими Тарифами за цією Програмою. Зміна ґрунтуватиметься на основних параметрах, що впливають на актуарні розрахунки вартості страхування відповідно до власного досвіду Страховика. Зміна набуватиме чинності з річниці дії цієї Програми. Страхувальник має право відмовитись від таких змін протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Якщо Страхувальник відмовляється прийняти зміни або розмір сплаченої ним Страхової Премії відрізняється від розміру, встановленого після таких змін, Страховик має право

достроково припинити дію Програми з дати чергової річниці її дії шляхом письмового повідомлення Страхувальника.

8.4. Всі прямо не зазначені в тексті Програми умови визначаються відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.

1. Предмет страхування

1.1. Положення цієї Програми складають невід’ємну частину Договору Страхування, до якого включено таку Програму, та набирають чинності тільки в тому випадку, якщо код та/або назва цієї Програми зазначені у Договорі Страхування (Страховому Полісі або в Додатку до Договору Страхування тощо).

1.2. Згідно з цією Програмою Застрахованою Особою є фізична особа, прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у Страховому Полісі або у Додатку до Договору Страхування на письмову вимогу Страхувальника, що здійснена в момент подання Заяви про Страхування або пізніше протягом дії Договору Страхування.

1.3. Для введення в дію цієї Програми вимагається сплата додаткової Страхової Премії. Розмір Страхової Премії зазначається у Страховому Полісі або у Договорі Страхування.

1.4. У разі настання Страхового Випадку Страховик здійснює Страхову Виплату за цією Програмою на користь Застрахованої Особи, якщо інше не передбачено Договором Страхування.

1.5. Будь-які Страхові Виплати за цією Програмою здійснюються незалежно від будь-яких інших Страхових Виплат згідно з Договором Страхування.

2. Визначення

В цій Програмі наведені нижче терміни матимуть таке значення:

2.1. Травма – будь-яке погіршення стану здоров’я Застрахованої Особи, спричинене Нещасним випадком незалежно від того, чи призвело це до непрацездатності Застрахованої Особи.

2.2. Тілесне ушкодження – травма(и), або будь-які наслідки травми, що одержала Застрахована Особа, які зазначені в Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для тілесних ушкоджень та доповненнях до неї (п. 4 цієї Програми).

3. Страховий Випадок та Страхова Виплата

3.1. Страховим Випадком за цією Програмою є розлад здоров’я Застрахованої Особи внаслідок Нещасного випадку, спричинений травмою та/або тілесним ушкодженням.

3.2. В разі настання Страхового Випадку Страховик здійснить Страхову Виплату у розмірі частини Страхової Суми, встановленої для відповідного тілесного ушкодження в Таблиці визначення розміру страхових виплат для травм та тілесних ушкоджень.

3.3. В разі отримання Застрахованою Особою декількох травм або ушкоджень, вказаних в різних розділах таблиці, загальний розмір Страхової Виплати розраховується шляхом підсумовування розмірів виплати по різних розділах.

3.4. В разі отримання Застрахованою Особою декількох травм або ушкоджень, вказаних в різних статтях одного розділу, розмір Страхової Виплати по одній статті розраховується незалежно від розміру Страхової Виплати по інших статтях.

3.5. В разі отримання Застрахованою Особою травм або ушкоджень (в т.ч. однієї кінцівки) за декількома пунктами, перерахованими в одній статті, Страхова Виплата здійснюється лише по пункту, що враховує найбільш важке ушкодження (більший відсоток виплати), якщо інше не вказано в примітках до цієї статті. В разі проведення Застрахованій Особі декількох операцій, обумовлених отриманою травмою або ушкодженням, вказаних в одній статті, Виплата здійснюється за операцію, що передбачає найбільший відсоток Виплати.

3.6. В разі отримання Застрахованою Особою травм або ушкоджень різних кінцівок Страхова Виплата розраховується окремо по кожній пошкодженій кінцівці з дотриманням вимог п 3 цих умов (цієї Програми).

3.7. Якщо у зв'язку з отриманою травмою проводилися оперативні втручання, Страхова Виплата здійснюється одноразово у відповідності з таблицею і з дотриманням вимог п. 3.5.

3.8. Не здійснюється додаткова Страхова Виплата за такі оперативні втручання:

§ первинна хірургічна обробка (ушивання країв рани, посічення некротичних ділянок);

§ видалення чужорідних тіл, шовного матеріалу;

§ повторні планові оперативні втручання, пов'язані з видаленням раніше встановлених фіксуючих пластин, штифтів, шурупів, дренажів.

3.9. При переломах і вивихах (підвивихах) кісток, розривах зчленувань (включаючи синдесмози) для вживання відповідних статей Таблиці 4.1 Страховик має право вимагати рентгенологічне підтвердження вказаних пошкоджень.

3.10. Страхова Виплата у зв'язку з вивихом кістки, вправленим медичним працівником без попередньої рентгенографії, може бути проведена лише у виняткових випадках - за наявності підтверджуючого медичного документа, що зазначає причини, через які не могло бути проведене рентгенівське дослідження, містить опис об'єктивних симптомів, характерних для конкретного вигляду вивиху, і методики, що застосовувалася при його вправленні.

3.11. Повторні переломи (рефрактури) однієї і тієї ж кістки, що настали в результаті травми, отриманої в період дії Договору Страхування, дають підставу для Страхової Виплати лише в тому випадку, якщо по представлених рентгенограмах будуть встановлені: 1) зрощення відламків кістки після закінчення лікування попередньої травми, 2) наявність нової лінії (ліній) перелому кістки на рентгенограмах, зроблених після повторної травми.

3.12. При визначенні розміру Страхової Виплати з врахуванням строку безперервного лікування, коли це передбачено відповідною статтею Таблиці 4.1., враховується лише призначене медичним працівником (що має на це право) лікування, тривалість якого відповідає характеру пошкодження (згідно з затвердженим МОЗ підходом до лікування), отриманого Застрахованою Особою, - з періодичним (не рідше за один раз в 10 днів) контролем ефективності лікування (при призначенні на прийом або відвідинах медичним працівником).

3.13. При патологічних переломах і вивихах кісток, Страхова Виплата здійснюється лише в тому випадку, якщо захворювання, що послужило їх причиною, розвинулося і було вперше діагностовано в період дії Договору Страхування. Розмір Страхової Виплати при цьому зменшується на 50% в порівнянні з розміром, передбаченим Таблицею 4.1. для переломів і вивихів здорових кісток (включаючи виплати, пов'язані з їх лікуванням).

3.14. При розрахунку Страхової Виплати встановлюється, що 1% поверхні тіла обстежуваного дорівнює площині поверхні долоні його кисті й пальців. Ця площа визначається в квадратних сантиметрах шляхом перемноження довжини кисті, що вимірюється від променевозап'ястного суглоба до верхівки нігтьової фаланги III пальця на її ширину, що вимірюється на рівні гілок II-V п’ясних кісток (без урахування І пальця).

3.15. Таблиця 4.1 не застосовується і Виплати за цією Програмою не здійснюються в тих випадках, коли факт отримання того або іншого ушкодження в період дії Договору Страхування встановлений тільки на підставі повідомлень і скарг зацікавлених у виплатах осіб, навіть якщо

подібні повідомлення і скарги зафіксовані письмово, в т.ч. в медичних документах

4. Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для травм та тілесних ушкоджень

4. Таблиці визначення розміру Страхових Виплат для травм та тілесних ушкоджень

 

 

 

Стаття

 

 

Травми та тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку

Розмір страхової виплати

(% від страхової суми)

 

Черепно-мозкова травма, нервова система

 

1.

Перелом кісток черепа:

 

 

а) зовнішньої пластинки кісток склепіння

5

 

б) склепіння

15

 

в) основи

20

 

г) склепіння і основи

25

2.

Внутрішньочерепні травматичні гематоми:

 

 

а) епідуральна

10

 

б) субдуральна, внутрішньомозкова

15

 

в) епідуральна і субдуральна (внутрішньомозкова)

20

3.

Ушкодження головного мозку:

 

 

а) струс головного мозку при строку лікування від 7 днів

3

 

б) струс головного мозку при стаціонарному строку лікування від 14 і більше днів

5

 

в) забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив при стаціонарному строку лікування не менше 14 днів

10

 

г) не видалені сторонні тіла порожнини черепа (за винятком шовного і пластичного матеріалу)

15

 

д) розмізчування речовини головного мозку (без опису симптоматики)

50

 

Примітки:

1. Якщо у зв’язку з черепно-мозковою травмою проводились оперативні втручання на кістках черепу, головному мозку і його оболонках, додатково виплачується 10% від страхової суми, одноразово.

2. Струс головного мозку має бути підтверджений діагнозом лікаря невропатолога/невролога і наявністю енцефалограми головного мозку.

 

4.

Ушкодження нервової системи (травматичне, токсичне, гіпоксичне), що призвело до:

 

 

а) астенічного синдрому, дистонії, енцефалопатії у дітей віком до 16 років

5

 

б) арахноідіту, енцефаліту, арахноенцефаліту

10

 

в) епілепсії

15

 

г) верхнього або нижнього монопарезу (парезу однієї верхньої або нижньої кінцівки)

 

30

 

д) гемі - або парапарезу (парезу обох верхніх або нижніх кінцівок або лівих кінцівок), амнезії (втрати пам’яті)

 

40

 

е) моноплегії (паралічу однієї кінцівки)

60

 

ж) тетрапарезу (парезу верхніх і нижніх кінцівок), порушення координації рухів, недоумства (деменції)

 

70

 

з) гемі-, пара- або тетраплегії, афазії (втрати мови), декортикації, порушення функції тазових органів

 

 

100

 

Примітки:

1. Страхова виплата у зв’язку з наслідками травми нервової системи, вказаними у ст. 4, виплачується за одним з пунктів, який враховує найважчі наслідки травми, у тому випадку, якщо вони встановлені лікувально-профілактичним закладом не раніше 3-х місяців з дня отримання травми та підтверджені довідкою цього закладу. При цьому, страхова виплата здійснюється додатково до страхової виплати, яка була здійснена у зв’язку із страховими випадками, що призвели до ураження нервової системи.

Загальна сума виплат не може перевищувати 100% страхової суми.

2. У випадку, коли Страхувальником (Застрахованою особою) подані довідки стосовно лікування з приводу травми і її ускладнень, страхова виплата здійсняється за ст. 1, 2, З, 5, 6 та ст. 4 шляхом підсумовування.

З. В разі зниження гостроти зору або зниження слуху внаслідок черепно-мозкової травми страхова виплата здійснюється з урахуванням цієї травми і вказаних ускладнень за відповідними статтями шляхом підсумовування.

 

5.

Периферичне ушкодження одного чи декількох черепно-мозкових нервів

10

 

Примітка: якщо ушкодження черепно-мозкових нервів настало при переломі основи черепа, то страхова виплата здійснюється за ст. 1. Стаття 5 при цьому не застосовується.

 

6.

Ушкодження спинного мозку на будь-якому рівні, кінського хвоста, поліомієліт, без зазначення симптомів:

 

 

а) Струс  спинного мозку при безперервному стаціонарному - строком не менше 7 днів, і амбулаторному лікуванні загальною тривалістю не менше 14 днів

5

 

б) Забій спинного мозку при безперервному лікуванні загальною тривалістю не менше 28 днів амбулаторного лікування у поєднанні із стаціонарним, тривалість якого склала не менше 14 днів

10

 

в) здавлення, гематомієлія, поліомієліт

30

 

г) частковий розрив

50

 

д) повний перерив спинного мозку

100

 

Примітки:

1. У тому випадку, коли страхова виплата була здійснена за ст. 6 (а, б, в, г), а надалі виникли ускладнення, перелічені у ст. 4, які підтверджені довідкою лікувально-профілактичного закладу, то страхова виплата за ст. 4 здійснюється додатково до виплаченої раніше.

2. Якщо у зв'язку з травмою хребта і спинного мозку проводилися оперативні втручання (окрім постановки люмбального дренажу) додатково виплачується 15% страхової суми одноразово. При постановці люмбального(их) дренажу(ів) виплачується 5% страхової суми одноразово.

 

7.

Травматичні неврити на одній кінцівці (за винятком невритів пальцьових нервів) .

 

5

8.

Ушкодження (перерив, поранення) шийного, плечового, поперекового, крижового сплетінь:

 

 

а) травматичний плексит

10

 

б) частковий розрив сплетіння

40

 

в) перерив сплетіння

70

 

Примітки:

1. Статті 7 та 8 одночасно не застосовуються.

2. Невралгії, невропатії, які виникли у зв’язку з травмою, не дають підстав для отримання страхової виплати.

 

9.

Перерив нервів:

 

 

а) гілок променевого, ліктьового або серединного (пальцьових нервів) на кисті

5

 

б) одного: променевого, ліктьового або серединного на рівні променевозап’ястного суглоба та передпліччя; малогомілкового та великогомілкового нервів

 

 

10

 

в) двох і більше: променевого, ліктьового, серединного на рівні променевозап’ястного суглоба та передпліччя; малогомілкового та великогомілкового нервів

 

 

20

 

г) одного: пахвового, променевого, ліктьового, серединного на рівні ліктьового суглоба та плеча, сідничного і стегнового

 

25

 

д) двох і більше: пахвового, ліктьового, серединного на рівні ліктьового суглоба та плеча, сідничного і стегнового

 

40

 

Примітка: 1. Ушкодження нервів на рівні стопи, пальців стопи та кісті не дає підстав для отримання страхової виплати.

 

 

Органи зору

 

10.

Параліч акомодації одного ока.

15

11.

Геміанопсія (випадіння половини поля зору одного ока), ушкодження м’язів очного яблука (травматична косоокість, птоз, диплопія).

 

15

12.

Звуження поля зору одного ока:

 

 

а) неконцентричне

10

 

б) концентричне

15

13.

Пульсуючий екзофтальм одного ока

10

14.

Ушкодження ока, яке не призвело до зниження гостроти зору:

 

 

а) непроникаюче поранення очного яблука, гіфема

3

 

б) проникаюче поранення очного яблука, опіки II-III ступеня, гемофтальм

10

 

в) опіки ока (очей) без зазначення ступеня, а також опіки ока (очей) І ступеня

1

 

Примітки:

1. У випадку, якщо ушкодження, перелічені в ст. 14 призведуть до зниження гостроти зору, страхова виплата здійснюється відповідно до ст. 20. Стаття 14 при цьому не застосовується. Якщо ж у зв’язку з ушкодженням очного яблука здійснювалася страхова виплата за ст. 14, а в подальшому травма призвела до зниження гостроти зору і це дає підставу для здійснення страхової виплати в більшому розмірі, то раніше виплачена сума утримується.

2. Поверхневі інородні тіла на оболонках ока не дають підстав для отримання страхової виплати.

 

 

15.

Ушкодження сльозопровідних шляхів одного ока:

 

 

а) які не призвели до порушення функції сльозопровідних шляхів

3

 

б) які призвели до порушення функції сльозопровідних шляхів

7

16.

Наслідки травми ока:

 

 

а) кон'юнктивіт, кератит, іридоцикліт, хоріоретиніт

3

 

б) дефект райдужної оболонки, зміщення кришталика, зміна форми зіниці, трихіаз (неправильний ріст вій), заворот повіка, сторонні тіла у очному яблуці та тканинах очної ямки, рубці оболонок очного яблука та повік (за винятком шкіри)

 

10

 

Примітки:

1. Якщо внаслідок однієї травми настає декілька патологічних змін, перелічених у ст. 16, то страхова виплата здійснюється з урахуванням найбільше тяжкого наслідку, одноразово.

2. У випадку, коли лікар-окуліст не раніше ніж через 3 місяця після травми ока встановить, що мають місце патологічні зміни, які перелічені у статтях 10, 11, 12, 13, 15 б, 16, та зниження гостроти зору, страхова виплата здійснюється з урахуванням всіх наслідків шляхом підсумовування, але не більше ніж 50% за одне око.

 

17.

Ушкодження ока (очей) , що призвело до повної втрати зору єдиного ока або обох очей, які мали зір не нижче 0,2.

100

18.

Видалення внаслідок травми очного яблука сліпого ока.

10

19.

Перелам орбіти.

10

20.

Зниження гостроти зору.

П. 4.3.

 

 

 

 

Органи слуху та органи дихання.

 

21.

Ушкодження вушної раковини, що призвели до:

 

 

а) переламу хряща

3

 

б) відсутності до 1/3 частини вушної раковини

5

 

в) відсутності 1/3-1/2 частини вушної раковини

7

 

г) відсутності більше 1/2 частини вушної раковини

15

 

Примітка. Рішення про здійснення страхової виплати за ст. 21(б, в, г) приймається на підставі даних лікарського огляду, проведеного після загоєння рани. Якщо страхова виплата здійснена за ст. 21, то ст. 58 не застосовується.

 

22.

Ушкодження одного вуха, що призвело до зниження слуху:

 

 

а) шепітна мова на відстані від 1 до 3 м

5

 

б) шепітна мова на відстані до 1 м

15

 

в) цілковита глухота (розмовна мова - 0)

25

 

Примітка. Рішення про здійснення страхової виплати у зв’язку із зниженням внаслідок травми слуху приймається після закінчення лікування, але не раніше 3 місяців з дня одержання травми. Після закінчення цього строку застрахована особа направляється до ЛОР-фахівця для визначення наслідків перенесеного ушкодження. В таких випадках попередньо може бути здійснена страхова виплата з врахуванням факту травми за ст. 23, 24 а (якщо є підстави) .

 

23.

Розрив однієї барабанної перетинки, що настав внаслідок травми, і не призвів до зниження слуху.

2

 

Примітки:

1. Якщо внаслідок травми стався розрив барабанної перетинки та настало зниження слуху, то розмір страхової виплати визначається за ст. 22. Стаття 23 при цьому не застосовується.

2. Якщо розрив барабанної перетинки настав внаслідок перелому основи черепа (середня черепна ямка), то ст. 23 не застосовується.

 

24.

Ушкодження одного вуха, що призвело до післятравматичного отиту:

 

 

а) гострого гнійного

1

 

б) хронічного

5

 

Примітка. Страхова виплата за ст. 24 б здійснюється додатково у випадку, коли це ускладнення травми буде встановлене ЛОР-фахівцем через 3 місяці після травми. Раніше цього строку страхова виплата здійснюється з урахуванням факту травми за відповідною статтею.

 


25.

Перелом, вивих кісток, хряща носа, передньої стінки лобної, гайморової пазухи, ґратчастої кістки.

5

 

Примітка. Якщо у зв’язку з переломом, вивихом кісток, хряща носа настане його деформація і це буде підтверджено довідкою лікувально-профілактичного закладу та результатами лікарського огляду, то страхова виплата здійснюється за ст. 25 та ст. 58 (якщо є підстави застосування цієї статті) шляхом підсумовування.

 

 

26.

Ушкодження легені, підшкірна емфізема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмонія, ексудативний плеврит, стороннє тіло (тіла) грудної порожнини:

 

 

а) з однієї сторони

5

 

б) з обох сторін.

10

 

Примітки:

1. Пневмонія, яка розвинулася в період лікування травми або після оперативного втручання, проведеного з приводу травми (за винятком ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини) не дає підстав для здійснення страхової виплати.

2. Якщо переломи ребер, грудини призвели до ускладнень, передбачених ст. 26, страхова виплата за цією статтею виплачується додатково до ст. 28,ст.  29.

 

27.

Ушкодження грудної клітки та її органів, що призвели до:

 

 

а) легеневої недостатності (після 3 місяців з дня травми)

10

 

б) видалення долі, частини легені

30

 

в) видалення однієї легені

50

 

Примітка. При здійсненні страхової виплати за статтею 27(б, в) стаття 27 а  не застосовується.

 

28.

Перелом грудини.

5

29.

Перелом ребер:

 

 

а) одного ребра

5

 

б) кожного наступного ребра

3

 

Примітки:

1. При переломі ребер під час реанімаційних заходів страхова виплата здійснюється на загальних підставах.

2. Перелом хрящової частини ребра дає підставу для здійснення страхової виплати.

3. Якщо в довідках, одержаних з різних лікувально-профілактичних закладів, буде вказана різна кількість ушкоджених ребер, то страхова виплата здійснюється з врахуванням більшого числа ребер.

4. Виплата по цій статті не може перевищувати 20%.

 

30.

Проникаючі поранення грудної клітки, торакоскопія, торакоцентез, торакотомія, проведені у зв’язку з травмою:

 

 

а) торакоскопія, торакоцентез, проникаюче поранення без ушкодження органів грудної порожнини, що не потребувало проведення торакотомії

5

 

б) торакотомія при відсутності ушкодження органів грудної порожнини

10

 

в) торакотомія при пошкодженні органів грудної порожнини

15

 

г) повторні торакотомії (незалежно від їх кількості)

5

 

Примітки: 1. Якщо у зв’язку з ушкодженням грудної клітки та її органів було проведено видалення легені чи її частини, то страхова виплата здійснюється відповідно до ст. 27; стаття 30 при цьому не застосовується. Статті 30 та 26 одночасно не застосовуються.

2. Якщо у зв’язку з травмою грудної порожнини проводилися торакоскопія, торакоцентез, торакотомія, страхова виплата здійснюється з врахуванням найскладнішого втручання, одноразово.

 

31.

Ушкодження гортані, трахеї, щитовидного хряща, перелом під’язикової кістки, опік верхніх дихальних шляхів, які не призвели до порушення функції

5

 

Примітка. Якщо у зв’язку з травмою проводилася бронхоскопія, трахеотомія (трахеотомія), то додатково виплачується 5% від страхової суми.

 

32.

Ушкодження гортані, трахеї, під’язикової кістки, щитовидного хряща, трахеостомія, проведена у зв’язку з травмою, що призвели до:

 

 

а) сиплості або втрати голосу, ношення трахеостомічної трубки не менше ніж 3 місяці після травми

10

 

б) втрати голосу, ношення трахеостомічної трубки не менше ніж 6 місяців після травми

20

 

Примітка. Страхова виплата за ст. 32 здійснюється додатково до страхової виплати, здійсненої у зв’язку з травмою за ст. 31. У випадку, якщо страхувальник (застрахована особа) в своїй заяві вказав, що травма призвела до порушення функції гортані або трахеї, то необхідно отримати висновок спеціаліста по закінченню 3 місяців після травми. Раніше цього строку страхова виплата здійснюється за ст. 31.

 

 

Серцево-судинна система.

 

33.

Ушкодження серця, його оболонок та великих магістральних судин, які не призвели до серцево-судинної недостатності

25

34.

Ушкодження серця, його оболонок та великих магістральних судин, які призвели до серцево-судинної недостатності:

 

 

а) І ступеня

10

 

б) ІІ-ІІІ ступеня

25

 

Примітка. Якщо в довідці лікувального закладу не вказана ступінь серцево-судинної недостатності, страхова виплата виплачується за ст. 34 а.

 

35.

Ушкодження великих периферичних судин, які не призвели до порушення кровообігу, на рівні:

 

 

а) плеча, стегна

10

 

б) передпліччя, гомілки

5

36.

Ушкодження великих периферичних судин, які призвели до порушення кровообігу

10

 

Примітки:

1. До великих магістральних судин слід відносити:

аорту, легеневу, безіменну, сонну артерії, внутрішні яремні вени, верхню та нижню порожнисті вени, а також магістральні судини, які забезпечують кровообіг внутрішніх органів. До великих периферичних судин слід відносити: підключичні, підпахвові, плечові, ліктьові та променеві артерії, підключичні, підпахвові, стегнові та підколінні вени.

2. Якщо застрахована особа в своїй заяві вказала про те, що травма призвела до порушення функції серцево-судинної системи, то слід одержати висновок спеціаліста.

3. Страхова виплата за статтями 34, 36 здійснюється додатково, якщо вказані в цих статтях ускладнення травми, встановлені в лікувально-профілактичних закладах по закінченню 3 місяців після травми та підтверджені довідкою цього закладу. Раніше цього строку виплата здійснюється за ст. 33, 35.

4. Якщо у зв’язку з ушкодженням великих судин проводилися операції з метою встановлення судинного русла, то додатково виплачується 5% від страхової суми.

 

 

Органи травлення.

 

37.

Перелом верхньої щелепи, виличної кістки або нижньої щелепи, вивих щелепи:

 

 

а) перелом однієї кістки, вивих щелепи

5

 

б) перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї кіски

10

 

Примітки:

1. При переломі щелепи, що випадково стався під час стоматологічних маніпуляцій, страхова виплата здійснюється на загальних підставах.

2. Перелом альвеолярного відростка, що стався при втраті зубів, не дає підстав для здійснення страхової виплати.

3. Якщо у зв’язку з травмою щелеп, величних кісток проводилося оперативне втручання, то додатково виплачується 5% від страхової суми, одноразово.

4. При повторних вивихах щелепи страхове відшкодування не сплачується.

 

38.

Звичний вивих щелепи.

10

 

Примітка. При звичному вивиху щелепи страхова виплата здійснюється додатково до страхової виплати, здійсненої за ст. 37, якщо це ускладнення сталося внаслідок травми, одержаної в період дії договору страхування, та протягом трьох років після неї. При рецидивах звичайного вивиху щелепи страхова виплата не здійснюється.

 

39.

Ушкодження щелепи, що призвело до відсутності:

 

 

а) частини щелепи (за винятком альвеолярного відростка)

40

 

б) щелепи

80

 

Примітки:

1. При здійснені страхової виплати у зв’язку з відсутністю щелепи або її частини врахована і втрата зубів, незалежно від їх кількості.

2. У тих випадках, коли травма щелепи супроводжувалася пошкодженням інших органів ротової порожнини, страхова виплати визначається з урахуванням цих ушкоджень за відповідними статтями шляхом підсумовування.

3. При здійснені страхової виплати за ст. 39 додатково страхова виплата за оперативні втручання не здійснюється.

 


40.

Ушкодження язика, ротової порожнини (поранення, опік, відмороження, що призвели до утворення рубців(незалежно від їх розміру) 

 

3

41.

Ушкодження язика, що призвели до:

 

 

а) відсутності кінчика язика

10

 

б) відсутності дистальної третини язика

15

 

в) відсутності язика на рівні середньої третини

30

 

г) відсутності язика на рівні кореня або повної відсутності язика

60

42.

Ушкодження зубів, що призвело до:

 

 

а) злам коронки зуба, перелому зуба (коронки, шийки, кореня), вивиху зуба

1

 

б) втрата 1 зуба

3

 

в) втрата 2-3 зубів

5

 

г) втрата 4-6 зубів

10

 

д) втрата 7-9 зубів

15

 

е) втрата 10 і більше зубів

20

 

Примітки:

1. При переломі чи втраті внаслідок травми зубів з нез’ємними протезами страхова виплата здійснюється з урахуванням втрати лише опорних зубів. При пошкодженні внаслідок травми змінні протезів страхова виплата не здійснюється.

2. При втраті або переломі молочних зубів у дітей до 5 років страхова виплата здійснюється на загальних підставах.

3. При втраті зубів та переломі щелепи розмір страхової виплати, яка повинна бути здійснена, визначається за ст. 37 та ст. 42 шляхом підсумовування.

4. Якщо у зв’язку з травмою зуба була здійснена страхова виплата за ст. 42а, а в подальшому цей зуб був видалений, то із страхової виплати, яка повинна бути здійснена, вираховується раніше здійснена страхова виплата.

5. Якщо видалений у зв’язку з травмою зуб буде імплантований, страхова виплата здійснюється на загальних підставах за ст. 42. У випадку видалення цього зуба додаткова виплата не проводиться.

 

 

43.

Ушкодження (поранення, розрив, опік) глотки, стравоходу, шлунку, кишечнику, а також езофагогастроскопія, проведена у зв’язку з цими пошкодженнями або з метою видалення сторонніх тіл стравоходу, шлунку, що не призвели до функціональних порушень

 

5

44.

Ушкодження (поранення, розрив, опік) стравоходу, що викликало:

 

 

а) звуження стравоходу:

 

 

першого ступеня

25

 

другого ступеня

30

 

третього ступеня

40

 

б) непрохідність стравоходу (при наявності гастростоми), а також стан після пластики стравоходу

70

 

Примітка. Процент від страхової суми, який підлягає сплаті за ст. 44, визначається не раніше ніж через 6 місяців з дня травми. Раніше цього страхова виплата здійснюється попередньо за ст. 43 і цей процент вираховується при прийнятті остаточного рішення.

 

45.

Ушкодження (поранення, розрив, опік) органів травлення, випадкове гостре отруєння, що призвели до:

 

 

а) холециститу, дуоденіту, гастриту, панкреатиту, ентериту, коліту, проктиту, парапроктиту

5

 

б) рубцевого звуження (деформації) шлунка, кишечнику, задньопрохідного отвору

10

 

в) спайкової хвороби, стану після операції з приводу спайкової непрохідності

25

 

г) кишкового свища, кишково - піхвового свища, свища підшлункової залози

50

 

д) протиприродного заднього проходу (колостоми)

75

 

Примітки:

1. При ускладненнях травми, передбачених у пунктах а), б), в) ст. 45, страхова виплата здійснюється за умови, що ці ускладнення мають місце по закінченню 3 місяців після травми, а передбачені в пунктах г), д) ст. 45 - по закінченню 6 місяців після травми. Вказані ускладнення травми визнаються лише у тому випадку, якщо вони підтверджені довідкою лікувально-профілактичного закладу. Раніше цих строків страхова виплата здійснюється за ст. 43 і цей процент не вираховується при прийнятті остаточного рішення.

2. Якщо внаслідок однієї травми виникнуть ускладнення, перелічені в одному пункті ст.45, страхова виплата здійснюється одноразово. Проте, якщо виникли патологічні зміни, перелічені в різних пунктах, страхова виплата здійснюється з урахуванням кожного з них шляхом підсумовування, но не більше 100% від страхової суми.

 

 

46.

Грижа, що утворилась на місці ушкодження передньої черевної стінки, діафрагми або в ділянці післяопераційного рубця, якщо операція проводилась у зв’язку з травмою, або стан після операції з приводу такої грижі.

 

10

 

Примітки:

1. Страхова виплата за ст. 46 здійснюється додатково до страхової виплати, визначеної у зв’язку з травмою органів живота, якщо вона є прямим наслідком цієї травми.

2. Грижі живота (пупкові, білої лінії, пахові та пахово-мошоночні),що виникли внаслідок підняття важких речей, не дають підстав для здійснення страхової виплати.

 

47.

Ушкодження печінки внаслідок травми чи випадкового гострого отруєння, що призвело до:

 

 

а) підкапсульного розриву печінки, що не потребував оперативного втручання, гепатиту, сироваткового гепатиту, що розвинувся безпосередньо у зв’язку з травмою і зберігається більше місяця з моменту травми чи отруєння, гепатозу

 

5

 

б) печінкової недостатності

20

48.

Ушкодження печінки, жовчного міхура, що призвели до:

 

 

а) ушивання розривів печінки чи видалення жовчного міхура

15

 

б) ушивання розривів печінки та видалення жовчного міхура

20

 

в) видалення частини печінки

25

 

г) видалення частини печінки та жовчного міхура

35

49.

Ушкодження селезінки, що призвело до:

 

 

а) підкапсульного розриву селезінки, що не потребував оперативного втручання

5

 

б) видалення селезінки

30

50.

Ушкодження шлунку, підшлункової залози, кишечнику, брижі, що призвели до:

 

 

а) утворення псевдокісти підшлункової залози

20

 

б) резекції шлунку, кишечнику, підшлункової залози

30

 

в) видалення шлунку

60

 

Примітка. При наслідках травми, які перелічені в одному пункті ст.50, страхова виплата здійснюється одноразово. Проте, якщо травма різних органів призведе до ускладнень, зазначених в різних пунктах, страхова виплата здійснюється з урахуванням кожного з них шляхом підсумовування.

 

51.

Ушкодження органів живота, у зв’язку з якими проведені:

 

 

а) лапароскопія (лапароцентез)

5

 

б) лапаротомія при підозрі на пошкодження органів живота (в тому числі, з лапароскопією, лапароцентезом)

10

 

в) лапаротомія при пошкодженні органів живота (в тому числі з лапароскопією, лапароцентезом)

15

 

г) повторні лапаротомії (незалежно від їх кількості)

5

 

Примітки:

1. Якщо у зв’язку з травмою органів живота є підстави для здійснення страхової виплати за ст. 47-50, то ст. 51 (крім пункту г)) не застосовується.

2. Якщо внаслідок однієї травми будуть ушкоджені різні органи черевної порожнини, з яких один чи декілька будуть видалені, а інший (інші) ушиті, страхова виплата здійснюється за відповідними статтями та пунктом в) ст. 51, одноразово.

3. У тому випадку, коли внаслідок однієї травми будуть ушкоджені органи системи травлення, сечовивідної чи статевої системи (без їх видалення), додатково здійснюється страхова виплата за ст. 55 у розмірі 5%.

 

 

Сечовидільна та статева системи.

 

52.

Ушкодження нирки, що призвели до:

 

 

а) забою нирки, підкапсульного розриву нирки, що не потребував оперативного втручання

5

 

б) видалення частини нирки

30

 

в) видалення нирки

60

53.

Ушкодження органів сечовидільної системи (нирок, сечоводу, сечового міхура, сечовипускального каналу) , що призвели до:

 

 

а) циститу, уретриту

5

 

б) гострої ниркової недостатності, пієліту, пієлоциститу

10

 

в) зменшення об’єму сечового міхура

15

 

г) гломерулонефриту, пієлонефриту, звуження сечоводу, сечовипускального каналу

 

25

 

д) синдрому тривалого роздавлювання (травматичного токсикозу, краш-синдрому, синдрому розм’ягчення), хронічної ниркової недостатності

30

 

е) непрохідності сечоводу, сечовипускального каналу, сечостатевих свищів

40

 

Примітки:

1. Якщо внаслідок травми настане порушення функції декількох органів сечовидільної системи, процент від страхової суми, що підлягає виплаті, визначається за одним з пунктів ст. 53, що враховує найважчі наслідки ушкодження.

2. Страхова виплата у зв’язку з наслідками травми, переліченими в ст. 53 (а, в, г, д, е), здійснюється у тому випадку, якщо ці ускладнення мають місце по закінченню 3 місяців після травми. Раніше цього строку страхова виплата здійснюється за ст. 52 або 55а і цей процент не вираховується при прийнятті остаточного рішення.

 

54.

Оперативні втручання, проведені у зв’язку з травмою органів сечовидільної системи:

 

 

а) цистостомія

5

 

б) при підозрі на ушкодження органів

10

 

в) при ушкодженні органів

15

 

г) повторні операції, проведені у зв’язку з травмою (не залежно від їх кількості)

5

 

Примітка. Якщо у зв’язку з травмою було проведено видалення нирки або її частини, страхова виплата здійснюється за ст. 52 (б, в). Стаття 54 при цьому не застосовується.

 

55.

Ушкодження органів статевої або сечовидільної системи:

 

 

а) поранення, розрив

5

 

б) зґвалтування особи у віці:

 

 

до 15 років

50

 

від 15 до 18 років

30

 

від 18 років і старше

Примітка. Страхова виплата за пунктом б) ст.55 здійснюється лише після того, як факт згвалтування буде підтверджено вироком суду, що набрав законної чинності. При цьому ця виплата зменшується на суму, яка була виплачена за пунктом а) ст.55.

 

15

56.

Ушкодження статевої системи, що призвело до:

 

 

а) видалення одного яєчника, маткової труби, яєчка

15

 

б) видалення обох яєчників, обох маткових труб, яєчок, частини статевого члену

 

30

 

в) втрати матки у жінок віком:

 

 

до 40 років

50

 

від 40 до 50 років

30

 

від 50 і старше

15

 

г) втрати статевого, члена, в т.ч. разом з яєчками у чоловіків віком:

 

 

до 60 років

50

 

60 років і старше

20

 

М'які тканини

 


57.

Ушкодження м'яких тканин обличчя, передньо-бокової поверхні шиї, підщелепної ділянки, вушних раковин, що призвели після загоювання до:

 

 

а) утворення рубців, пігментних плям довжиною (діаметром) від 1 до 3 см

3

 

б) утворення рубців, пігментних плям довжиною 3 см і більше

5

 

в) значного порушення косметичного вигляду

10

 

г) різкого порушення косметичного вигляду

15

 

д) спотворення.

20

 

Примітки:

1. До косметично помітних рубців відносяться рубці, що відрізняються за забарвленням від оточуючої шкіри, втягнуті або ті, що виступають над її поверхнею, стягують тканини.

Спотворення – це різка зміна істотного вигляду обличчя людини внаслідок механічного, хімічного, термічного та інших зовнішніх впливів.

2. Якщо у зв'язку з переломом кісток лицьового черепа зі зміщенням відламків була проведена операція (відкрита репозиція), внаслідок чого на обличчі утворився рубець, страхова виплата проводиться з урахуванням перелому та післяопераційного рубця, якщо цей рубець порушує косметичний вигляд в тому чи іншому ступені.

3. Якщо внаслідок пошкодження м'яких тканин обличчя, передньо-бокової поверхні шиї, підщелепної ділянки утворився рубець або пігментна пляма і у зв'язку з цим була виплачена відповідна страхова виплата, а потім застрахована особа одержала травму, що призвела до утворення нових рубців (пігментних плям), страхова виплата проводиться знову з урахуванням наслідків повторної травми.

 


58.

Ушкодження м'яких тканин волосистої частини голови, тулуба, кінцівок, що призвели після загоєння до утворення рубців площею:

 

 

а) від 2,0 кв. см до 5,0 кв. см або довжиною 5 см і більше

3

 

б) від 5,0 кв. см до 2 % поверхні тіла

5

 

в) від 2,0 % до 6,0% поверхні тіла

10

 

г) від 6,0 % до 10,0% поверхні тіла

15

 

д) від 10,0 % до 15,0% поверхні тіла

20

 

є) від 15 % та більше

25

 

Примітки:

1. 1% поверхні тіла обстежуваного дорівнює площині поверхні долоні його кисті й пальців. Ця площа визначається в квадратних сантиметрах шляхом перемноження довжини кисті, що вимірюється від променевозап'ястного суглоба до верхівки нігтьової фаланги III пальця на її ширину, що вимірюється на рівні гілок II-V п’ясних кісток (без урахування І пальця).

2. При визначенні площі рубців слід враховувати й рубці, що утворилися на місці взяття шкірного трансплантата для заміщення дефекту ураженої ділянки шкіри.

3. Якщо страхова виплата проводиться за оперативне втручання (при відкритих ушкодженнях, при пластиці сухожилків, зшиванні судин, нервів і т. ін.), стаття 58 не застосовується.

 

59.

Ушкодження м'яких тканин тулуба, кінцівок, що призвели до утворення пігментних плям площею:

 

 

а) від 1 % до 2 % поверхні тіла

3

 

б) від 2% до 10% поверхні тіла

5

 

в) від 10% і більше

10

 

Примітки. Рішення про проведення страхової виплати за статтями 57, 58, 59 приймається з урахуванням даних лікарського огляду, який проведений після загоєння поверхонь ран але не раніше ніж через 1 місяць після травми.

2. Загальна сума виплат за статтями 58 і 59 не повинна перевищувати 40%.

 

60.

Опікова хвороба

10

 

Примітки: страхова виплата за ст. 60 проводиться додатково до страхової виплати, що проводиться у зв'язку з опіком.

 

61.

Ушкодження м'яких тканин:

 

 

а) невидалені сторонні тіла

3

 

б) м’язева грижа, післятравматичний періостит, нерозсмоктана гематома площею не менше 2 кв. см

5

 

в) розрив сухожилка, за винятком пальців кисті, взяття аутотрансплантата, розрив, надрив м'язів

5

 

Примітки.

1. Страхова виплата у зв'язку з нерозсмоктаною гематомою, м’язевою грижею або післятравматичним періоститом виплачується у тому випадку, якщо ці ускладнення травми зафіксовані по закінченню 1 місяця з дня травми.

2. Рішення про проведення страхової виплати за пунктом б) ст.61 приймається з урахуванням даних лікарського огляду, проведеного не раніше ніж через 1 місяць після травми.

 

 

Хребет

 

62.

Перелом, переломо-вивих або вивих тіл, дужок, суглобових відростків хребців (за винятком крижів та куприка):

 

 

а) одного

10

 

б) двох-трьох

20

 

б) чотирьох-шести;

30

 

в) семи і більше

40

63.

Розрив міжхребцевих зв'язок (при строку лікування не менше ніж 14 днів), підвивих хребців (за винятком куприка).

5

 

Примітка: при рецидивах підвивиха хребця страхова виплата не проводиться.

 

64.

Перелом остистого або поперечного відростка:

 

 

а) одного-двох

5

 

б) трьох і більше

10

65.

Перелом крижів

10

66.

Ушкодження куприка:

 

 

а) підвивих куприкових хребців

3

 

б) вивих куприкових хребців

5

 

в) перелом куприкових хребців

10

 

Примітки:

1. Якщо у зв'язку з травмою хребта (в тому числі, крижів та куприка)