У I півріччі 2022 року компанія МетЛайф зміцнила лідерство на ринку страхування життя – рейтинг Insurance TOP

У I півріччі 2022 року компанія МетЛайф зміцнила лідерство на ринку страхування життя – рейтинг Insurance TOP

За підсумками галузевого рейтингу Insurance TOP у першій половині 2022 року ПрАТ «МетЛайф» не лише зберегло лідерство, а й посилило позиції на українському ринку страхування за ключовими показниками.

У січні-червні 2022-го компанія зібрала майже 942 млн грн страхових платежів (-1,3% до показника першої половини 2021-го) та здійснила 12 788 виплат клієнтам на загальну суму 142,9 млн грн (+5% до показника такого ж періоду минулого року).

За основними показниками фінансової надійності компанія МетЛайф вкотре значно випередила решту страховиків життя. Активи МетЛайф станом на 30.06.2022 перевищили 5,4 млрд грн (+27,2% порівняно з показником І півріччя 2021 року). У структурі активів переважають довгострокові фінансові інвестиції – 2,8 млрд грн. або 51,6%. Страхові резерви компанії збільшилися на 19,9% і становили майже 4,5 млрд грн.

За підсумками першої половини 2022 року страхові компанія МетЛайф збільшила свою частку ринку за всіма ключовими показниками. Премії МетЛайф склали 42% сумарних премій учасників ринку, виплати – 40% обсягу виплат індустрії страхування життя, активи – 29% сукупних активів ринку.

Коментує Інна Бєлянська, голова правління МетЛайф в Україні:

«За цими цифрами стоїть величезна робота усієї нашої команди, яку ми провели у складних умовах воєнного часу. Нас мотивує прагнення допомогти клієнтам, багато з яких виявилися справді у дуже важких ситуаціях. Щоб вчасно та повністю виконувати свої зобов'язання, ми часто вдаємося до нестандартних рішень та знаходимося на стороні клієнта як організаційно, так і фінансово.

Кейси виплат клієнтам МетЛайф буквально щодня підтверджують, що роль страхового захисту зараз ще збільшилась. Адже під час війни здоров'я мільйонів українців погіршується, зазнаючи серйозних навантажень. На жаль, це проявляється подальшим зростанням випадків травматизму та критичних захворювань – особливо серцево-судинних та онкологічних. У таких ситуаціях виплата за полісом страхування життя допомагає вчасно провести операцію, пройти дороге лікування та курс реабілітації».

За даними НБУ, протягом останніх трьох місяців ринок страхування життя демонструє відновлення показників діяльності. Обсяги ринку відновлюються як у страхових преміях так і у страхових виплатах. Під час дії військового стану компанії life-страхування накопичують ліквідність, одночасно інвестуючи у військові облігації.

Інформаційно: за період 2003-2021 рр. з початку діяльності компанії МетЛайф на українському ринку страхування життя, сумарні виплати її клієнтам склали 1,17 млрд грн. За даними галузевого видання Insurance TOP, протягом останніх шести років ПрАТ «МетЛайф» є лідером українського ринку страхування життя за обсягами зібраних премій та виплат, кількістю застрахованих, активами та резервами.

В I полугодии 2022 года компания МетЛайф укрепила лидерство на рынке страхования жизни – рейтинг Insurance TOP

По итогам отраслевого рейтинга Insurance TOP в первой половине 2022 года Частное АО «МетЛайф» не только сохранило лидерство, но и усилило позиции на украинском рынке life-страхования по ключевым показателям.

В январе-июне 2022-го компания собрала почти 942 млн грн страховых платежей (-1,3% к показателю первой половины 2021-го) и произвела 12 788 выплат клиентам на общую сумму 142,9 млн грн (+5% к показателю такого же периода прошлого года).

По основным показателям финансовой надежности компания МетЛайф в очередной раз значительно опередила остальных страховщиков жизни. Активы МетЛайф по состоянию на 30.06.2022 превысили 5,4 млрд грн (+27,2% по сравнению с показателем I полугодия 2021 года). В структуре активов преобладают долгосрочные финансовые инвестиции – 2,8 млрд грн или 51,6%. Страховые резервы компании увеличились на 19,9% и составили почти 4,5 млрд грн.

По итогам первой половины 2022 года компания МетЛайф увеличила свою долю рынка по всем ключевым показателям. Премии МетЛайф составили 42% суммарных премий участников рынка, выплаты – 40% объема выплат индустрии страхования жизни, активы – 29% совокупных активов рынка.

Комментирует Инна Белянская, председатель правления МетЛайф в Украине:

 «За этими цифрами стоит огромная работа всей нашей команды, которую мы провели в сложных условиях военного времени. Нас мотивирует стремление помочь клиентам, многие из которых оказались действительно в очень тяжелых ситуациях. Чтобы вовремя и полностью исполнять свои обязательства, мы часто прибегаем к нестандартным решениям и находимся на стороне клиента как организационно, так и финансово.

Кейсы выплат клиентам МетЛайф буквально каждый день подтверждают, что роль страховой защиты сейчас еще более выросла. Ведь во время войны здоровье миллионов украинцев ухудшается, испытывая серьезные перегрузки. Увы, это проявляется дальнейшим ростом случаев травматизма и критических заболеваний – особенно сердечно-сосудистых и онкологических. В таких ситуациях выплата по полису страхования жизни помогает вовремя провести операцию, пройти дорогостоящее лечение и курс реабилитации».

По данным НБУ, за последние три месяца рынок страхования жизни демонстрирует восстановление показателей деятельности. Объемы рынка восстанавливаются как в страховых премиях, так и в страховых выплатах. Во время действия военного положения компании life-страхования накапливают ликвидность, одновременно инвестируя в военные облигации.

Информационно: за период 2003-2021 гг., с начала деятельности компании МетЛайф на украинском рынке страхования жизни, суммарные выплаты ее клиентам составили 1,17 млрд грн. По данным отраслевого издания Insurance TOP, в течение последних шести лет Частное АО «МетЛайф» является лидером украинского рынка страхования жизни по объемам собранных премий и выплат, числу застрахованных, активам и резервам.